Fidesz.hu

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának 2007. június 21-ei üléséről

  nyomtatási kép

A Képviselõ-testület ülése a Helyi Választási Bizottság elnökének a helyi idõközi választásról ( június 10.) szóló beszámolójával kezdõdött. Csima Árpád ismertette a választás okát, határnapjait, választásban résztvevõ jelölteket, jelölõ szervezeteket, és a választás végeredményét. Ezt követõen a mandátumot szerzett Tóth Gábor ( Polgári Összefogás - Fidesz - KDNP -MDF ) letetette képviselõi esküvõjét.
Bebes István polgármester megköszönte a HVB, a szavazatszámláló bizottság és a választás lebonyolításában résztvevõk munkáját. Köszöntötte az új képviselõt, és sok energiát kívánt munkájához, melyre szükség is lesz a város elõtt álló komoly feladatok megoldásához.

Ezt követõen a kiegészített napirendet egységesen megszavazva nekiláttak a képviselõk a több mint 40 napirendi pont megtárgyalásának.

Rendelet hatályon kívül helyezése


Szigorodott a tervtanácsok rendjére vonatkozó szabályozás, ami meghatározza kamarai delegált tagjainak számát (min 10 fõ), e felett nevezhet ki a mûködtetõ (önkormányzat) elõírt képzettséggel rendelkezõ tagokat. Szabályozza azt is, hogy milyen terveket tárgyal meg a tanács, s azt is, hogy az építéshatóság milyen módon köteles figyelembe venni véleményét. Mindez jelentõs többletmunkát és költséget róhat a helyi önkormányzatokra. A tervtanács szolgál biztosítékul, hogy kellõen kidolgozott, szakmai követelményeknek mindenben megfelelõ tervek kaphassanak építési engedélyt. Vizsgálják azt is, hogy a tervek összhangban vannak-e a településfejlesztési koncepcióval, hogyan illeszkednek a területfejlesztési tervekhez, harmonizálnak-e a települési összképpel. Amennyiben az Önkormányzat nem mûködtet helyi tervtanácsot, abban az esetben a területi építész kamara köteles létrehozni a helyi építészeti-mûszaki tervtanácsot (létre is hoztak, de anyagi eszközök híján rögtön fel is függesztették mûködését). Körmend városa településrendezési és építészeti-mûszaki tervtanácsot mûködtetett helyi rendelete alapján, tagjainak 2 évre szóló megbízatása ez év áprilisában lejárt. A vonatkozó kormányrendeletnek ( 262/2006 ) nem felel meg a korábban alkotott helyi rendelet (13/2005), így a képviselõ-testület július 1-ével hatályon kívül helyezte. A kormányrendelet szerint több település is mûködtethet közös tervtanácsot, ennek lehetõségét, ill. önálló tervtanács mûködtetésének költségeit egyaránt megvizsgálja az önkormányzat.

Beszámolók

Közbeszerzési bizottság
A Közbeszerzési Bizottság az elmúlt hónapban két közbeszerzési eljárásban hozott döntést.
A Körmend, Rákóczi Ferenc u. 31-33. szám alatti társasház energiatakarékossági szempontból történõ felújítása céljából kiírt egyszerû közbeszerzési eljárás során a Közbeszerzési Bizottság 2007. május 14-i ülésén fogadta el az ajánlattételi felhívást, amely az alábbi 5 cégnek került megküldésre: TK Rizolit Kft. (Zalaegerszeg), Linea Bau Bt. (Körmend), Vasi Porotherm Téglaház Kft. (Szombathely), Pantenon Építõipari Kft. (Pécs), EU Comfort Kft. (Szombathely).
Az ajánlattételi határidõ lejártáig két ajánlat érkezett:
EU Comfort Kivitelezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
LINEA BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Mindkét ajánlattevõt hiánypótlásra kellett felhívni, és a felhívásnak a hiánypótlásra elõírt határidõn belül mindkét cég eleget tett.
Az eljárás során a bírálati szempont az összességében legelõnyösebb ajánlat kiválasztása volt a vállalási ár, a számla kifizetésének határideje, illetve a vállalt jótállás ideje részszempontok szerint.
Az eljárás nyertes ajánlattevõjeként az összességében legelõnyösebb ajánlatot tevõ Linea Bau Bt. került kihirdetésre, míg második helyre a következõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ EU Comfort Kft-t rangsorolta a Bizottság 2007. június 11-i ülésén.
A Közbeszerzési Bizottság szintén a 2007. május 14-i ülésén fogadta el a "Körmendi Híradó" címû lap kiadói jogainak határozott idõre történõ átruházására irányuló egyszerû közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és azt hogy a felhívás a következõ három cégnek, illetve vállalkozónak kerüljön megküldésre: Mayer Judit, egyéni vállalkozó (Szombathely); Mauz Grafikai Szolgáltató Bt. (Szombathely); és B.K.L. Kiadó és Reklám Kft. (Szombathely).
Mindhárman benyújtották ajánlatukat, és mindhárom ajánlattevõt hiánypótlásra kellett felhívni. A felhívásnak azonban kizárólag Mayer Judit tett eleget.
A bírálati szempont a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás volt. Mayer Judit az egyetlen érvényes ajánlatot tevõ, aki egyébként a legalacsonyabb összegû vállalási árat adta meg.
A Közbeszerzési Bizottság 2007. június 11-i ülésén a B.K.L. Kiadó és Reklám Kft. és a Mauz Grafikai Szolgáltató Bt. ajánlatát érvénytelennek nyilvánította, és egyetlen érvényes ajánlatot tevõként Mayer Juditot hirdette ki nyertes ajánlattevõként.

Intézményi gazdálkodás

A GAMESZ elkészítette Körmend város intézményeinek gazdálkodásáról szóló az év elsõ 5 hónapjáról szóló beszámolóját. A jelenlegi adatok szerint a kiadási oldalon nincs jelentõs eltérés az ütemtervhez képest. Ugyanakkor több intézmény jelezte, hogy pótelõirányzatra lesz szüksége a személyi juttatások, járulékok tekintetében. A Városgondnokság esetében a bevételek teljesülését tartotta a GAMESZ kérdésesnek, amely 24 %-kal marad el az idõarányosan tervezettõl. A képviselõk határozatot fogadtak el, amelyben fokozottan felhívják az intézményvezetõk figyelmét a takarékos mûködés, és a költségvetési rendelet betartására.


Szociális Szolgáltató és Információs Központ

Körmend Város Önkormányzata a "Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák" biztosítására mûködteti - a szociális igazgatásról és ellátásáról szóló törvény szellemében - a Szociális Szolgáltató és Információs Központot. Az intézményben 14 féle szakmai feladatot látnak el, ebbõl 13-ra határozatlan idejû mûködési engedélyük van, egyedül a második Támogató Szolgálatnak van határozott idejû ( 2008. január 01-ig szóló mûködési engedélye.
2006 január 1-tõl a kistérséghez tartozó 24 településen is ellátják a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást, szenvedélybetegek nappali intézménye, és a támogatói szolgálatok mûködtetését.
Az intézmény székhelye a Thököly u. 46. szám alatt található itt van a családsegítõ gondozási Központ, míg a Kossuth u. 26. számú épületben mûködik az Idõsek Gondozási Központja. Harmadik telephelyük a Hunyadi út 8.-ban mûködõ szociális foglalkoztató.
Az Idõsek Gondozási Központjához tartozik a szociálisan rászorultak napi legalább egyszeri meleg étkeztetésérõl való ellátás megszervezése. 107 fõ részére biztosítják ezt az ellátási formát az általános iskolák ill. a kórház Sodexho konyháinak közremûködésével biztosítják. A rászorulók részére tiszteletdíjas gondozók szállítják házhoz az ebédet. Hatvan fõ részére térítésmentes az ellátás. 2007-tõl a központi költségvetésbõl csak akkor lehet visszaigényelni az állami normatívát, ha a térítési díj alacsonyabb, mint a szolgáltatás önköltsége, ami díjbevétel kiesést jelent az intézmény számára.
Házi segítségnyújtás keretében gondoskodnak azokról, akik nem képesek erre, és a környezetükben nincs aki ezt megtegye. Jelenleg 33 fõ kap ilyen ellátást, 9 fõ térítésmentesen. Hat körzetre osztva látják el a feladatokat, melybe a lakókörnyezeti és testi higénia biztosítása; mentális segítségnyújtás, krízishelyzetek kezelése; bevásárlás; gyógyszer felíratása, kiváltása, gyógyszerelés; segítségnyújtás az étkezésben; mobilizálás; kapcsolattartás a hozzátartozókkal, kórházi elhelyezés esetén látogatás tartozik jellemzõen. Az idei évtõl vizsgálni kell a szociális rászorultságot is, hiszen a következõ évtõl csak annak fennállása esetén lehet állami normatívát igényelni.
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtásban Körmenden 25-en, a kistérségben szintén 25-en részesülnek. A házi segítségnyújtás kiegészítõ formája biztonságot nyújt a saját otthonukban élõ segítségre szoruló idõsek, fogyatékkal élõk, tartósan betegek számára, s lehetõvé teszi a súlyosabb helyzetek megelõzését. Az intézményben 24 órában mûködõ diszpécserközpont folyamatosan ellenõrzi a gondoskodásra szorulók állapotát, s vészhelyzet esetén gyors beavatkozásra ad módot. Az ellátottak csuklóján levõ érzékelõk önállóan is képesek jelzést küldeni, ha megváltoznak viselõjének paraméterei ( pl. eszméletvesztés, mozdulatlanság esetén ). Segélyhívás esetén a központban levõ számítógép továbbítja a jelzést a készenlétben levõ gondozónõ telefonjára, kistérségi hívás esetén a diszpécserközpontból értesítik a megadott személyt, akiknek ezután 15 percen belül a helyszínen kell lenni, s a helyzettõl függõen szükséges beavatkozást megtenni. A kezdeti nehézségek ( téves riasztások ) után mára nagyon jól mûködik a rendszer, több krízishelyzetet szüntetettek meg segítségével, életeket is mentett használata. 2007-ben 126 segélyhívás volt, s nagy segítséget nyújt az egyedülálló beteg emberek számára.
Az idõsek nappali intézménye ( Idõsek Klubja ) a szociálisan és mentálisan támogatásra szoruló, önmagukat korlátozottan ellátni képes idõskorúak napközbeni tartózkodására, társas kapcsolatokra, alapvetõ higéniai szükségletek kielégítésére szolgál. Jelenleg 73 tagja van az Idõsek Klubjának. Széles körû lehetõségek állnak a tagok részére a kikapcsolódás különbözõ formáiban, de segítséget kaphatnak hivatalos ügyeik intézésében, az étkezésre, mosásra és tisztálkodásra is biztosítottak a feltételek. Az Idõsek Klubjával egy épületben található a "Nyugdíjasok Háza", 38 önkormányzati bérlakás formájában, mely teljes mértékben kihasznált, kisebb javítások azonban már ráférne az épület tetõzetére, s utcai homlokzatára.
Az Idõskorúak Gondozóháza 14 férõhellyel rendelkezik, melynek szintén teljes a kihasználtsága, átmeneti elhelyezést nyújt teljes körû ellátással azoknak az idõskorúaknak, ill. felnõtteknek, akik - betegség vagy egyéb okok miatt - idõlegesen nem képesek önmagukról gondoskodni. Idõtartama egy év, amennyiben azonban családi környezetbe nem helyezhetõ vissza - orvosi szakvélemény alapján - ez az idõtartam meghosszabbítható. A folyamatos gondozást, ápolást 5 fõ szakképzett ápoló és gondozó látja el a vezetõ ápoló irányításával.
Közösségi pszichiátriai ellátás 2006. január 1-tõl mûködik Körmenden, az elmúlt évben 23 fõ kérte ellátását, a jelenlegi létszám 22 fõ. Célja többek között az ellátottak egészségi és pszichés állapotának javítása, meglevõ képességeik és készségeik megtartása és fejlesztése, konfliktushelyzeteik feloldása, szociális és mentális gondozásuk. Közösségi ellátásukkal a kirekesztettség és az izoláció érzetét igyekeznek elkerülni. A szabadidõ hasznos eltöltését is biztosítják rendszere programok szervezésével. Keddenként rajzolás, festés, kézimunkázás, gipszöntés, ill. zenehallgatás, szerda délutánonként filmklub szerepel a programokban. Havonta kétszer életmódklubot tartanak, s különbözõ rendezvényeket is szerveznek (farsang, könyvtárlátogatás, kiállítások, nõnap, stb.).

Családsegítõ Gondozási Központ 2004 májusától a szakmai és tárgyi feltételek megvalósulásával jött létre. Alapvetõ feladata a családok helyzetének lehetõség szerinti javítása, az életminõségük emeléséhez kapcsolódó tevékenységek ellátása.
Szociális információszolgáltatás keretében a város lakosságának informálását végzik a szociális törvénnyel; gyermekvédelmi törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról; egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban, a helyben igénybe vehetõ szolgáltatások körérõl, feltételeirõl, eljárási kérdésekrõl; a helyben el nem érhetõ szolgáltatások igénybe vételi lehetõségeirõl; a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, a fogyatékossággal összefüggõ ellátásokkal kapcsolatosan; valamint az ellátás megállapításával kapcsolatban hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szerv elérhetõségérõl. A Támogató Szolgálat vezetõje végzi el ezeket a(z) - egyébként igénybe vett - szolgáltatásokat.
A Támogató Szolgálat (I,II) mûködése az egész kistérség területére kiterjed, melynek célja a fogyatékkal élõk lakókörnyezetben történõ ellátása, lakáson kívüli közszolgáltatások elérése, lakáson belüli speciális segítségnyújtás. A személyi segítést négy gondozónõ végzi, míg 2 db VW Transporter kisbusszal történik a személyi szállító szolgáltatás rendszeres és eseti jelleggel egyaránt. A személyi segítséget 29 fogyatékkal élõ veszi igénybe, míg a személyi szállítást 46-an. A városban 33 idõs, mozgásában korlátozott személy veszi igénybe a szolgáltatást, elsõsorban orvosi ellátás, közszolgáltatások elérése céljából. A szállítás díja 80 Ft/km, a személyi segítés díját az egy fõre jutó jövedelem alapján állapítják meg. Az I. Támogatószolgálat 2006-ban 3186 gondozási órát, míg a II. Támogatási Szolgálat 2605 órát teljesített ( az állami normatíva igénylését szolgálatonként 2300 óra ellátási idõtartamhoz kötik). 2008 január 1-tõl csak a súlyosan fogyatékos személyek ellátására van lehetõség szolgáltatási önköltségen, s lehet normatív állami támogatását igényelni az államtól.
A Fogyatékosok nappali intézménye az akadályozottsággal élõ emberek számára személyre szóló egyéni fejlesztõprogramok segítségével nyújt segítséget nehézségeik leküzdésében, az önállóbb élet kialakításában. A fejlesztés kiterjed az önkiszolgálás; fizikai állapot erõsítése gyógytornával; kommunikációs képességek fejlesztése; manuális készségek erõsítése; kognitív képességek - kulturtechnikai ismeretek szerzése és megtartása területeire. Jelentõs eredményeket ért el azok ( 24 fõ) akik részt vesznek az ellátásban, önállóbbak jó hangulatúak, és egy igazi, egymásra is odafigyelõ közösséggé váltak. Kezdeményezésük nyomán az ellátás beindulásának 3. évfordulója igazi örömünneppé szervezõdött június elején. A szociális foglalkoztatás keretében ma már huszonegyen munkavállalók.
A Szenvedélybetegek nappali intézménye 2006 január elsejétõl mûködik az egész kistérségre kiterjedõen. Az ellátottak többsége alkohol problémákkal küzd, de a játékszenvedély is megtalálható. A drogfogyasztás megelõzése érdekében ifjúsági drogprevenciós pályázat segítségével a város általános és középiskolái felé is "nyitottak". A drogfogyasztás hatásainak bemutatása mellett az is cél volt, hogy érzékeltessék segítõ szándékukat azok számára, akik ilyen problémával küzdenek, vagy a késõbbiekben kerülnek ilyen helyzetbe. A szociális foglalkoztatóban segítséget kapnak az ellátottak a folyamatos munkavégzés újratanulásához, közösségi kapcsolatok gyakorlásához, és a helyes viselkedéskultúra kialakításához. 30 fõt látnak el jelenleg, s ebbõl 11 fõ már egy éve újból visszakerült a munka világába. Közösségi programokat is szerveznek részükre, melyek ösztönzõleg hatnak a korábbi életmódjuk megváltoztatására.
A Családsegítõ Szolgálat a szociális és mentális problémákkal küzdõ, ill. egyéb krízishelyzetbe került családok számára nyújt segítséget a felmerült nehézségek megszüntetésében, annak kiváltó okainak megelõzésében, az életvezetési képesség megõrzésében. Az elmúlt évben 222 fõ vette igénybe a szolgáltatást, összesen 607 alkalommal. Jellemzõen a 18-50 év közötti nem aktív keresõk közül kerül ki elsõsorban a szolgáltatást igénybe vevõk köre. A problémák változatosak, de a családon belüli konfliktushelyzetek kialakulását elsõsorban a rossz anyagi körülmények okozzák, e mellett az életvezetési nehézségek és párkapcsolati nézeteltérések is jellemzõk. A családon belüli bántalmazás nem jellemzõ, egy esetben történt ilyen.
Gyakori azoknak az eseteknek a száma, amikor ügyintézés, információszerzés, közüzemi számlák rendezése, formanyomtatványok kitöltése céljából fordulnak a szolgálathoz. Kapcsolatot tartanak az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesültekkel, részt vesznek az ifjúsági és gyermekvédelmi fórumokon. Az idei év májusáig 49 aktív korú ellátott került regisztrálásra, ebbõl 15 család már korábban is kapcsolatban volt a szolgálattal. Az együttmûködésben résztvevõk számára különbözõ beilleszkedést és egyéni képességeket fejlesztõ programokat szerveznek. Ezen kívül a rászoruló családokat természetbeni juttatásokkal (élelmiszer- és ruhacsomagokkal), a hátrányos helyzetû gyermekek nevelését elõsegítõ eszközökkel is támogatják.
A Gyermekjóléti Szolgálat célja a városban élõ 18 év alatti korosztály testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlõdésének elõsegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelõzése, illetve, hogy elkerülhetõ legyen a gyermekek családból való kiemelésének szükségessége. Tevékenységérõl részletes beszámoló készült az április 26-ai ülés kapcsán.
Szociális Foglalkoztatás 2006. július 1-tõl - országosan is az elsõk között - kezdõdhetett meg Körmenden 10 fõ munka-rehabilitációs, és 30 fõ fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásával. Céljai: 1. Az önbecsülés, önértékelés fejlesztése, munka világába való visszavezetés
2. Biztosítási jogviszony szerzése, ami fogyatékkal élõk számára késõbb lehetõvé teszi, hogy rokkantnyugdíjasok legyenek. A szenvedélybetegek, közösségi pszichiátriai ellátottak így szociális segély helyett jövedelemszerzõ tevékenységet folytathatnak.
3. Intézményi pénzügyi helyzet javítása, magasabb állami normatívák.
Munka-rehabilitációban jelenleg 9 fõ vesz részt napi 4 órában. Gyöngyfûzéssel, hímzéssel, szövéssel, gipsz- és gyertyaöntéssel, fonással foglalkoznak, díjazásuk a mindenkori legkisebb munkabér 30 %-a ( 19.650 Ft ).
A fejlesztõ- felkészítõ foglalkoztatásban 27 fõ vesz részt, 4, 6, illetve 8 órában. Kezdetben a Savaria Nett Pack biztosított munkát (dossziéhajtogatás), ami viszont rendszertelen volt. Idén januártól egy másik cég belépésével felmosó-talpak összeszerelését végzik. Díjazásuk a mindenkori minimálbér munkaidõre esõ része.
Az eltelt idõszak bizonyította, hogy minden téren nagyon hasznos az ellátottak számára a szociális foglalkoztató.

A Szociális Szolgáltató és Információs Központ szakmai munkáját ( évente 5-6 területet ) rendszeresen ellenõrzi a Közigazgatási Hivatal és a megyei Módszertani Intézet. Az eltelt idõszakban mindig jogszerû és magas színvonalú munkavégzést állapítottak meg. Körmend város Egészségügyi és Népjóléti Bizottsága is megtárgyalta a beszámolót - s megköszönve a magas színvonalú szakmai munkát - a beszámolót elfogadásra javasolta. A képviselõ-testület ülésén Viserálek Sándorné intézményvezetõ a képviselõk további segítségét kérte a Baptista Szeretetszolgálat élelmiszer segélycsomagjainak kiosztásában - melyet az intézmény végez - annak érdekében, hogy minden rászorulthoz eljussanak az adományok. A képviselõk a beszámolót egyhangúlag elfogadták.

Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2007. II. félévi munkaterve.


Kerékpárút pótmunkái

Az elkészült kerékpárút ( Hegyaljai út ) kivitelezése során az elõzetesen egyeztetett mûszaki megoldásokhoz képest mind a MOL Rt, mind pedig a Közútkezelõ új feltételeket támasztott, ami a kivitelezõ számára többletmunka elvégzését tette szükségessé. A MOL gázvezeték megkerülése, és földmûtalp szélesítésének munkálatai közel 1, 75 millió Ft, csapadékvíz elvezetését szolgáló csõ lefektetése, és 2 db csappantyús beton elõfej kialakítása 463 ezer Ft, míg a tervezett egysoros korlát kihelyezése helyett a Közútkezelõ által elõírt kétsoros korlát, ill. a töltéselhúzás miatti korlátátépítés több mint 2,25 mFt többletköltséget okozott.
Bebes István polgármester kihangsúlyozta, hogy ezeket a költségeket az önkormányzat hatáskörén kívül esõ szervek utólagos módosításai okozták, amiket mindenképp el kellett végezni. Ugyanakkor azokat az álinformációkat és tévhiteket is el szándékozott oszlatni, hogy az önkormányzat további költségeket vállalt volna be azzal, hogy az eredeti aszfaltborítás helyett térkõvel készült el a kerékpárút. A kivitelezõ önként vállalta ezt és semmilyen az eredeti tervektõl eltérõ költség ennek kapcsán nem terheli a várost - mondta Bebes István. Köbli József hozzászólásában a kerékpárútról a több lehajtó lehetõségét hiányolta. Czafit Csaba a Városfejlesztési Iroda vezetõje elmondta, hogy elsõdlegesen árvízvédelmi töltésként szolgál az építmény, aminek adott magassága van. További szabványos lehajtókat csak a töltés többszöri elhúzásával lehetett volna kialakítani. Meg fogják vizsgálni egyszerûsített leágazók beiktatásának lehetõségét, ugyanakkor a Rábán aluli terület belsõ úthálózatának használatát tartaná célszerûnek. A képviselõk 14 igen és 2 tartózkodás mellett fogadták el a pótmunkák fedezetének biztosításáról szóló határozati javaslatot.

Intézményi eszközfejlesztések

A Képviselõ-testület a város költségvetésében megtervezett ütemterv szerinti intézményi eszközfejlesztések céljára fordítandó források átadásáról döntött. A Mátyás Király Utcai Óvoda 1.734e, Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda 350 eFt, Kölcsey Utcai Általános Iskola 2.514 eFt, Olcsai Általános Iskola 1.873 eFt, Somogyi B. Általános Iskola 1.439 eFt, Hunyadi Úti Általános Iskola 600eFt, Zeneiskola 776 eFt, a Pedagógiai Szakszolgálat 500 eFt összeget kap eszközfejlesztésre.

Nyertes pályázatok megvalósítása

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntése értelmében a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása és a leghátrányosabb helyzetû kistérségek felzárkóztatására kiírt pályázaton (HÖF-CÉDE) Körmend 9millió 80 ezer Ft összeget nyert el az iparterület fejlesztésére. 20 millió Ft-os összegre pályázott a város a teljes majd 97 millió Ft-ba kerülõ beruházáshoz. Ebben az esetben nyilatkozni kell a városnak a Tanács felé, hogy meg kívánja-e valósítani a projektet, változtat-e mûszaki tartalmán, illetve ha nem változtat fedezi-e a többletköltségeket. A szakmai vizsgálatok eredményeként 10,5 millió Ft-tal csökkenteni lehetett a beruházás mûszaki tartalmát, úgy hogy az a rendeltetésszerû használatot nem befolyásolja. Így a beruházást az eredetihez hasonló önerõvel a képviselõk egyhangú támogatásával meg kívánja valósítani a város.
Szintén a Fejlesztési Tanács döntése értelmében a települési szilárd burkolatú közutak burkolat-felújítására kiírt pályázaton 2 pályázata nyert a városnak. A Nefelejcs utca esetében a teljes pályázott összeget ( 2,55 millió Ft), míg az Ifjúság utca esetében 4,4 mFt-ot. Utóbbi esetben 265 eFt-tal kevesebb az összeg a pályázottnál, így a képviselõk arról döntöttek, hogy változatlan mûszaki tartalommal - a szükséges 265 eFt-tal kiegészítve - váltják valóra az útfelújítást.

Kérelem támogatása

A Gizella királyné utca lakói kérelemmel fordultak az utca szilárd burkolatának kiépítése ügyében az önkormányzathoz. A képviselõtestület döntése értelmében az utca és a járda terveinek elkészítéséhez 800 eFt fedezetet biztosít, megvalósításra azonban csak az ütemterv szerinti 2008-as idõpontban kerülhet sor.

Részvényértékesítés

A májusi képviselõtestületi ülésen a Tüzépker Zrt mérlegének tárgyalásakor a Pénzügyi Bizottság javaslattal élt, hogy kínálja fel a város a részvénytársaságban levõ csekély tulajdoni hányadát. Elsõsorban a Körmendi Tüzép telepének a részvények értékének megfelelõ arányú területéért, melyet a Képviselõ-testület is támogatott. A Konzum Nyrt a Tüzépker Zrt anyavállalata, ajánlatot tett a részvények megvásárlására névértéken, a Körmendi Tüzép területébõl azonban nem kíván értékesíteni. A képviselõk egyhangúan a részvények értékesítése mellett döntöttek.

Intézményi összevonások

Korábbi tervezetének megfelelõen döntött a testület az Olcsai és a Hunyadi Úti Általános Iskolák összevonásáról. 2007. július 1-tõl a Hunyadi Úti Általános Iskolaönállósága megszûnik, és az Olcsai Általános Iskola tagintézményévé válik. Az összevont intézmény igazgatója korábbi kinevezésének megfelelõ idõpontjáig Pödör Andrea lesz. A Hunyadi Úti Általános Iskola igazgatójának, Solymár Csabánénak megbízatása július 1-ei hatállyal megszûnik, ugyanakkor számára - munkája elismeréseként, s várható augusztusi nyugdíjba vonulása okán ­­− címzetes igazgatói címet adományozott a testület. A döntést megelõzõen az Önkormányzat független szakértõ, és Vas Megye Önkormányzata szakvéleményét egyaránt beszerezte. Az alkalmazotti közösségek, szülõi szervezetek, iskolaszék is véleményezték a tervezetet. A szakértõi vélemények a jogszabályoknak megfelelõnek értékelték a tervezetet, amely biztosítja a gyermekek további megfelelõ színvonalon történõ ellátását továbbá "A tervezett szervezeti struktúra a jelenleg tervezhetõ demográfiai folyamatokra illeszkedik, a pedagógiában az integráció megvalósulását, az önkormányzati gazdálkodásban a takarékosság és hatékonyság elvét támogatja." Az intézményi közösségek nem teljes mértékben értettek egyet az összevonással.
Egyed Gyula az Oktatási Kulturális és Sport bizottság elnöke hozzászólásában az integráltság és a fogyó gyermeklétszám indokán, valamint a szakmai önállóság megmaradásának kihangsúlyozásával a bizottság részérõl támogatta a javaslatot.

Ugyancsak összevonásra került a Mátyás Király Utcai Óvoda és a Bölcsõde. Az így létrehozott többcélú intézmény vezetõi posztját Vadász Mária tölti be, korábbi kinevezésekor meghatározott idõpontig ( 2010 július 31-ig ). Szakértõi vélemény szerint a tervezett átszervezés a jogszabályoknak megfelelõ, a gyermekek és szülõk számára érdemi változást nem jelent, s biztosítja az ellátás megfelelõ színvonalát. A megye közoktatási fejlesztési tervével sem ellentétes az intézkedés, mint az kiderül a Vas Megye Önkormányzatának szakvéleményébõl. Az intézményi közösségek nem értettek egyet az összevonással.
Egyed Gyula az Oktatási Kulturális és Sport bizottság elnöke a célszerûség és gazdaságosság, a felújítások és pályázati lehetõségek jobb kihasználása, és a felelõsebb vezetésbeli szemlélet okán támogatta az összevonást.

Piaci alapú bérlakások

A szeptember közepére elkészülõ piaci alapon bérbe adandó lakások iránt a rendelkezésre álló 24 lakásnál jelentõsebb igény merült fel, ezért a képviselõ-testület pályázati úton él a bérlõkijelölési jogával. 7 fõs ad hoc bizottság rangsorolja a pályázatokat, melynek 3 tagja az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságból, 2 tagja a Pénzügyi Bizottságból került ki, ezen kívül tagja lesz a polgármester, illetve a lakásokat építõ Körmend-Bérlakás Ingatlanfejlesztési és Beruházási Kft. képviselõje. Fontos, hogy ezeknek a lakásoknak a bérleti díját nem az önkormányzat, hanem az építõ cég határozta meg ( egyeztetniük azonban szükséges ), s a lakbérek is hozzájuk folynak be ( a hitelek törlesztésére ). Lényeges céljuk az is, hogy a bérlõk a 4. évtõl ( vagy már korábban ) megvásárolják az ingatlant. Pályázati feltétel, hogy biztosított legyen a lakbér fizetésének képessége ( egy fõre jutó havi nettó jövedelemnek a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét el kell érni, ami 2007-ben 40.695 Ft ). A bérlõnek 3 havi bérleti díjnak megfelelõ óvadékot kell letétbe helyezni, ami a bérleti díj nemfizetése estén biztosítékul szolgál a bérleti díjtartozás rendezésére. Ugyanakkor lakás-elõtakarékossági szerzõdést kell kötni, minimum 10 ezer Ft/hó összegben. Több pályázó esetén elõnyt élvez az, aki Körmendi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vételi jog alapításáról szóló opciós megállapodást köt, az elõírt 3 havi bérleti díjnál magasabb összegû óvadékot tesz le, legmagasabb 1 fõre jutó havi jövedelemmel rendelkezik, saját ingatlantulajdonnal nem rendelkezik, kiskorú gyermek(ek) nevelésérõl gondoskodik, illetve bármilyen lakáscélú megtakarítással rendelkezik.
A Kft.-nek szeptember 15-ig kell a 24 lakást felépíteni, továbbá a tetõtérben további 8 lakást alakítanak ki, amit a jogerõs építési engedélyt követõ 90 napon belül kell átadni. A bérleti díjfizetés elmulasztását követõen köteles a Kft. írásban erre felszólítani, s ha 8 napon belül nem rendezi hátralékát, akkor értesíteni kell az Önkormányzatot, s annak Egészségügyi és Népjóléti Bizottsága kivizsgálja hátterét, s ennek alapján kezdeményezi fizetési haladék megadását, illetve a bérlet felmondását. A lakások bérleti díja 30 ezer és 39 ezer Ft/hó között fog változni alapterületétõl függõen, ami nem tartalmazza a közüzemi és a társasházi közös költségeket.
Pályázatokat 2007. július 27-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba (9900 Körmend Szabadság tér 7.), ugyanitt szerezhetõ be a pályázati adatlap is ( csak ezen fogadnak el pályázatot! ), vagy letölthetõ a http://www.kormend.hu weblapról. A pályázatokról a beadási határidõt követõ 30 napon belül dönt az ad hoc bizottság. További információk telefonon szerezhetõk be a város jegyzõjétõl, és aljegyzõjétõl az 592-928, ill. 592-930-as telefonszámokon.

Településpolitikai döntés

A volt Olip gyár területére vonatkozó szabályozási tervet módosították a képviselõk annak érdekében, hogy a jelenlegi elképzeléseknek megfelelõ, de az esetleges változásokat is kezelni tudó keret jellegû szabályozást állapítson meg a területre. A szabályozási terv elkészítése érdekében településrendezési szerzõdést köt a területen beruházást megvalósítani kívánó Kristilla Kereskedelmi Kft.-vel, melyben rögzítésre kerül, hogy a szabályozási terv módosításának valamennyi költségét a Kft. viseli. A szabályozási terv módosítására vonatkozó munkálatok csak a szerzõdés megkötését követõen kezdõdhetnek.

Pályázat benyújtása kerékpárutakra

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatán való indulásról döntött a képviselõtestület, melyet közlekedésbiztonsági kerékpárutak építésére6tervezésére írtak ki. Két elképzelés megvalósítása tûnt megalapozottnak, egyik a most elkészült kerékpárút folytatásaként Körmend - Nádasd közötti szakasz megvalósítása. Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be, így ezt a szakaszt a kistérségi társulás nyújtaná be. Ebben Körmend város közigazgatási területére esõ kerékpárúthossz (180 m) arányában biztosítaná az önrészt, ami 110 ezer Ft-ot jelent. A tervezés teljes költsége 6.720 eFt, a benyújtáshoz azonban még szükséges az érintett települések végleges döntése. A másik javaslat a 8-as számú fõút átkelési szakaszára, a Mátyás király utca Nefelejcs utca közötti szakasz terveinek elkészítésére vonatkozik. Itt 780 eFt önrészt kell biztosítani a városnak az 1.560 eFt-os tervezési díjból a pályázat sikeressége esetén.

Mûfüves labdarúgópálya üzemeltetése

Továbbra is a Körmend FC lesz a pálya üzemeltetõje 2010. december 31-ig, szélesebb jogkörökkel s egyben nagyobb felelõsséggel is. A pálya kihasználtsága érdekében bérleti díjának megállapítását is az üzemeltetõ hatáskörébe került. A befolyt bérleti díjakból 35 %-ot el kell különíteni a karbantartási munkákhoz. Évente kétszer kell írásban beszámolniuk a pálya kihasználtságáról, befolyt bérleti díjakról, elvégzett javítási ás karbantartási munkálatokról. Meghatározták a pályát térítésmentesen használhatók körét, s a használat mértékét is. E szerint a Kék Sünik ULC heti 12 óra, a Körmend FC heti 10 óra, a Városi Diáksport Szövetség, és Önkormányzati rendezvények céljára pedig az õszi és a tavaszi idõszakokban havi 8 illetve12 óra keretben biztosít lehetõséget térítésmentes használatra.
A bevételekbõl korábban részesedõ Kék Sünik ULC-t továbbra is támogatni kívánja az önkormányzat, amit az éves kulturális és sport támogatások megítélésekor, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bevonásával kíván biztosítani.

Helyi értékvédelmi támogatás

A helyi építészeti örökség védelmérõl szóló rendelet alapján meghirdetett pályázatra a beadási határidõig két pályázat érkezett. A Bercsényi u. 20. szám alatti ház kapufelújítása 400 eFt, míg a Mikes K. u. 12. számú épület homlokzatának felújítása 500 eFt támogatásban részesült.

Tervpályázat

A Belvárosi szabályozási terv elkészültével aktuálissá vált a Korona tömb felújítása, melynek elõkészítésére tervpályázatot írt ki a képviselõtestület. A tervpályázat célja, hogy építészeti, városépítészeti, örökségvédelmi és részben infrastrukturális szempontból megvizsgálja a fejlesztés lehetõségeit, javaslatokat adjon a hasznosításának módjaira.

Feladat-ellátási szerzõdés

Magyarszecsõd feladat-ellátási szerzõdés megkötését kezdeményezte Körmend városa felé a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatások biztosítására. A szolgáltatások ellátását a jelenlegi személyi állománnyal a Szociális Szolgáltató és Információs Központ fogja végezni. A szerzõdésben rögzítették, hogy amennyiben a szolgáltatások költségei meghaladják az alap- és kiegészítõ normatívákban biztosított összegeket, abban az esetben Magyarszecsõd Önkormányzata az igénybevétel arányában, negyedévenkénti elszámolásban 100 %-ban megtéríti azt Körmend város Önkormányzatának.


Új gyermekorvos
Augusztus 1-tõl Dr. Bárány Zsuzsanna Eszterrel köt megállapodást az önkormányzat a III. számú gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására. A feladatot korábban ellátó dr. Bécsi Zsuzsanna nyugdíjba vonulása okán kellet új szakorvossal - a fennálló szerzõdéssel megegyezõ tartalommal - szerzõdést kötni.

A megyei kórház átalakításának véleményezése

A mûködés racionalizálása érdekében az intézmény mûködési formájának átalakítását tervezi a megyei önkormányzat, melyhez az ellátási terület önkormányzatainak véleményét is ki kell kérni. A körmendi dr. Batthyány - Strattmann László Kórház mûködési formájának átalakítása elõtt részletes vizsgálatok készültek a legmegfelelõbb mûködési forma kiválasztására. A jelenlegi tervek szerint 100 %-os megyei önkormányzati tulajdonú, non profit zártkörû részvénytársaságként mûködne változatlan ellátási területtel, s feladatokkal. Körmend Önkormányzata határozati javaslatában a mûködési formák több szempontú és alapos vizsgálatára hívja fel a figyelmet, ennek ismeretében lehet csak véleményt nyilvánítani a kórház mûködési formájáról.

Jutalmazás

A Képviselõ-testület a magyar NBI 2. és Magyar Kupa 2. helyezést elért Lami-Véd Körmend kosárlabdacsapát eredményeinek elismeréseként 1 millió Ft támogatásban részesíti. Több képviselõ is köszönetét fejezte ki a csapatnak az elért eredményekért, mellyel tovább öregbítették a város hírnevét.

Körmendi Napok 2007 részletes programját >>>itt<<< tekintheti meg

Vagyongazdálkodási és Ingatlanhasznosítási Kft. vezetõi pályázatának értékelése

Hat pályázat érkezett a vezetõi posztra, s a zárt ülések keretében történt meghallgatások után a képviselõk Baranyai Máriát választották a Kft ügyvezetõjének. Az új vezetõ többek között pénzügyi, és vámszakértõi felsõfokú végzettséggel is rendelkezik, tárgyalóképes angol nyelvbõl, és jelenleg végzi jogi egyetemi tanulmányait. Július 1-tõl 5 éves idõtartamra köt az önkormányzat a pályázóval megbízási szerzõdést.

 

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12