Fidesz.hu

Ülésezett az önkormányzat

  nyomtatási kép

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának 2007. szeptember 27-ei ülésérõl.


Rendeletek módosítások

2007. évi költségvetési rendelet
Harmadízben módosította éves költségvetési rendeletét a képviselõ-testület. A rendeletmódosítást indokolja, hogy a társulásban fenntartott tagintézmények költségvetését jóváhagyták a társulásban résztvevõ települések képviselõ-testületei. Az intézmények saját hatáskörben kért elõirányzat módosításai ( pályázati támogatások ), központi forrásból kapott támogatások, képviselõ-testületi határozatok alapján a cél- ill. a gazdálkodási tartalék terhére történõ módosítások is szerepeltek az indokok között. Ennek alapján a bevételek és kiadások fõösszegét 3.360.174 eFt-ban, az önkormányzat általános tartalékát 28.719 eFt-ban, céltartalékát 50.795 eFt-ban hagyták jóvá. Az önkormányzat mûködési célú hitelét 283.921 e Ft, míg fejlesztési hitelét 291.595 eFt összegben rögzítették.

Lakások és helyiségek bérletérõl és annak egyes szabályairól szóló rendelet
A rendelet lehetõséget biztosít az önkormányzat számára önkormányzati érdekbõl történõ bérbeadásra. Ennek alapján azok kaphatnak bérlakást munkaviszonyuk, jogviszonyuk idejére, akik az önkormányzatra háruló feladatellátásban vesznek részt az önkormányzat területén. Törvényi szabályozás alapján lehetõség van ezeknek a lakásoknak a költségelven történõ bérbeadására. Ebben az esetben a bérlõ az épület, az épület központi berendezéseivel és a lakással, lakásberendezésekkel kapcsolatos ráfordítások költségeire fedezetet nyújtó lakbér teljes összegének megfizetését vállalja. Az elsõ évre megállapított lakbér nagyságát évente a KSH által közzétett infláció mértékével, a közös költséget pedig a tényleges költségek alapján emelik. A bérbeadói jogokat és kötelezettségeket a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft gyakorolja, s a polgármester kijelölése alapján a bérleti szerzõdések megkötésére is a Kft jogosult. A Batthyány Strattmann László Kórház Egészségügyi Kft bérlõkijelöléssel rendelkezett a Munkácsy M. u. 4. szám alatt levõ két lakás esetében, melyrõl lemondott. Így a rendelet mellékletében nyilvántartott bérlõkijelölési jogát törölték a kórháznak az említett lakások esetében.

Lakbérek megállapítása.
Az elõbbiekben ismertetett rendeletmódosítással összhangban került sor a lakbérek megállapításáról szóló rendelet is módosításra került. A rendelet mellékletében nevesítésre került a két Munkácsy M. utcai lakás, melyet költségelven vagy pedig piaci alapon lehet bérbe adni október 1-tõl. Költségelven történõ bérbeadás esetén a lakbér mértéke az összkomfortos szociális bérlakások bérleti díjának két és félszerese. Ez fedezi a lakásokkal kapcsolatos valamennyi kiadását az önkormányzatnak, ugyanakkor hasznot nem eredményez. Erre önkormányzati érdekbõl történõ bérbeadás esetén kerülhet sor. Piaci alapon történõ bérbeadás esetén a bérleti díj az összkomfortos szociális bérlakások díjának három és félszerese.

Belsõ ellenõrzések tapasztalatai a 2006-os évrõl
A GAMESZ körébe tartozó intézmények gazdálkodásának, elõirányzat felhasználásának értékelése negyedévenként az elõírtaknak megfelelõen megtörtént, rendszeres egyeztetések történtek az intézményvezetõkkel, melyeken kiemelt hangsúlyt kaptak az elõirányzatok betartásának szükségessége. Vonatkozó kormányrendelet alapján elkészítésre került a belsõ ellenõrzési kézikönyv, mely átadásra került a Pénzügyi Iroda vezetõjének. A költségvetési szervek kötelezettségvállalásainak ellenõrzése terén megállapításra került, hogy az intézmények esetében az 50 eFt feletti kötelezettségvállalások nagy része nem történt meg írásban.
Vizsgálat tárgya volt az intézmények május 31-ig lejárt, de ki nem fizetett számláinak mértéke, összetétele, mely az elõirányzatok 1,13 %-át tették ki, többnyire közüzemi számlák formájában. Októberben a Hunyadi Utcai Általános Iskola költségvetési hiányának ellenõrzése történt meg. Megállapításra került, hogy a rendelkezésre álló pedagóguslétszám nem volt elegendõ a közoktatási törvényben elõírt kötelezõ óraszámok ellátására. Ezért volt jelentõs a túlórák száma, amit csak további pedagógusok felvételével lehetett volna csökkenteni, ami a feladatellátás összegét növelte volna. Ennek alapján 4,87 mFt pluszfinanszírozás biztosítására volt szükség az intézményben. Novemberben a GAMESZ-hez tartozó intézmények vonatkozásában a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítési jogkörök érvényesülését kellet a jogszabályoknak megfelelõen kidolgozni. A 2006-os belsõ ellenõrzési intézkedési terv tartalmazza ezek szabályozását.
Az országgyûlési és önkormányzati választások pénzügyi elszámolásának ellenõrzése megállapította, hogy azok az országos és helyi jogszabályoknak megfelelõen történtek.
A 11 közbeszerzési eljárás (9 egyszerû, 2 nemzeti) ellenõrzése megállapítja, hogy felmérték az adott évi beszerzések nagyságrendjét az egybeszámítási szabályok szerint, és minden esetben a becsült értéknek megfelelõ közbeszerzési eljárást bonyolítottak le. Az Éves Közbeszerzési Terv megfelelõen lett módosítva, a törvényi határidõket minden esetben betartották, szintúgy az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat. Az ajánlattevõk egy eset kivételével a szerzõdésben szereplõ határidõket teljesítették. A pénzügyi teljesítés minden esetben a szerzõdésnek megfelelõen történt, a kifizetés engedélyezését a szabályoknak megfelelõen az arra jogosultak végezték. A döntéshozatalt megalapozó bírálati szempontokat betartották, jogorvoslati kérelem nem merült fel.


Intézményi gazdálkodás
A város intézményeinek 8 havi gazdálkodásáról a GAMESZ által készített beszámolót is megvitatták a képviselõk. Mint ismeretes a korábbi években az intézményi kiadások rendszeresen túllépték az elõirányzatokban szereplõ terveket, ezért a képviselõk döntése alapján rendszeresebben figyelemmel kívánták követni gazdálkodásukat.
A bevételek összességében 72 %-osan teljesültek ( 150.300 eFt), ami azonban tartalmazza a mûködésre és felhalmozásra átvett pénzeszközöket, és az elõzõ évi pénzmaradványt is.
A kiadások teljesülése 67 %-on áll (1.149.824 eFt). Az intézmények közül a Városgondnokság kiadásainak mértéke a legmagasabb 76,83 % (60.111 eFt).
A személyi juttatások és járulékok teljesítése 71 %-os, bár ezt a képet némileg torzítja, hogy a 13. havi juttatások kifizetése is bekerült júliustól a rendszerbe, melyre pótlólagosan fogja az Önkormányzat az állami forrásokat megkapni. Ugyanez a helyzet a létszámleépítések kapcsán Államkincstártól történõ költség-visszaigénylések esetén is. Az intézményi teljesítések oldalán jelentkeznek ennek kiadásai, az elõirányzatot azonban csak késõbb kapják meg az államtól befolyt összeg alapján. Személyi kiadások terén a túlórák és helyettesítések kifizetései okozhatnak nehézséget.
Dologi kiadások terén 57 %-os a teljesítés (222.548 eFt), ami kedvezõnek tekinthetõ. A Városgondnokság 78 %-os teljesítési aránya emelkedik ki a többi intézmény közül.
A felhalmozási kiadások kiadásának teljesülése a legalacsonyabb (18 %), aminek indoka az, hogy az óvodák, iskolák számára eszközfejlesztésre biztosított összegeket még nem használták fel. Faragó Gábor a Pénzügyi Bizottság elnöke a bizottság véleményét ismertetve elmondta, hogy az intézmények igyekeztek betartani a költségvetésük kereteit egy kivétellel, ugyanakkor továbbra is ezt várják el az intézményvezetõktõl. Azért tartják ezt szükségesnek kiemelni, mert most érkeztünk el ahhoz az idõszakhoz, amikor a pótelõirányzatok megfogalmazására kerül sor részükrõl. A Pénzügyi Bizottság csak a legindokoltabb esetekben fogja támogatni ezeket, s az intézményen belüli tartalékok megtalálására, és a kiadásnemek közötti átcsoportosítás lehetõségére hívta fel a vezetõk figyelmét. A Városgondnokság vezetõjétõl pedig részletes beszámolót kértek, s felhívták figyelmét a hátralevõ idõszak kiadásainak szigorú költségvetéshez és alapfeladatokhoz igazodó megtervezésére, és végrehajtására.


Biztonságosabb közlekedés szabályozott parkolással

Egyre több problémát okoz - különösen a belvárosban - a parkolás lehetõsége, vagy éppen a zsúfolt belvárosi utcák következtében kialakuló közlekedési nehézségek. Ezért a város közlekedésbiztonságának érdekében szükségessé vált átgondolt közlekedés stratégia kialakítása mellett a parkolási rendszer bevezetése. A Képviselõ-testület döntése értelmében 2007. november 30-ig el kell készíttetni azt a közlekedéstechnikai tanulmányt, amely megvizsgálja a város közlekedési rendszerét, forgalmi arányokat, legforgalmasabb parkolási helyeket, valamint a kivitelezés és üzemeltetés költségeit.
Ezt követõen meg kell vizsgálni azt, hogy a parkolási rendszer bevezetése milyen forgalmi rend változtatásokat tesz szükségessé, melyet december 31-ig kell elvégezni. Ezzel egyidejûleg fel kell mérni a szükséges technikai feltételeket (parkolóórák száma, minõsége, parkolást jelzõ táblák, információs táblák, stb.) Beszerzésüket közbeszerzési eljárás keretében kell megvalósítani, melynek határideje 2008. március 30. Eddig az idõpontig a lehetséges üzemeltetõk körét, az üzemeltetés személyi és dologi feltételeit is meg kell vizsgálni. Az elõkészítési munkálatokhoz (tanulmányterv, beavatkozások megtervezése) bruttó 2,28 mFt fedezetet biztosított a beérkezõ árajánlatok alapján a képviselõ-testület. A parkolási díj bevezetésére várhatóan a 2008 június - júliusi idõszakban kerül sor.

Pénzügyi döntések
A Képviselõ-testület egyhangúlag döntött róla, hogy értékesíti a Nyugat-MÉH Kft számára a telephelye szomszédságában levõ 1548/8 hrsz-ú 7933 m2 nagyságú kivett agyaggödör megnevezésû ingatlant. A vételárat 6,1 mFt-ban határoztak meg, az értékbecslés alapján, melynek költsége szintén a vevõt terhelik. A vételár kifizetésére két részletben kerül sor 2007 október 31, valamint december 31-ig.
Két élet- és balesetveszélyes önkormányzati épület bontásához biztosítottak fedezetet a képviselõk. A Deák Ferenc u. 34. épület esetében 617.120 Ft, az Arany János u. 19. esetében 663.920 Ft áll a munkát végzõ Városgondnokság rendelkezésére. A költségeket indokolja, hogy a bontásból származó anyagok nagy része állapotuk miatt nem értékesíthetõ, szakszerû elhelyezésükérõl azonban gondoskodni kell.
A Tûzoltóság számára lehetõséget biztosítottak a képviselõk, hogy a Tûzoltóság használatában levõ mûszaki mentõszer gépjármûvet - miután az igazságügyi szakértõi áron nem volt rá vevõ - a piaci áron értékesítsék. Feltételként szabták, hogy az ajánlat elfogadása elõtt tájékoztatniuk kell a város Pénzügyi Bizottságát a kialkudott vételárról. Lehetõséget kaptak arra is, hogy a pályázati úton beszerzett új vízszállító jármû munkába állásával felszabadult régi jármûvet értékesítsék. Kikiáltási árát a körmendi tûzoltóparancsnok véleményének ismeretében 1,5mFt-ban határozták meg.


Városi ünnepeink forgatókönyve.
1. Az aradi vértanúk napja

A rendezvény idõpontja: 2007. október 6. szombat
15.00 óra
Körmend, Aradi vértanúk emléktáblája (Körmend, Rákóczi u. 2. Rázsó Imre Szakközépiskola elõtti tér)
Program:
Himnusz (Városi Fúvószenekar)
Mûsor: Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjai
Ünnepi beszéd: a mûsort adó intézménybõl
Aradi vértanúk emléktáblájának koszorúzása (Városi Fúvószenekar)

A Batthyány Lovasbandérium vezetésével, a Városi Fúvószenekar menetzenéjével vonulás a Szabadság térre.

15.45 A 100 éve felállított, idén felújított Kossuth szobor átadása

Mûsor: Körmendi Kastélyszínház Társulat
Ünnepi beszéd: Bebes István polgármester
Kossuth nóták - Béri Balogh Ádám Táncegyüttes és/vagy Németh Tamás tárogató
A szobor megkoszorúzása (Városi Fúvószenekar)
Szózat (Városi Fúvószenekar)

16.30 Szabad Sajtó díj átadása (Körmendi Kulturális Mûhely)
Batthyány kastély, Színház aula /A Múzeum kort idézõ tárgyainak kiállítása/
Szabad sajtó díj átadása

2. 2007. október 23. kedd Nemzeti ünnep - Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója

18.00 óra "Három lövés" - a Körmendi Kastélyszínház Társulat elõadása
Batthyány kastély, Színház aula

Fáklyás vonulás a Hõsök terére

19.00 óra Az 1956-os forradalom évfordulója - Városi ünnepség
Körmend, Hõsök tere, Szabadságharcosok kopjafája
Himnusz (Városi Fúvószenekar)
Mûsor: Rázsó Imre Szakközépiskola diákjai
Ünnepi beszéd
Szabadságharcosok kopjafája megkoszorúzása (Városi Fúvószenekar)
Szózat (Városi Fúvószenekar)

20.30 óra Szkítia koncert (Rába-parti Fórum Egyesület)
Batthyány kastély, Színház

3. Körmend Város ünnepnapja - IV. Béla király városi kiváltságlevele és Dr. Batthyány-Strattmann László születési évfordulóján

A rendezvény(ek) idõpontja(i):
2007. október 27. szombat (munkanap)

10.00 óra Megemlékezés Dr. Batthyány-Strattmann László
születésének 137. évfordulójáról
a Várudvaron, a hercegorvos szobránál
Ünnepi beszéd
Koszorúzás
Közremûködnek a Kölcsey Utcai Általános Iskola és AMI diákjai

11.00 óra Megemlékezés Körmend várossá nyilvánításának
763. évfordulóján
IV. Béla király szobránál
Ünnepi beszéd
Koszorúzás
Közremûködnek az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola diákjai

14.00 óra Megemlékezés és koszorúzás Dr. Batthyány-Strattmann László
emléktáblájánál a Kórház udvarán (szervezõje az intézmény)
Ünnepi beszéd
Közremûködnek a Somogyi Béla Általános Iskola diákjai (vagy okt. 26-án)

18.00 óra Ünnepi képviselõ-testületi ülés
Városi kitüntetések átadása
Batthyány kastély, Színház
Kanizsa József verse Körmendrõl
Ünnepi beszéd
Mûsor: Városi Fúvószenekar

19.30 óra Társasági est és fogadás a kitüntetettek részére
Batthyány kastély, Rendezvényterem

Az ünnepek rendezõje: Körmendi Kulturális Központ
Közremûködõ partnerek: Körmend Város Önkormányzata, közép- és általános iskolák,
Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum, Batthyány Lovasbandérium,
Béri Balogh Ádám Táncegyüttes, Körmendi Kastélyszínház Társulat,
Körmendi Kulturális Mûhely, Rába-parti Fórum Egyesület,
Városi Fúvószenekar, Városi Vegyeskar,
55. sz. Cserkészcsapat, a város civil szervezetei, egyesületei.

Forrás: www.kormend.hu

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12