Fidesz.hu

Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázat

2009. február 03. 10:18:46  nyomtatási kép

Körmend Város Önkormányzata ezennel kiírja a Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázatot FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRA

Pályázati feltételek:

A pályázatra azok a Körmend város területén állandó lakóhellyel rendelkező felsőfokú (egyetemi, főiskolai) tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezhetnek, akik megfelelnek a következő együttes feltételeknek:

1. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben meghatározott képzési időn belül állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium valamint az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben vesznek részt,

2. anyagi, személyi, családi, egyéb körülményeik folytán az ösztöndíjra szociálisan rászorulnak,

3. a pályázat benyújtását megelőző tanulmányi félévben, azaz a 2008/2009-es tanév első félévében tanulmányi átlaguk 4,5 vagy ezen átlag feletti volt.

A pályázó kérheti, hogy pályázata kizárólag tanulmányi eredményei alapján kerüljön elbírálásra.
A pályázónak azonban ebben az esetben is meg kell felelnie a fent 1. és 3. pont alatt megjelölt feltételeknek.

Pályázatok benyújtása:

A pályázók pályázatukat a Polgármesteri Hivatalban (Körmend, Szabadság tér 7.) a Portán, vagy Farkas Tiborné oktatási referensnél hozzáférhető pályázati űrlapon kötelesek benyújtani. A pályázatok kötelező mellékleteinek felsorolását a pályázati űrlap tartalmazza.

A pályázatokat írásban, a pályázó által aláírva egy példányban kell benyújtani személyesen Farkas Tiborné oktatási referensnél, vagy postai úton Körmend város jegyzőjéhez címezve.


A pályázat benyújtási, illetve postára adási határideje:

2009. február 28.A határidőn túl benyújtott, illetve hiányos pályázatokat az elbírálásból kizártnak kell tekinteni.

Az ösztöndíj időtartama: 5 hónap, azaz egy tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósítása: Az ösztöndíj folyósítása két ütemben történik, az első 3 hónapra esedékes ösztöndíj kiutalására áprilisban, a fennmaradó 2 hónapra esedékes ösztöndíj kiutalására májusban kerül sor.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

Az ösztöndíj összege: havi 25.000 Ft.

Pályázatok elbírálása: a pályázatokat Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága, valamint Egészségügyi és Népjóléti Bizottsága bírálja el együttes hatáskörben.

A pályázó a bizottságok döntése ellen a Képviselő-testülethez fellebbezhet.

Egy tanulmányi félévben legfeljebb négy fő részesülhet ösztöndíj támogatásban úgy, hogy közülük kizárólag tanulmányi eredményei alapján legfeljebb egy fő részére állapítható meg ösztöndíj támogatás.

A pályázat eredménye nyilvános, a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetve a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.
A támogatásban részesített ösztöndíjasok nevei az elbírálást követően a város hivatalos honlapján, a Városi Televízió Képújságjában, illetve a város hivatalos újságjában, a Körmendi Híradó című folyóiratban nyilvánosságra kerülnek.

A támogatás visszavonható, ha a támogatásban részesített az Önkormányzat illetékességi területéről elköltözik.

Az a pályázó, aki pályázatában valótlan tényt állított, illetve hamis adatot, igazolást szolgáltatott, köteles a részére folyósított ösztöndíjat azonnali hatállyal visszafizetni. Az ilyen pályázót a további pályázati eljárásokból kizártnak kell tekinteni.

A pályázati felhívás Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 22/2003. (VI.1.) számú önkormányzati rendeletének megfelelően kerül kiírásra.


Körmend, 2009. január 30.


Dr. Szabó Barna sk.
az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság
elnöke

Egyed Gyula sk.
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke

Letölthető dokumentumok:

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12