Fidesz.hu

Ülésezett az önkormányzat

2009. február 03. 10:22:35  nyomtatási kép

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának 2009. január 28-ai üléséről.

A költségvetés első körös megtárgyalása
A város 2009. évi költségvetésének tervezésekor az elmúlt esztendőhöz hasonló feladatellátással számoltak, szem előtt tartva a költségvetés működési és felhalmozási területén is a kiadások és bevételek egyensúlyát, törekedve a korábban biztosított juttatások megtartására.
Az óvodák 9-9 csoporttal fognak működni egész évben, míg az általános iskolákban a jelenlegi létszám csökkenése miatt összességében eggyel kevesebb (48 helyett 47) osztály fog működni. Csökken az előző évhez képest is a központi költségvetésből biztosított finanszírozás, ami évről évre nehezebb feladat elé állítja az önkormányzatokat.
A tervezett bevételi és kiadási főösszeg 2009-ben: 3.055.590 eFt. A működési bevételek területén az előző évihez hasonló nagyságrendű összeggel számol a költségvetés (223,3 mFt), ami élelmezési térítési díjakból, bérleti díjakból, ill. az egyes intézményekhez kapcsolódó speciális bevételekből származik. A helyi adókon belül az iparűzési adóbevétel tervezett összege 585 mFt, ami a 2008-ra tervezett összegnek megfelelő (az elmúlt évi teljesítés várhatóan mintegy 30 mFt-tal haladja meg az év eleji tervet, 610 mFt). A vállalkozók kommunális adójából 10 mFt, míg idegenforgalmi adóként 1,3 mFt várható.
A működésre átvett pénzeszköz tervezett összege 163,1 mFt, melyben jelentős összeget képez a többcélú kistérségi társulástól feladatellátásokhoz kapcsolódó (65,7 mFt), ill. a központi költségvetésből szociális foglalkoztatáshoz, támogató szolgálat működtetéséhez igényelhető összeg ( 48,3 mFt), az önkormányzatoktól pedig feladatellátás kapcsán 49 mFt várható.
A központi költségvetésből származó átengedett bevételek között az SZJA átengedésből (8%) 171,5 mFt, Tűzoltósági feladatokra 314,4 mFt, míg a gépjárműadóból 90 mFt (előző esztendő alapján kalkulált összeg) származik. A normatív állami hozzájárulás összege 660,7 mFt.
A működési kiadásoknál az intézmények működtetéséhez kapcsolódó személyi juttatások (1130,5 mFt), annak járulékai (352,4 mFt), és a dologi kiadások (641,7 mFt) a legjelentősebb tételek. A működési pénzeszköz átadás, támogatás 64 mFt (tartalmazza a sport, és kulturális támogatásokat is), a pénzbeni ellátások összege 27,5 mFt míg a tartalékok tekintetében 21,2 mFt szabad felhasználású, és 7,2 mFt normatív és kötött felhasználású pénzösszeg jelenik meg. A költségvetés működési oldala hiány nélkül került megtervezésre. A működési bevételi és kiadási oldala egyaránt 2.244.636 eFt összegget tartalmaz.
A felhalmozási oldalon a bevételek legnagyobb tételei vagyonértékesítésből (208 mFt), kamatbevételből (10 mFt), ill. a kötvénykibocsátás tervezett céljaihoz való felhasználásából (245 mFt, erre az esztendőre) származnak. További bevételeket jelentenek a lakásértékesítések törlesztéseiből (13,7 mFt), kölcsönök visszatérítéséből (8,5 mFt), egyéb sajátos bevételekből (90 mFt), központi forrásból (56,4 mFt) és lakosságtól ill. vállalkozóktól átvett pénzeszközökből (33,4 mFt) befolyó összegek. A kiadások között az előző évről áthúzódó beruházások (187,2 mFt), felújítások 62,2 mFt, hiteltörlesztés (122,4 mFt), felhalmozási pénzeszközátadás (11, mFt), valamint pályázatokhoz szükséges önerő biztosításához elkülönített nevesített céltartalék (273,8 mFt) szerepel. A fejlesztési bevételi és kiadási oldalán is 810,95 mFt jelenik meg. A 2009-es évben is jelentős beruházásokat tervez a város a szennyvízcsatorna kiépítése terén (Bercsényi, Kis, Honvéd, Béke, Legény, Katona, Áchim, Legény, Újváros, Téglagyári, Szent Imre herceg, Prímás, Zsák utcák), csapadékvíz-elvezetés (Gizella királyné u.), ill. tervezési feladatok szerepelnek még a tervezetben.
A felújítások között a városi utak felújításának tervezési feladatai (Deák, Bercsényi, Arany, Nap, Kossuth, Thököly, utóbbi két esetben a járdák is), Petőfi S. u. burkolat felújítása, járdafelújítások, és intézményi felújítások szerepelnek. A Céltartalékban szerepel jelentős pályázatokhoz kapcsolódóan a szükséges önerő összege (panelprogram; Szabadság tér projekt; Kastély-projekt; Várkert fejlesztés; kerékpárutak tervezése , kivitelezése; Pinka-völgye szennyvízelvezetés, stb.)
Bebes István polgármester a költségvetés végleges elfogadásának időpontjaként február 12-ét jelölte meg, amikor rendkívüli ülés keretében dönthetnek a képviselők az idei év büdzséjéről. Az elmúlt esztendőt a költségvetés megvalósítása szempontjából sikeresnek ítélte, s köszönetet mondott a folyamatos kontrollt gyakorló Pénzügyi Bizottságnak, illetve a megvalósításban tevékenyen közreműködő intézményvezetőknek. Ezen az alapon indulhat el az önkormányzat az idei évben is, szigorú költségvetési tervezet készült, mely azonban tartalmazza a megfelelő működési feltételeket az intézmények számára. Partneri együttműködés keretében történt az intézményi költségvetések kialakítása, s erre lesz szükség a megvalósításkor is. A költségvetés elkészítése során sok bizonytalanság volt, folyamatosan változtak a központi költségvetés számai, melynek vesztesei lettek ismételten az önkormányzatok, hisz csökkentek a normatívák. A bevételi oldal is tartalmaz kérdőjeleket, ami a gazdasági helyzetre vezethető vissza. Fontos azonban, hogy a jelenlegi helyzetben is működési hiány nélküli költségvetést tervez a város. A felhalmozási oldalon is egyensúlyba kellett hozni a bevételi és a kiadási oldalt, melynél figyelembe kellett venni olyan döntéseket is, amikor pályázati támogatást kapott ugyan a város egy fejlesztés megvalósításához (Mátyás király és Nefelejcs utca közötti kerékpárút kiépítése), de a pályázott összegnél alacsonyabb a támogatás mértéke. Összességében feszes, de teljesíthető költségvetésnek ítélte a tervezetet.
Bán Miklós az első lakáshoz jutók támogatása iránt érdeklődött, míg dr. Unger Károly a Bástya utcai csapadékvíz-elvezetés megoldásának módjára kérdezett rá. Bebes István válaszában kifejtette, hogy lakásfronton a korábbi rendszerhez képest más irányban kíván az önkormányzat lehetőséget teremteni, mégpedig a piaci és szociális bérlakások kínálatának bővítésével. A Bástya utcai csapadékvíz-elvezetésnek pedig a tervezési feladatait lehet megoldani ebben az évben.
Csák Tamás a Városfejlesztési és Turisztikai, Geosics László a Pénzügyi, Egyed Gyula az Oktatási, Kulturális és Sport, dr. Szabó Barna pedig az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság nevében támogatták a költségvetési rendelettervezet elfogadását. Czvitkovics Gyula alpolgármester az állami finanszírozás folyamatos csökkenésére hívta fel a figyelmet, valamint arra, hogy a város által megtermelt érték nagy része nem helyben kerül felhasználásra, pályázatok segítségével kell forrásokat visszaszerezni. A Hunyadi utcai lakótelkek kialakításának szükségességét véleménye szerint napirenden kell tartani.
A Képviselő-testület 12 igen 1nem és 3 tartózkodás mellett fogadta el a költségvetési rendelettervezetet.


Rendeletmódosítások

Módosított lakbérek

Az elmúlt év januárjában módosultak utoljára a lakbérek, melyről egyhangúlag döntöttek a képviselők. A díjemelés megállapításánál a 2008-as 6 %-os inflációt alapul véve hasonló mértékben nőttek a lakbérek. Ennek alapján az összkomfortos lakásokért 270 Ft/m2, a komfortos lakások esetében 190 Ft/m2, félkomfortos lakásokért 80 Ft/m2, komfort nélküli lakásokért 40 Ft/m2, szükség-lakások esetén pedig 20 Ft/m2 díjat kell fizetni február 1-től.

Folyékony hulladék elszállítása
A szolgáltatást a Florasca Kft-től Drain team ÖKO Kft vette át, tevékenységüket azonban több bírálat érte az elmúlt évben. Csák Tamás a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke elmondta, hogy több esetben fordult elő, hogy nem lehetett elérni a szolgáltatót a megadott telefonszámon, illetve a felvett rendelést másfél, két hónap alatt teljesítették. Elmondta, hogy a bizottság a rendeletmódosításban szereplő díjemelést elfogadta, ugyanakkor felhívják a szolgáltatást végző cég figyelmét arra, hogy a jelzett problémákat szüntessék meg. Geosics László a Pénzügyi Bizottság nevében hasonló véleményt fogalmazott meg, melyben 3 napos teljesítést kért a leadott megrendelésekre. A Kft. jelen levő képviselője szerint a problémákat az okozta, hogy amennyiben a rendelkezésre álló két gépjárművük közül az egyik elromlott, abban az esetben valóban csak hosszabb idő után tudták teljesíteni a megrendeléseket. Sokan pedig a Florasca régi telefonszámán keresték őket, melynek átirányítása egy idő után megszűnt. Megoldást jelenthet, hogy február közepétől egy harmadik gépkocsit is munkába állítanak, így remélhetőleg két jármű mindig képes lesz a feladat ellátására. A vezetékes telefon mellett pedig mobiltelefonon is elérhetők már. A kért három napos határidőt így sem fogják tudni teljesíteni, abban viszont bízik, hogy egy héten belül mindenhová el tudnak jutni. Bebes István polgármester elmondta, hogy a problémák a kistérséget is érintették, s felhívta a szolgáltató figyelmét, hogy a mindenki számára térítésmentesen eljutó helyi lapban is tegyék közzé elérhetőségeiket (diszpécserszolgálat: 94/312-468; 30/864-1661). Hozzátette, hogy amennyiben a későbbiekben is tömegével érkeznek hasonló bejelentések, akkor az súlyos szerződésszegésnek minősül, annak minden jogkövetkezményével együtt. A lakosságot pedig arra kérte, hogy a problémás esetekben írásban tegyenek bejelentést a Polgármesteri Hivatalhoz. Az indokolt díjemelést ezt követően 14 igen és 2 nem szavazattal fogadta el a testület, így február 1-től bruttó1440 Ft/m2 lesz a lakosság és a közületek számára egyaránt a szolgáltatás.


Óvodáztatási támogatás
Jogszabályi változások következtében módosította a Képviselő-testület a gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól szóló rendeletét. Ez év januárjától a Gyermekvédelmi törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén óvodáztatási támogatás jár a gyermekek törvényes képviselőinek. Ennek mértéke első alkalommal 20 eFt, melyet amennyiben helyi rendeletben szabályoz a Képviselő-testület, abban az esetben - a jegyző mérlegelési jogkörében - természetben is lehet nyújtani. A természetben nyújtott óvodáztatási támogatás esetében a Szociális Szolgáltató és Információs Központ Gyermekjóléti Szolgálata működik közre, az ellátást megállapító határozat szerint (kapcsolattartás az ellátásra jogosult törvényes képviselőivel, óvodavezetővel, óvodai felszerelések megvásárlása, támogatási összeg elszámolása). Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás formája lehet különösen: utcai ruha (felsőruházat, legalább 3 váltás alsónemű ); utcai cipő (elsődlegesen évszaknak megfelelő); váltóruha (alsó-felső ruházat); váltócipő; váltás ágynemű; tisztasági csomag. A jogosultsággal kapcsolatosan az önkormányzat elvégezte az előzetes felméréseket, és az érintetteket tájékoztatásban részesíti.

Fejlesztések a Kórházban
A dr. Batthyány Strattmann László Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft ügyvezetője tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy milyen fejlesztések, felújítások szükségesek az - önkormányzat tulajdonában levő - épületekben. Mindenképpen szükséges a boncterem felújítása, melyben nagyon rossz állapotban van a tetemhűtő, és a hozzá tartozó gépészet, melyet cserélni kell. A burkolatok javítása, festés-mázolás szintén elengedhetetlen. A felújítás várható költsége bruttó 4 millió Ft. Szintén felújításra szorul az 1980-ban átadott V. emeleti 2 db szülőszoba, és a hozzátartozó helyiségek. Itt a nyílászárók cseréjét, fűtésrendszer, vizesblokk, burkolatok, elektromos vezetékek és bútorok cseréjét kell megvalósítani. A felújítás kivitelezése várhatóan bruttó 11 millió Ft-ba kerül majd. Harmadik feladatként a jelenlegi raktár pavilon átalakítása krónikus fekvőbeteg - ellátó osztállyá, melyhez az épület teljes felújítására lenne szükség.
A Képviselő-testület egyhangúlag támogatta az önkormányzat tulajdonában levő kórház ingatlanban elvégzendő értéknövelő felújításokat, melyhez bruttó 15 mFt összeget biztosított a 2009. évi költségvetés terhére. Felhatalmazták a képviselők a polgármestert, hogy az ingatlanokat érintő értéknövelő beruházások, felújítások bonyolítására, elszámolására vonatkozó megállapodást megkösse.

Rádió 8 működése
A rádió vezetése beszámolt az önkormányzattal kötött szerződésben foglaltak teljesítéséről, s megfogalmazta ajánlatát a 2009. évre is. A rádió hallgatottsága 10 %-os volt a megyében 2008. októberében, a vételkörzeten belül 60 %-os a hallgatottság. A képviselők továbbra is partnerként kíván együttműködni a rádióval, hiszen ahogy a testület ülésén is elhangzott, egyre többen hallgatják, s rengeteg olyan helyi információt továbbít, ami ebben a formában sokkal könnyebben hozzáférhető mindenki számára.
A Képviselő-testület 4.725 eFt összeget különít el a 2009-es költségvetésében, hogy a február végén lejáró szerződést követően az év végéig az eddigihez hasonlóan emelt műsoridőben kerülhessen sor az önkormányzati hírek, események, tájékoztatók tudósítására.


Rekultiváció Horvátnádalján
A Florasca Kft-t a környezetvédelmi hatóságok a horvátnádaljai folyékony hulladék leürítőhely rekultivációjára kötelezték, melyet pályázat segítségével kívánnak megvalósítani. A feladat megvalósításának költségei, valamint a pályázati önrész is a céget terheli. A folyékony hulladék elszállítását már nem végzi a Kft (átadásra került a Drain team ÖKO Kft-nek), a rekultivációt azonban el kell végeznie.
A Kft partnerségi megállapodást kezdeményezett az önkormányzattal, mint a terület tulajdonosával - a pályázat kiírójának elvárása szerint - annak érdekében, hogy az érintett területre elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön feljegyzésre az ingatlan-nyilvántartásban. A képviselők hozzájárultak ehhez, a pályázatban szereplő időtartamnak megfelelően, mely a pályázat megvalósításától számított 5 évet jelenti. Mint elhangzott az ülésen a beruházás egy régóta meglevő, és érzékelhető problémát oldana meg.


Városi ünnepség: A kommunizmus áldozatainak emléknapja - február 25.
A város minden évben február 25. napján emlékezik meg a kommunizmus áldozatainak emléknapjáról. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság készítette elő az ünnepséget, melynek szervezését a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár a Körmendi Alternatív Színjátszó Társulat, és a helyi iskolák bevonásával végzi.

A megemlékezés tervezett programja:

Az ünnepség helyszíne: Hősök tere

Az ünnepség időpontja és kezdete: 2009. február 25. 11.00 óra

Az ünnepi megemlékezés tervezett műsorát adja: Körmendi Alternatív Színjátszó Társulat és/vagy a helyi iskolák - rövid irodalmi összeállítás

Koszorúzás

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12