Fidesz.hu

Ülésezett az önkormányzat

2009. március 30. 18:48:01  nyomtatási kép

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-ai üléséről

Pályázat a Mátyás király utcai óvoda és bölcsőde felújításáért
"A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzésének támogatására" írt ki pályázatot az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, ami lehetőséget kínál a Mátyás király utcai óvoda és bölcsőde felújítására. A kiírás nemcsak az építési-felújítási munkálatokat támogatja, alkalmat biztosít eszközellátásra is maximum 20 % erejéig. A támogatás maximális mértéke 20 mFt, intenzitása 80 %. A bölcsődék felújítására 500 mFt-os keret áll rendelkezésre.
A Mátyás király utcai bölcsőde és óvoda egy intézmény (egy OM azonosítóval rendelkeznek), ezért az óvodai fejlesztések is elszámolhatók a pályázat keretében. A tervek szerint a bölcsődei részben sor kerülne a lapostető hő- és vízszigetelésére, homlokzati nyílászáróinak cseréjére, homlokzati falak hőszigetelésére, mozgáskorlátozott rámpa építésére, melyeknek bekerülési költsége bruttó 16 mFt lenne. Udvari játékokra, eszközökre, udvar rendezésre 4 mFt kerülne felhasználásra, míg az óvodai részben a vízvezeték hálózat cseréje, burkolatok helyreállítása 5 mFt-ba kerülne. A pályázat teljes összege így 25 mFt, melynek önrésze 5 mFt. A Képviselő-testület egyhangúlag döntött a pályázat benyújtásáról, és biztosította az 5 mFt önrészt az intézményi felújítási keret terhére.

A szociális igazgatás és egyes szociális ellátási formák szabályainak változása
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény változásainak hatályba lépése miatt vált szükségessé az önkormányzati rendelet módosítása. Az aktív korúak ellátásában az önkormányzati rendeleti szabály csak az 55 év felettiek, valamint a 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő, illetve a gyermek ellátását intézményben biztosítani nem tudó aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülő személyekre terjed ki. A rendeletben szabályozásra került, hogy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a segélyezettnek együtt kell működni a Szociális Szolgáltató és Információs Központ Családsegítő Szolgálatával. Meghatározza a rendelet az együttműködés eljárási szabályait, a beilleszkedést segítő programok típusait, és rögzíti az együttműködés megszegésének következményeit.
A rendelet módosítása tartalmazza a szociális ellátásokért április 1-től fizetendő térítési díjakat is, melynek megállapításának szabályait törvény rögzíti.


Közfoglalkoztatási terv
A települési önkormányzatoknak minden évben el kell készíteni foglalkoztatási tervüket, melyet egyeztetni kell az állami foglalkoztatási szervvel, 2000 fős lakosságszám felett pedig a szociálpolitikai kerekasztallal is. A közfoglalkoztatási terv tartalmazza a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség szerinti összetételét, azoknak a közfeladatoknak a megjelölését és ütemezését, amelyeket részben vagy egészben a közfoglalkoztatás révén kívánnak ellátni, továbbá az ellátásukhoz szükséges létszámot és a finanszírozáshoz rendelkezésre álló forrásokat. Az idei évben április 15-ig kell a közfoglalkoztatási tervet véglegesíteni, melynek kidolgozásában támogató együttműködéssel részt vett a Munkaügyi Központ Kirendeltsége is. A Képviselő-testület egyhangúlag fogadta el az "Út a Munkához" program gyakorlati megvalósítására készített közfoglalkoztatási tervet.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium központi munkaerő-piaci programjának részeként pályázatot hirdettek közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatására. Segítségével az aktív korúak ellátására jogosult, hátrányos munkaerő-piaci helyzetű személyek közfoglalkoztatási programokba történő bevonását kívánják hatékonyabbá tenni. A közfoglalkoztatás szervezőknek szerepük lesz közfoglalkoztatás hatékony megszervezésében, és az ehhez kapcsolódó adminisztrációs terhek csökkentésében. Körmend térségében egy fő 4 órás foglalkoztatására van lehetőség, az ehhez kapcsolódó pályázatot - a képviselők felhatalmazása alapján - a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás nyújthatja be, s köthet majd munkaszerződést az alkalmazandó személlyel.

Használati jog átruházása
A Batthyány-kastély vagyonkezelői jogának átruházásával kapcsolatban előkészítő tárgyalásokat folytatott az önkormányzat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. e területért felelős igazgatójával és munkatársaival. A jogátruházás előfeltételeként az önkormányzatnak támogató nyilatkozatot szükséges beszereznie az Oktatási és Kulturális Minisztertől, nyilatkozat szükséges a Vas megyei Önkormányzattól a számukra biztosított használati jogról való lemondás tekintetében, illetve az Őrségi Nemzeti Parktól az őt illető vagyonkezelői jogról való lemondásról (ez utóbbi már rendelkezésre áll).
A Vas Megyei Önkormányzatnak egyrészt a kastély épületében van ingyenes használati joga a Batthyány Strattmann László Múzeum területén (Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságához tartozik), illetve a volt "őrség" épülete tartozik még ide, ami jelenleg üres. A körmendi 5. hrsz ingatlant (Vadlak) a KVI Körmend város ingyenes használatába adta, melyet a megyei fenntartású Rázsó Imre Szakközépiskola használ gépüzemelési tanműhely céljából. Az iskola továbbra is szeretné használni az ingatlant, melyhez a képviselők csak korlátozott időtartamra, 3 évre adnának lehetőséget, ami meghosszabbítható lenne abban az esetben, ha a kastély fejlesztési folyamata erre lehetőséget adna. A képviselők jóváhagyták a Vas Megyei Önkormányzattal megkötendő megállapodást, melynek értelmében a megyei önkormányzat lemond a használati jogáról, s felhatalmazták a polgármestert a dokumentum aláírására. A megállapodás részét képezi az is, hogy amennyiben Körmend város Önkormányzata megkapja a kastély tekintetében a vagyonkezelői jogot, abban az esetben továbbra is biztosítja a megyei önkormányzat számára azoknak az ingatlanoknak a használatát, melyekre változatlanul igényt tart.

2009. évi kulturális, sport és szociális támogatások
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság március 16-ai ülésén tárgyalta meg az idei évre beérkezett kulturális és sport pályázatokat, és fogalmazta meg támogatási javaslatait. A 100 eFt alatti összegek bizottsági hatáskörben történtek elbírálásra a testületi döntés az e feletti támogatásokat érinti.
A kulturális területre 38 pályázat érkezett, az igényelt összeg pedig több mint 15,6 mFt volt. A bizottság rendelkezésére 5,9 mFt állt, melyből a kiemelt egyesületek 3,401 mFt összegben részesedtek, a további pályázatokra pedig 2,499 mFt került megítélésre.
A sport területén 40 támogatási kérelem érkezett 31,91 mFt összegre. A területre elkülönített összeg 22,1 mFt volt, melyből a kiemelt egyesületek 17,75 mFt-tal részesültek, a további pályázók között pedig 4,006 mFt került felosztásra. Az intézményi sportfeladatokra 343 eFt lett elkülönítve.

Kulturális támogatások 2009
Sport támogatások 2009
Szociális támogatások 2009

Az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság a szociális, és karitatív tevékenységi körbe tartozó, pályázati úton benyújtott támogatási kérelmeket 2009. február 16-i ülésén bírálta el. Az 1,2 mFt-os keretre 7 pályázó közel 2,3 mFt összegű igényt nyújtott be. A bizottság 1,1 mFt támogatásról döntött 100 eFt-ot pedig tartalékba helyezett.
A Képviselő-testület 12 igen, 2 nem, és 1 tartózkodás mellett fogadta el a bizottságok javaslatait.

Óvodai, iskolai beíratási időszak
Körmend Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága 2009. február 13-i ülésén, a közoktatási intézményekbe történő jelentkezések, beiratkozások tárgyában - átruházott hatáskörben - a következő határozatot hozta:
Körmend Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága a 2009/2010-es nevelési év, tanév, jelentkezési, beíratási időszakát 2009. április 22-23-24-ében határozza meg. Április 22-én és 23-án 800-tól 1700-ig, április 24-én 800-tól 1200-ig fogadják az intézmények a jelentkezőket, beiratkozókat. A fenntartó Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás területén kívüli településekről az intézményvezetők csak akkor vehetnek fel gyermekeket, tanulókat, ha hozzák magukkal települési önkormányzatuk nyilatkozatát arról, hogy az állami normatív támogatás és a tényleges intézmény-fenntartási költségek közötti különbözet 100 %-át megtérítik.


Röviden
* A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól szóló rendeletben módosították a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogosultsági szabályait a képviselők egy Alkotmánybírósági határozatnak megfelelően.

* Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola igazgatójának intézményvezetői megbízása 2009. július 31-ével lejár, ezért a hatályos rendelkezések értelmében a Képviselő-testület pályázatot ír ki a munkakör betöltésére.

* Az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság, valamint az Egészségügyi Bizottság - átruházott hatáskörben - elbírálta a "Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj" pályázatait. 2009. első félévében szociális indokok alapján Kovács Szilvia, Floruta Gábor és László Balázs, tanulmányi eredmény alapján pedig Sass Szilvia részesül a rendeletben meghatározott 25 eFt/hó összegű támogatásban.

* A képviselő-testület döntött a Szombathely Megyei Jogú Város által gesztorált Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezettel kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról, s felhatalmazta a polgármestert az együttműködési feltételek kialakítására, s a megállapodás aláírására.

* A körmendi geotermikus energiakutatás érdekképviseletének okán a képviselők döntöttek a Magyar Termálenergia Társasághoz való csatlakozásról.

* Módosításra került a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás, melynek keretében pontosításra került az iskolabusz szolgáltatás feladatellátása, illetve a tagtelepülések lakosságszáma.

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12