Fidesz.hu

Ülésezett az önkormányzat

2009. május 02. 08:40:47  nyomtatási kép

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 29-ei üléséről

Bebes István polgármester az ülés megnyitását követően méltatta a napokban elhunyt Tóth Imre képviselő tevékenységét, aki 1998 óta képviselte az Alsóberki városrész és a város érdekeit egyaránt. Ezt követően a Képviselő-testület tagjai és az ülésen jelenlevők egyperces néma felállással adóztak a fáradhatatlan, a köz érdekében mindig tettre kész képviselő emlékének.


Zárszámadás, könyvvizsgálói jelentés
A képviselő-testület elfogadta a 2008-as év gazdálkodásáról szóló beszámolót, zárszámadását, meghallgatta, és szintén elfogadta a könyvvizsgálói jelentést az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról, valamint a belső ellenőr beszámolóját a 2008. évben folytatott vizsgálatokról. A bevételi oldalt 4.234.798 ezer, a kiadási oldalt 3.830.221 ezer Ft teljesítési összeggel hagyták jóvá. A 2008-as költségvetést is a racionalitás jellemezte, hisz továbbra is jelentős megszorítás érte az önkormányzatokat. Ennek szellemében a város továbbra is intézményfenntartói társulás keretében működteti oktatási-nevelési intézményeit, így válhattak csak - a meghatározott tanulói létszámokat biztosítva - a kiegészítő normatívára jogosulttá a társulásban résztvevők. Év közben 6 alkalommal lett módosítva a költségvetési rendelet, központi pénzeszközök bevételeinek módosulása, tartalékok felhasználása, és egyéb módosítások okán.
Bebes István polgármester bevezetőjében elmondta, hogy voltak akik bizonytalanok voltak a 2008-as költségvetésről szóló rendeletalkotáskor, de bebizonyosodott, hogy jó döntést hoztak. Magasabb összegben teljesültek a működési bevételek a terveknél, a kiadások pedig - köszönhetően a korábban meghozott döntéseknek, és a fegyelmezett gazdálkodásnak - alacsonyabb szinten. Összességében a felhalmozási oldal is pozitív eredményt hozott, így pénzmaradványa képződött az Önkormányzatnak. Rögtön hozzátette azonban, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági körülmények között szüksége is van a városnak erre a tartalékkeretre.
A működési bevételek oldalán az intézményi bevételek 4 %-kal a tervezett felett teljesültek (összességében 243.152 eFt). A működési bevételek több mint 1/5-ét kitevő iparűzési adó terén is magasabb bevételek keletkeztek (a tervhez képest mintegy 25,2 millió Ft-tal), összesen 610 millió 196 ezer Ft. Ennek oka a hátralékok hatékony behajtása, és a megfelelő adófizetési morál volt.
Átengedett központi adók: Az SZJA átengedésből származó bevétel a tervezettnek megfelelően alakult, összege 153 millió 768 ezer Ft volt. A gépjárműadó mértéke 9 %-kal haladta meg a tervezettet (90 millió 095 ezer Ft volt 2008-ban.
Normatív állami hozzájárulásként (amit az Önkormányzatok különböző mutatók alapján kapnak a központi költségvetésből) 2008-ban 689.088 e Ft bevétele keletkezett a városnak, a közoktatási és szociális feladatokhoz kötött normatív bevétel 4.643 e Ft volt.
A működésre átvett pénzeszközök összege 211.223 eFt volt, melynek jelentős része a többcélú kistérségi társulástól érkezett (85,5 mFt), nagyrészt közoktatási feladatokra (47,5 mFt). A szociális foglalkoztató működéséhez átvett fejezeti pénzeszköz 38,2 mFt volt, míg a Könyvtár esetében az őrségi kistérségi társulás részére történő mozgókönyvtári feladatok ellátására érkezett 20,5 mFt.
A működési bevételek összege 2.821.539 eFt volt, ami 3 %-kal haladja meg a módosított előirányzatot, működési hitelt nem vett igénybe az önkormányzat.
A működési kiadások oldalán a legnagyobb kiadást a személyi juttatások képezik továbbra is, erre 2008-ban az Önkormányzat 1.279.298 e Ft-ot és járulékait ( 406.563 eFt) költött, ami a módosított tervezet 98 ill. 97 %-a. A dologi kiadások között az élelmezési és a közüzemi költségeket lehet nagyobb kiadásként megemlíteni. Dologi kiadásokra 732.765 eFt-ot fordított 2008-ban az önkormányzat, ami a módosított előirányzat 95 %-a. A pénzbeni ellátások összege a tervezettnek megfelelően alakult (57.542 eFt). A működési pénzeszközátadás 115.816 eFt volt (kulturális és sportfeladatokra; megyei önkormányzat felé feladatellátásra; ügyeleti feladatok biztosítására).
A működési kiadások összege 2.642.233 eFt volt az elmúlt évben, ami a módosított előirányzat 97 %-a.
A felhalmozási bevételek elmaradtak a módosított tervezettől, összesen 1.413.259 eFt folyt be. Az eladott önkormányzati bérlakásokból törlesztéséből 16,68 mFt bevételhez jutott az önkormányzat. A korábban az első lakáshoz jutók támogatására biztosított kölcsönökből 8,73 mFt került visszafizetésre. A felhalmozásra átvett pénzeszközök terén központi forrásból 35.235 eFt, lakosságtól, vállalkozásoktól 27.674 eFt származott. Az egyéb sajátos bevételeknél a csatornahasználati díj jelenik meg 37.658 eFt összegben. A vagyonértékesítések elmaradtak a tervezettől, összege 126,9 mFt, a kamatbevétel pedig 62.038 eFt volt. A felhalmozási célú pénzmaradvány (kötvénykibocsátásból) 1.098.360 eFt.
A felhalmozási kiadások a pályázatok későbbi kiírása, előkészítések elhúzódása, illetve egyes kivitelezések esetén a fizetési határidő hossza miatt szintén elmaradtak a módosított tervezettől (1.712.544 eFt helyett 1.187.988 eFt). Beruházásokra 212,36 mFt-ot, felújításokra 67,84 mFt-ot fordított a város. A felhalmozásra átadott pénzeszközök mértéke 12,38 mFt volt. Fejlesztési hiteltörlesztésre 36,7mFt, hitelkamat kifizetésére 19,4 mFt, kötvény kamatára 51,9 mFt került felhasználásra, míg kötvény, értékpapír vásárlásra 787,4 mFt-ot fordított az önkormányzat.
A működési és a felhalmozási oldalon is nagyobb volt a bevételek mértéke a kiadásoknál, így az önkormányzat pénzmaradványa is pozitív egyenleget mutat. A 2008. évi pénzmaradvány összege 364,17 mFt (az előző évit is figyelembe véve 365,59 mFt), melynek egy része (49,43 mFt) feladattal terhelt.
Dr. Horváth Ferenc könyvvizsgáló beszámolója szerint a Körmend Város Önkormányzatának 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója az önkormányzat 2008. évi vagyoni, pénzügyi, és jövedelmi helyzetről valós és megbízható képet ad. A Képviselő-testület ülésén elmondta, hogy részletes anyagot készített, melyben mind a Polgármesteri Hivatal, mind pedig a GAMESZ részéről minden adatot és információt megkapott, némely területen a folyamatokat is érzékeltetve többéves összehasonlítást is tett. Összességében az Önkormányzat gazdálkodása egyensúlyban van, a beszámolóban jelzett pénzmaradvány összegét szükséges elfogadni a testületnek, valamint felhasználásáról is dönteniük kell Az elmúlt évben is megemlítette, hogy a szükséges szabályzatok rendelkezésre állnak, de továbbra is figyelmet kell fordítani azok frissítésére, pontosítására. A könyvvizsgálói jelentés tudomásulvételét, és a zárszámadás elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek.

Beszámolók
Rendőrségi beszámoló


Szendrődi Barnabás kapitányságvezető írásos beszámolójában kiemelte, hogy a Körmendi Rendőrkapitányság az elmúlt évre kitűzött feladatait teljesítette, eredményességi mutatóik a (Határőrség integrációjának következtében) megnövekedett feladatok ellenére is javultak. Az év elején megtörtént a határőrségtől átvett személyi állomány átképzése, ebben az időszakban közterületre nem vezényelték őket. Ezzel párhuzamosan megtörtént a rendőri állomány felkészítése a határőrizeti feladatokra. Szolgálatot teljesített az állomány egy része az év elején Budapesten, míg az év közepén a Balatonnál. Nyugdíjazás és egyéb okok miatt az állomány több mint 12 %-a távozott év közben.
Nagy hangsúlyt fektettek az aktív megelőzésre ("támadó bűnüldözés"), melynek következtében a lakosságot legjobban érintő, kiemelt bűncselekmények tekintetében eredményeik jelentősen javultak.
2008-ban 1239 bűncselekmény vált ismertté, ami hasonló az előző évihez, s 57,8 %-át sikerült felderíteniük. A személy elleni bűncselekmények száma a 2007. évi 35 esetről 52-re nőtt. Emberölés 1 esetben, erre való kísérlet ugyancsak egy alkalommal, míg ennek előkészülete négyszer fordult elő. 5 rablás, 16 testi sértés, és 30 garázdaság vált ismertté. A kiemelt bűncselekmények kategóriájába tartozó eseteket a megyén belül a legnagyobb eredményességgel derítették fel, melynek alapján büntetőeljárás indult.
Továbbra is jelentős feladatot ad az utazóbűnözés (kereskedelmi és vendéglátó helyek ellen elkövetett betöréses lopások, főleg a falvakban lakó idősek sérelmére elkövetett besurranásos, trükkös, illetve betöréses lopások, gépkocsi-feltörések).
Vagyon elleni bűncselekmény 852 vált ismertté, melyen belül meg kell említeni, hogy rablás 5, betöréses lopás 223, míg lopás 432 esetben volt. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény 33 esetben vált ismertté, elsősorban a könnyű drogok területén nőtt a veszélyeztetettség, különösen a városok (Szentgotthárd, Körmend, Vasvár), valamint Nádasd község térségében. Jelentős erőket koncentráltak ennek visszaszorítására, a megyében elkövetett visszaélések egyharmadát derítették fel (pl. felszámoltak Cannabis ültetvényeket, s bizonyítottak lágydrog terjesztését is).
A közlekedésbiztonság helyzetében a romló infrastrukturális helyzet ellenére javulás tapasztalható (csökkent a balesetek száma), ami a jogszabályi szigorításra, és a következetes rendőri beavatkozásokra vezethető vissza a beszámoló szerint.
A 2009-es évben demonstrációkra számítanak az Európai Uniós választások, valamint a heilligenkreuzi hulladékégetővel kapcsolatban is a kapitányság működési területén, melynek biztosítására felkészülnek. Fontos feladatnak tekintik, hogy gátat szabjanak az utazóbűnözésnek, és számításba vették azt is, hogy a gazdasági válság következtében megszaporodhat a bűnelkövetők száma. Alapvető célként azt fogalmazta meg a kapitányság vezetője, hogy a kapitányságot is elérő takarékossági intézkedések ellenére biztosítsák mind a lakosság, mind pedig a gazdasági élet szereplői, és az önkormányzatok számára az életükhöz, tevékenységükhöz szükséges békés, nyugodt körülményeket.
Bebes István polgármester kiemelte, hogy a szükségesnél is alacsonyabb létszám ellenére helyt áll a rendőrség, s javasolja a beszámoló elfogadását. A Képviselő-testület ülésén is részt vett Szendrődi Barnabás kapitányságvezető, valamint dr. Takács Tibor a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatója. Megerősítették a beszámolóban elhangzottakat, s tájékoztatták a képviselőket arról is, hogy kapcsolatot építenek ki a történelmi egyházakkal is, ezzel is elősegítve az információk széles körű biztosítását. Ugyanakkor az önkormányzat közvetítését kérték a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt felé, hogy a hamarosan életbe lépő kormányrendelet alapján a sebességmérésekre lehetőség lesz 3. fél bevonására, így a városon áthaladó kezelésükben levő közutak esetén - amennyiben ebben szerepet vállalnának - tovább lehetne fokozni a gyorshajtások kiszűrését. Képviselői kérések is megfogalmazódtak, például a város külterületein való rendőri jelenlét, vagy a hajnali órákban történő utcai jelenlét érdekében (ami elejét vehetné a szórakozóhelyekről történő távozások után az utcai randalírozásoknak, pl. kukák felborogatása). Bebes István polgármester elmondta, hogy tárgyalások folynak a Polgárőrség szerepének növelésére, mely anyagi szerepvállalást is igényelhet. Ezzel ismét állami feladatok csúsznak bizonyos mértékig az önkormányzat felé, de a problémák megoldása érdeke a városnak, hiszen értékeink megőrzésére figyelmet kell fordítani.
A képviselők egyhangúlag fogadták el a beszámolót.


Beszámoló a Dr. Batthyány Strattmann László Kórház Egészségügyi Kft. szakmai mutatók szerinti ellenőrzéséről
Az egészségügyi közszolgáltatás ellátásának értékeléséről évente legalább egyszer beszámolót kell készíteni, és azt ismertetni a képviselő-testülettel. Az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság előerjesztése alapján évente kétszer foglalkozik a testület a beszámolóval, mely most 2008. augusztus 1. és 2009. január 31. közötti időszakra terjed ki. Az értékelés a Szolgáltatói Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott minőségi mutatók alapján lett elvégezve.
Az előző időszakhoz képest a kórház struktúrája nem változott. A fekvőbeteg ellátás 77 aktív ágyon, belgyógyászati, sebészeti, szülészet-nőgyógyászati részlegek látják el (nem nevesített 36-25-16 ágyon) változatlanul mátrix struktúrában. 20 ágyon krónikus, 45 ágyon rehabilitációs kezelés folyik. A betegellátás bővült az egynapos sebészet, egynapos gasztroenterológia és az egynapos nőgyógyászat lehetőségével.
A fekvőbeteg ellátás területén a betegfelvétel 9 %-kal nőtt, a rehabilitációs ágyak kihasználtsága 45-50 %-os. Az átlagos ápolási idő 3 %-kal nőtt. Az elvégzett műtétek száma 848-ról 1002-re emelkedett, ezen belül a sebészeti műtéteké 36 %-al nőtt, míg a nőgyógyászat esetében 5 %-al csökkent. Reoperáció 1 esetben történt szövődmény miatt. A járó beteg szakellátás területén a konzíliumok száma 21 %-kal nőtt. Az ellátott betegek eseteinek száma 11 %-kal, a gondozóban ellátottak száma 24 %-kal növekedett.
Mindezekből megállapítható, hogy a járóbeteg ellátás az elmúlt időszakban tükrözi a struktúraátalakítást, valamint finanszírozási változásokat követő országosan tapasztalható tendenciát.
A járóbeteg ellátás területén decemberben betegelégedettségi vizsgálatot tartottak, melynek kapcsán az 5.628 ellátottból 241-en adták le a kérdőívet, mely szerint a várakozási időt túl hosszúnak találták, ugyanakkor 7 kivétellel ismételten a kórházat választanák a kezeléshez.
A kórházi ellátásban alkalmazott orvosok létszáma 59 fő, 12 alkalmazott és 47 vállalkozási megbízásban. A dolgozók összlétszáma 241 fő, ebből 180 az alkalmazottak száma, 61 a vállalkozás-megbízás keretében foglalkoztatottaké. 4 fővel nőtt a felsőfokú végzettségűek száma, a szakdolgozóké pedig 2 fővel. A gazdasági-műszaki és egyéb besorolású létszám változatlan. Folyamatosak az orvosok, szakdolgozók, és a gazdasági iroda részére is a továbbképzések.
A képviselő testület által felújításra megszavazott 15 mFt-os összeg 2009. március 26-án átutalásra került kórházunk számlájára. A tetemhűtő és a hozzá tartozó emelő berendezés szállítására ajánlatokat kértek, melynek beérkezési határideje április 30. Eddig egy ajánlat érkezett, ami bruttó 4 mFt. A szállító kiválasztása, a berendezés megrendelése, illetve a boncterem kisebb felújítási munkálatai várhatóan május hónapban megtörténnek.
A szülőszoba felújításának tervezése a boncterem befejezése után kezdődik a 15 mFt-ból fennmaradó összeg ismeretében.
Az aggregátoros áramellátásra az Egészségügyi Minisztériumhoz beadott mindkét pályázatuk nyert, a két támogatási szerződés megkötésre került, a pályázott összegek átutalására 30 napon belül kerül sor (várhatóan május 20-ig). A támogatási szerződés szerint a kivitelezésnek 2009. június 30-ig meg kell történnie, így mielőbb szükségünk van az Önkormányzat által biztosított önrészre is.
A tervezés megrendelése 2009. április 17-én megtörtént, az elektromos kivitelezési munkák elvégzésére és az aggregátor szállítására a szerződések megkötése várhatóan még április hónapban megtörténik, így tartani tudjuk a határidőt.
Dr. Németh Attila a kórház képviseletében képviselői kérdésre reagálva megerősítette a korábban már többször elmondottakat, hogy a kórháznak nincs köze a problémákkal küzdő HospInvest Kft-hez, a működtetést végző Medisyst Kft. teljesen más elvi alapon végzi tevékenységét. Míg a HospInvest Kft a TB kasszából finanszírozta a működtetést, addig a Medisyst Kft jelentős forrásokat fordít erre a célra. A belgyógyászati területen pedig megoldják a távozott orvosok pótlását, ez nem okozott, és nem is fog problémát okozni a betegellátásban.
Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság részletesen tárgyalta az anyagot és a beszámolót elfogadásra javasolta a testületnek.. A képviselők egyhangúlag fogadták el a beszámolót.

Hősök Napja
A hagyományoknak megfelelően május utolsó vasárnapján kerül megrendezésre a Hősök Napjáról szóló megemlékezés. A május 31-én 11.00 órakor a Hősök Terén kezdődő rendezvény programját a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai biztosítják, ünnepi szónoka pedig Mészáros Árpád az iskola igazgatója lesz. A ünnepségen való részvételre a hagyományoknak megfelelően felkérést kap az 55. sz. Batthyány Cserkészcsapat, a Városi Vegyeskar, és a Városi Fúvószenekar is.


Röviden

Az önkormányzat vagyonrendeletének megfelelően elfogadásra kerültek az önkormányzati tulajdonrésszel bíró gazdasági társaságok éves beszámolói (Régióhő Kft, Müllex Kft, Vagyongazdálkodási Kft, VASIVÍZ ZRT, Ny-Pannon Regionális fejlesztési Zrt).

Jogszabályi változás miatt módosítani kellett a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratát, melynek alapján át kellett dolgozni a Társulási megállapodást is. A képviselők mindkét dokumentum aláírására felhatalmazták a polgármestert, és döntöttek a tagsággal járó pénzeszközátadásról is (alapítói vagyonként 40 Ft/fő; 2009-re beruházási önrészként 200 Ft/fő, működési hozzájárulásként 100 Ft/fő; 2010-től pedig beruházási és működési önrészként 600 Ft/év/fő). A Társulási Tanácsba Bebes István polgármestert delegálta a Képviselő-testület.

Tájékoztató hangzott el a közoktatási intézmények házirendjének felülvizsgálatával kapcsolatban, melyet átruházott hatáskörben az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság határozatban hagyott jóvá.

Komplex gyermek és ifjúságfejlesztő szakmai tevékenységek, programok megvalósításának támogatására kiírt pályázaton való indulásról határoztak a képviselők, melynek 30 %-os önrészét is biztosították

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12