Fidesz.hu

Ülésezett az önkormányzat

2009. június 01. 08:00:07  nyomtatási kép

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 28-ai üléséről.

Költségvetés módosítása

Első ízben került sor a 2009. évi költségvetés módosítására, melynek indokai között szerepelt az intézmények pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatos előirányzat-módosításai, szociális segélyek kifizetéséhez beérkező központi források; a valamint a képviselő-testület által hozott határozatok, melyek a gazdálkodási ill. a céltartalék keretét csökkentették. Ennek alapján a bevételek és kiadások főösszegét 3.256.136 eFt-ban, az önkormányzat általános tartalékát 109.993 eFt-ban, céltartalékát 131.908 eFt-ban hagyták jóvá. Az önkormányzat fejlesztési hitelét változatlanul 56.000 eFt összegben rögzítették.

Beszámoló a 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Körmend Város Önkormányzata törvényi kötelezettségének tett eleget azzal, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült értékelést megtárgyalta májusi ülésén.
Körmenden a kiskorú (0-18 év) lakosság száma 2245 fő, ami az összlakosság 18,75 %-a.
A gyermekvédelmi törvény szerint adható pénzbeli ellátások a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; a kiegészítő, és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás; a gyermektartásdíj megelőlegezése; óvodáztatási támogatás és az otthonteremtési támogatás.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 155 családban összesen 324 gyermek részesült, tankönyvtámogatás, és térítési díj kedvezmény formájában. Időtartama 1 év, így évente felülvizsgálják a jogosultságot.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban 5 családban 6 gyermek részesült 2007-ben.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2008. évben 183 család részesült, 376 esetben. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra fordított összeg 2008-ban 4.974 e Ft volt. A támogatási forma iránti kérelem elutasítására 5 esetben került sor, melynek oka elsősorban a jogosultsági értékhatár nagymértékű túllépése volt, illetve a kérelmező már kimerítette a támogatásra való lehetőséget.
Óvodáztatási támogatás a gyermekvédelmi törvény 2008. évi módosítását követően az önkormányzati rendelet 2009. év január 29-én történt hatályba lépését követően ítélhető meg.
Helyi utazási támogatásban 8 családban 16 gyermek, összesen 31 esetben részesült, 72 ezer Ft összegben.
Gyermektartásdíj megelőlegezése tárgyában 2008-ban 7 eljárás indult, ez 10 gyermeket érintett. 5 esetben - mely 7 gyermeket érintett - lett a gyermektartásdíj megelőlegezve, melyből 2 esetben ismételt megelőlegezés történt. Egy esetben az eljárás elutasítással zárult, egy eljárás pedig folyamatban van, 4 esetben szűnt meg a megelőlegezés (6 gyermeket érintve). Erre a célra 1.367 e Ft lett fordítva, amely összeg a központi költségvetésből visszaigénylésre került.
Otthonteremtési támogatás megállapítására 2008-ban nem került sor.
Az óvodákban és iskolákban kedvezményes étkeztetésben összesen 391 gyermek részesült, ebből 297 volt az 50 %-os, 94 pedig a 100 %-os kedvezményben részesülők száma.

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének, családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megszüntetése, családból való kiemelés megelőzése. A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások körébe tartozik a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek átmeneti gondozása.
A gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat a Szociális Szolgáltató és Információs Központ Gyermekjóléti Szolgáltatója biztosítja. Feladatuk során - a fenti célok érdekében - családokat látogatnak, ügyintézést, tájékoztatást végeznek, és kapcsolatot tartanak a jelzőrendszer tagjaival (pl. oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi felelősei, gyermekorvosok, védőnői szolgálat, rendőrség, Nevelési Tanácsadó, Polgármesteri Hivatal ügyintézői). Gyakori az anyagi gondokra (megélhetés, lakhatással összefüggő), gyermeknevelési problémákra, szülő(k) kifogásolható életvitelére, a gyermek magatartásbeli problémáira, a családon belüli konfliktusokra visszavezethető esetek. Az alapellátás keretében 64 gyermeket gondoztak. 2008-ben 18 gyermeket kellett védelembe venni, átmeneti nevelésbe pedig 11 gyermeket (3 család). Bántalmazás 12 esetben vált ismertté, családon belül szülők által 9 eset (1 fizikai 8 lelki), családon kívül gyermek által 3 eset ( 2 fizikai 1 lelki). Szabálysértési eljárást 19 gyermek esetében kezdeményeztek.
Tevékenységükben nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, különösen igaz ez a kábítószerek, drogok fogyasztása elleni munkában. Ennek részeként a Szociális Szolgáltató és Információs Központ megszervezte Csernus Imre pszichiáter önálló estjét, mely " A probléma nem a szer, hanem én vagyok" címmel zajlott le 2008 februárjában a színházteremben, Gyermek- és ifjúságvédelmi fórumokat tartanak 2 havonta, a felmerült problémák megoldására, s részt vesznek a fiatalok számára szervezett ifjúságvédelmi előadásokon.
A gyermekek napközbeni ellátása Körmenden bölcsődében, óvodai és iskolai napköziben történik.
Jegyzői hatáskörben tett intézkedések: 2008 dec. 31-én 6 családban 12 kiskorú volt védelembe véve. A beszámolási időszakban újabb védelembe vételre nem került sor. Felülvizsgálati eljárás során 14 estben lett a védelembe vétel megszüntetve. Ebből 9 kiskorú intézetben lett elhelyezve, 1 kiskorú gyámság alá került, 3 esetben megállapításra került, hogy ellátása az alapszolgáltatás keretében is elegendő, 1 esetben nagykorúvá válás miatt szűnt meg a védelembe vétel.
A Városi Gyámhivatal illetékességi területéhez 24 település tartozik, melynek feladatait 3 fő látja el. A Gyámhivatal hatósági intézkedései 2008-ban a következőképpen alakultak: gondnokság alatt állók száma: 283 fő, gyámság alatt állók száma: 34 fő, átmeneti nevelésbe vett kiskorúak száma 28 fő, családi jogállások rendezésének száma 35, utógondozások száma 1, gyámhivatal által ideiglenes beutalással érintett gyermekek száma 9. 2554 határozat született a gyámhivatal tevékenysége során, 1 esetben történt fellebbezés, mely határozatokat államigazgatási úton a másodfokú szerv helybenhagyott.
A beszámoló célkitűzéseket is meghatározott a jövőre nézve. Továbbra is biztosítani kell a pénzbeli és természetbeli ellátások pénzügyi fedezetét, a személyes gondoskodást nyújtó intézmények működését, és folyamatosan követni kell a jogszabályi változásokat, s azokat alkalmazni a feladatokat ellátása során.
Szabadi István képviselő az ifjúságvédelemmel kapcsolatban felhívta arra a figyelmet, hogy már az általános iskolások között is jelentősen terjed a cigaretta és alkoholfogyasztás, előfordul, hogy már az iskola közvetlen környékén rágyújtanak, amit mindenképpen vissza kell szorítani.
Egyed Gyula a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke szerint a demográfiai adatok alapján a csökkenő gyermekszám alacsonyabb csoport ill. osztály számokat fog jelenteni a város nevelési-oktatási intézményeiben. Az ifjúságot veszélyeztető jelentős figyelmet kívánó területként pedig a drogfogyasztást említette, melynek megelőzése széles együttműködést kíván.
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
(A beszámoló letölthető >>>itt<<<)


Pályázatok
1. Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttségek nélkül (CÉDE)

A helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztések támogatására a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton városok esetében maximum 20 mFt támogatás nyerhető el pályázatonként, a teljes támogatási keret 878,4 mFt. A Képviselő-testület a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés ütemterv szerinti 2009-es, valamint a 2010-es egyes szakaszainak megvalósításához kívánja a támogatást igénybe venni (Bercsényi u., Kis u., Honvéd u., Béke u., Katona u., Achim u., Legény u. egy szakasza, Prímás u., Zsák u., Szent Imre herceg u.). A tervezett beruházás összköltsége a 25 %-os ÁFÁ-val 86,84 mFt, ebből saját erőként 66,84 mFt összeget kell biztosítani. A pályázat benyújtásának határideje június 2. A képviselők egyhangúlag szavazták meg a szükséges önerőt, s felhatalmazták a polgármestert a pályázat benyújtására.
A 2010-es ütemtervben szerepelt még a Legény u. másik szakasza, Újváros u., Téglagyári u., és a csatlakozó Rákóczi F. u . szakaszokon a szolgáltató VASIVÍZ Zrt. saját beruházásban építi ki a szennyvíz-hálózatot.
A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás szintén indulni kíván ezen a pályázaton, mégpedig a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak munkavégzéséhez szükséges eszközök fejlesztése érdekében. A megítélhető maximális támogatás itt is 20 mFt, a támogatás intenzitása azonban önkormányzatok társulása, együttműködése esetén 10 %-kal magasabb mint alapesetben, mértéke 75 %-os. Ennek alapján 6.667 eFt önerőt kell biztosítani a kistérség településeinek. A beruházás értékét a lakosságszám, közigazgatási terület és a közfoglalkoztatási tervben vállalt közfoglalkoztatottak száma alapján felosztották a települések egymás között, melynek alapján Körmend Város Önkormányzata 9.764 eFt keretösszegben tervezhette meg az eszközbeszerzést. Ebben benzinmotoros fűnyíró, motorfűrész, bozótvágó, szárzúzó, kapálógép, fűnyíró traktor, MTZ traktor, adapter a traktorhoz, pótkocsi, valamint kéziszerszámok szerepelnek. A pályázat benyújtásához szükséges 2.441 eFt összeget biztosította a Képviselő-testület.

2.Települési Önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT)
A pályázatot szintén a Regionális Fejlesztési Tanács írta ki, városok esetén 1-1 pályázathoz maximálisan 10 mFt nyerhető el (több pályázat is benyújtható önkormányzatonként), a támogatás mértéke 50 %-os. A 2009-es költségvetés előirányzataiban a Gizella királyné és a Petőfi utca felújítása szerepel, melyre a műszaki tervdokumentáció is elő lett készítve a tervezői költségbecsléssel együtt. A Gizella királyné utca esetében a pályázatba illeszthető tartalom (építési költség, műszaki ellenőrzés, Áfa, pályázati díj) költsége 18 mFt, melyhez 9 mFt önerő szükséges. A pályázatban nem elszámolható az utca Ny-i oldalán a járda felújítása, és zárt csapadékvíz-elvezető kiépítése, melynek költsége mintegy 5,4 mFt, így a beruházás teljes költsége 23,4 mFt.
A Petőfi utca esetében egyszerű burkolatfelújítás történik, emellett azonban elbontásra kerül a korábbi szegélykövezés, padka kialakítására kerül sor, hogy a csapadékvíz akadálytalanul juthasson el a nyílt csapadékelvezető árkokig. A beruházás összköltsége mintegy 15 mFt, melynek felét kell önerőként biztosítani.
Faragó Gábor képviselőként a kivitelezések szakszerűbb megvalósítását kérte, kiemelve az Arany János utcában jelentkező problémákat. Forró Szilvia a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője tájékoztatta a képviselőket, hogy az Arany János utcában az okozta a problémákat, hogy a csapadékvíz elvezető rendszerbe engedték bele a szennyvizet, ami ezáltal tönkrement, teljes cserét kell végrehajtani. Faragó Gábor kérte, hogy ezt a Mátyás király utcai Óvoda nyári leállásának idején történjen. Czvitkovics Gyula alpolgármester kiemelte, hogy az állam tovább nehezítette az önkormányzatok feladatellátását, hiszen ezek a beruházások is többletkiadásba kerülnek az ÁFA 5 %-os emelkedése miatt.
A Képviselőtestület mindkét esetben biztosította a szükséges önerőt, és felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtására.


Az óvodai és általános iskolai beíratások tapasztalatai
A 2009. évi óvodai és általános iskolai beíratási időszakot Körmend Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága - átruházott hatáskörben - 2009. április 22-24-ében határozta meg.

ÓVODÁK

A beíratási időszakban az óvodákba összesen 117 gyermeket írattak be szüleik a következők szerint:
Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolg.(Bartók u. 9.): 22 gyermek
Dienes Lajos Tagóvoda: 29 gyermek
Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsőde (Mátyás kir. u. 18.) 53 gyermek
Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsőde Nádaljai Tagóvoda: 6 gyermek
Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsőde Molnaszecsődi Tagóvoda: 6 gyermek
Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsőde Egyházashollósi Tagóvoda: 1 gyermek

A Nádaljai Tagóvodában a működő óvodai csoport kihasználtsága a következő nevelési évben magas lesz, 28 fő kezdi meg ősszel egy csoportban a foglalkozásokat. Az Egyházashollósi Tagóvoda előreláthatóan 13 fővel, a Molnaszecsődi Tagóvoda 21 fővel kezdi majd az évet. Az óvodákban a gyermekek felvétele folyamatos, arra egész évben lehetőség van abban az esetben, ha a jelentkező betöltötte harmadik életévét. A körmendi intézmények csoportlétszámait augusztusban ezért még pontosítani kell a következő évi támogatások igénylési feltételei miatt.

ISKOLÁK

A 2008/2009-es tanévben az óvodákban 147 gyermeket készítettek fel tankötelezettségük teljesítésére.
A beíratási időszakban az általános iskolákba összesen 117 gyermeket írattak be szüleik a következők szerint:
Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 46 tanuló
Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola: 40 tanuló
Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Hunyadi Utcai Tagozata: 1 tanuló
Somogyi Béla Általános Iskola: 23 tanuló
Somogyi Béla Általános Iskola Magyarszecsődi Tagintézmény: 8 tanuló

A beíratási adatok szerint az iskolákban alacsonyabb létszámú első osztályok jönnek létre, a tagiskola tanulóinak száma is nagyon alacsony. Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Hunyadi Utcai Tagozatán sajátos nevelési igényű tanulók oktatása-nevelése-fejlesztése folyik, egy gyermek beíratása történt meg. A tagozatra csak szakértői vélemény alapján történhet a felvétel. Szakvéleményre vár egy gyermek, akinek a szakértői vizsgálatára Budapesten kerül sor, és annak ismeretében tud beiratkozni.


Röviden
- Beszámolót fogadtak el a képviselők az ifjúsági referens tevékenységéről.

- Az orvosi ügyeleti feladatok ellátását továbbra is az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezetének körmendi mentőállomásával kívánja biztosítani a kistérség, melynek költségeihez a Képviselő-testület a korábbiakhoz hasonló mértékű (54 Ft/fő/hó) összegű hozzájárulást szavazott meg a 2009. évre, s felhatalmazta a polgármestert az Országos Mentőszolgálattal kötött megállapodás vonatkozó mellékletének módosítására.

- A törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos jogszabályok változása miatt módosítani kellett a városi intézmények alapító okiratát, melyet a képviselők egyhangúlag támogattak.

- Az önkormányzat napi finanszírozási feladatainak érdekében a folyószámlához kapcsolódó évente megújítandó likvidhitel keretét az előző évhez hasonlóan 350 mFt-os összegben határozta meg a Képviselő-testület.

- Tájékoztató hangzott el az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervéről.

Határozatot fogadtak el a képviselők a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénybevétele érdekében, melynek benyújtási határideje június 20.

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12