Fidesz.hu

Ülésezett az önkormányzat - 2009. október 29.

2009. október 31. 10:24:11  nyomtatási kép

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 29-ei üléséről.

A napirend elfogadása előtt Bebes István polgármester köszöntötte és tárgyjutalmat adott át Baranyai Sándor vezető főtanácsosnak, aki körmendi székhelyű Helyi Védelmi Bizottságban a honvédelem ügyéért huzamos időn át végzett kiemelkedő munkájáért 2009. október 23-a, Nemzeti Ünnepünk alkalmából Budapesten a Honvédelemért Kitüntető Cím II. osztály díjat vehette át.

Útfelújítási ütemterv
A képviselők megtárgyalták a 2010-2014 közötti útfelújítási ütemterv előterjesztését. Az anyag tartalmazta a 2008-2010 közötti belterületi útfelújítások értékelését is, melynek keretében 14 ezer m2 útburkolat felújítása valósult meg. Erre 48,6 mFt-ot fordított az önkormányzat, melyből az elnyert pályázati támogatások 9,34 mFt-ot tettek ki. A 2008-ban meghatározottak alapján a következő utcákban valósultak meg a felújítások: Bartók B. ltp. 3 útszakasza, Avar u, Arasz u., Tölgyfa u., Platán u., Táncsics M. u, Mártírok u., Árpád u., Őrség u., Pacsirta u., Keleti u., Esze T. u., Bem u., Ady E. u. , ezen felül elkészült a Németh Mária u. út-, és csapadékvíz vezeték kiépítése is.
Jelenleg folyik a Gizella királyné utca burkolatépítése, a járda- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése, valamint folyamatban van a Petőfi S. u. burkolatának felújítása is.
A tervekben szerepelt a Rákóczi út déli és északi oldalán is a járdák felújítása, ezek kimaradtak a megvalósításból, tekintettel arra, hogy a tervezés alatt álló 8-as út Körmend-elkerülő szakasz kiépülése után a Rákóczi út egy csökkentett forgalmú városi út lesz, amelyet teljes mértékben át kell terveztetni, a kialakuló új funkciók szerint. A koncepció kialakításának része kell legyen a kétoldali járda, parkolók, forgalmi sávok kialakítása is.
Az idei költségvetésben tervezési feladatokra is lett forrás biztosítva, így jelenleg folyik a Nap, Deák F., Kossuth L., Bercsényi (Kossuth L.-Mátyás király közötti szakasz), és Arany J. utcák engedélyezési eljárása, elkészültek a Bástya utca tervei, a Thököly utca tervezése pedig folyamatban van.
Az új ütemterv kialakításakor továbbra is figyelembe lett véve a szennyvízhálózat szakaszos kiépítése, és tartalmazza a tervezések ütemezését is. Pályázati lehetőségekkel a következő időszakban is élni kíván az önkormányzat. Bebes István polgármester az ülésen elmondta, hogy a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda összegezte a feladatokat, és nemcsak a csatornafejlesztéseket (illetve az azokat követő tömörödést biztosító időszakot) vették figyelembe a tervezésnél, hanem az egyéb munkákat is (pl. Szabadság tér átépítése, Vasútállomás környékén levő fejlesztések). Utóbbinak azért van jelentősége, mert pl. az óváros utcáinak felújítása nem történhet a Szabadság téri munkálatokkal egyszerre, hiszen az teljesen lehetetlenné tenné a közlekedést. Az utak terhelése miatt is célszerű a Szabadság tér átépítése után elvégezni a munkákat a környező utcákban.
Bán Miklós képviselő a Sport utcát hiányolta a tervből, míg Köbli József a Gyümölcsöskert és a Bástya utcákkal kapcsolatban tett fel kérdést, illetve az útfelújítások változó minőségét kifogásolta. A polgármester a Sport utcával kapcsolatban elmondta, hogy az érintett cégekkel is egyeztetéseket kell folytatni az együttműködés érdekében, s mivel gazdaságfejlesztéshez kapcsolható az utca, ilyen irányú lehetőségeket is keresni kell. A Gyümölcsöskert utca teljes felújítása nem történt meg így mindenképpen indokolt a felújítása. Igazi megoldást az jelentene, ha komplex mindenre kiterjedő útépítések lennének, járdákkal, vízelvezetéssel, illetve az alépítményekkel együttesen. Ehhez rengeteg pénz kellene, ami nem áll rendelkezésre, ezért lenne fontos, hogy a felújított utcákat azok használják, akiknek szabad. Sajnos valóban problémát jelent, hogy a cégek különböző minőségben végzik a munkát, de a cégeken belül is gyakoriak a változások, így nem garantált az állandó minőség. Forró Szilvia a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetője ismertette a Bástya utcával kapcsolatban, hogy felújítására a Vida József utcától a Németh Mária utcáig kerül sor, 3 szakaszban és eltérő tartalommal, s a tervezések még folyamatban vannak. A Vida J. utcától a Zrínyi utcáig teljes átépítésre van szükség, a Bemig tartó szakaszt közlekedési szempontból kell megfelelően kezelni (parkolóhelyek biztosítása), a IV. Béla király úttól a Németh Mária útig pedig a csapadékvíz-elvezetés és burkolat felújításának gondjait kell megoldani. Az eltérő feladatok és a beruházás költsége is indokolttá tette, hogy szakaszosan kerüljön be az ütemtervbe a feladat. Kihangsúlyozta az irodavezető, hogy az elmúlt időszakokban olyan vállalkozási szerződéseket kötött az önkormányzat, amelyek több éves garanciavállalásokat tartalmaznak, így lehetőség van ezek érvényesítésére, amennyiben kifogásolt útszakasz van. A közbeszerzési eljárások lefolytatásánál továbbra is értékelési szempont, hogy a kötelező jótálláson kívül milyen időtartamú garanciát vállal a pályázó.
Tóth Gábor képviselő egyetértését fejezte ki, hogy a belvárosi utak is bekerültek az ütemtervbe, Köbli József pedig a IV. Béla király u. alsó szakaszának (alternatív út a Rába híd felé) felújítására kérdezett rá. Bebes István szerint egyelőre szakaszos karbantartásra kerülhet sor, és a Mónus Illés utca tervezésénél figyelembe kell venni ezt a szakaszt is, tehát komplexen fogják kezelni ezt a területet. Czvitkovics Gyula alpolgármester hozzátette, hogy a csapadékvíz elvezetésére kétoldalt árkok kihúzására került sor, ami javít valamit a helyzeten, de a problémát csak a felújítás szüntetheti meg. Szabó Ferenc alpolgármester a csatorna- és útfelújításokat komoly eredményként értékelte, ugyanakkor felhívta a figyelmet a járdák helyzetére, azzal kapcsolatos teendőkre. Bebes István elmondta, hogy az ütemterv tartalmaz járdafelújításokat is, ugyanakkor ez jóval nehezebb terület, hiszen erre semmilyen pályázati forrás nincs. A költségvetésben évek óta van erre is keret, történnek is felújítások, a feladatok azonban jóval nagyobbak. Az útfelújítási ütemtervet összhangba kell hozni a költségvetéssel, pályázatokkal, és szükség szerint el kell majd végezni felülvizsgálatát is, míg a járdák ügyében évente kell döntést hozni.
A képviselők egyhangúlag fogadták el az ütemtervet.


A közösségi közlekedés fejlesztése
Az augusztusi testületi ülésen foglalkozott a Képviselő-testület a korszerű P+R (parkolj és utazz) rendszer kialakításával, és az ehhez kötődően tervezett fejlesztésekkel a Vasútállomás területén. Az ülésen elhangzott, hogy a fejlesztések a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program pályázati kiírásán - a közösségi közlekedésben érdekelt cégek közreműködésével - valósíthatók meg. Ennek érdekében konzorciumi megállapodást kell kötni, mely a mostani ülésen került a testület elé.
Az "Intermodális közlekedési rendszer fejlesztése a Szombathely-Szentgotthárd GySEV vonalon" c. pályázat benyújtására több önkormányzat (Balogunyom, Csákánydoroszló, Csörötnek, Egyházasrádóc, Körmend, Rátót, Szentgotthárd) és a GySEV Zrt köt konzorciumi megállapodást. Konzorciumvezetőként a GySEV Zrt-t határozták meg, s a cég fogja finanszírozni a fejlesztés önrészét, s mint projektgazda ellátja az összes ehhez kapcsolódó feladatot. Az önkormányzatok felruházzák minden olyan joggal, és ellátják minden információval a projektgazdát, ami a beruházás megvalósításához szükséges. Mellette elősegítik, hogy az elkészült tervek alapján a kivitelezések minél előbb elkezdődhessenek, s további támogatási lehetőségek bevonásában is közreműködnek. Lényeges vállalása az önkormányzatoknak, hogy a projekt átadása után a mindenkori karbantartást, takarítást és a rend fenntartását biztosítani fogják. E pályázat részeként Körmenden a Vasútállomás földszintjének belső átalakítására, gépkocsi-parkolók építésére, fedett kerékpártárolók kialakítására, és gyalogos aluljáró kiépítésére kerülne sor.
A Képviselő-testület egyhangúlag hagyta jóvá a konzorciumi megállapodást, és hatalmazta fel a polgármestert az aláírásra.

Pályázat a támogató szolgálat fejlesztéséért
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati lehetőségén a támogató szolgálatok tárgyi és szakmai feltételeinek javításához lehet egyösszegű, vissza nem térítendő támogatáshoz jutni, melynek összege 100 eFt-tól és 500 eFtig terjedhet. Körmenden a Szociális Szolgáltató és Információs Központ keretein belül integrált intézményi formában működik a Támogató Szolgálat. Informatikai eszközrendszerrel nem rendelkeznek, az intézmény számítógépét használják. A pályázat segítségével lehetőség nyílna rá, hogy a feladataik ellátásához szükséges számítógépeket és egyéb eszközöket beszerezzék, ami lényegesen megkönnyítheti a szolgálat és az intézmény adminisztrációs tevékenységét egyaránt. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásáról határozott, melyhez önerőt nem kellett biztosítani.

Beszámoló a Dr. Batthyány Strattmann László Kórház Egészségügyi Kft. szakmai mutatók szerinti ellenőrzéséről

Az egészségügyi közszolgáltatás ellátásának értékeléséről évente legalább egyszer beszámolót kell készíteni, és azt ismertetni a Képviselő-testülettel. Az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság előerjesztése alapján évente kétszer foglalkozik a testület a beszámolóval, mely most 2009. február 1 és 2009. július 31 közötti időszakra terjed ki. Az értékelés a Szolgáltatói Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott minőségi mutatók alapján lett elvégezve.
Az előző időszakhoz képest a kórház struktúrája nem változott. A fekvőbeteg ellátás 77 aktív ágyon, belgyógyászati, sebészeti, szülészet-nőgyógyászati részlegek látják el (nem nevesített 36-25-16 ágyon) változatlanul mátrix struktúrában. 20 ágyon krónikus, 45 ágyon rehabilitációs kezelés folyik. A betegellátás bővült az egynapos sebészet, egynapos gasztroenterológia és az egynapos nőgyógyászat lehetőségével.
A fekvőbeteg ellátás területén a betegfelvétel 3,3 %-kal nőtt, a rehabilitációs ágyak kihasználtsága továbbra is csak 50 %-os. Az átlagos ápolási idő 9,5 %-kal csökkent. Az elvégzett műtétek száma 15 %-kal nőtt, ezen belül a sebészeti műtéteké 10,2 %-al, míg a nőgyógyászat estében 23,4 %-al csökkent. Reoperáció 1 esetben történt szövődmény miatt.
A járó beteg szakellátás területén a struktúra nem változott az előző időszakhoz képest, a konzíliumok száma 3,3 %-kal nőtt. A betegszám 5,5 %-kal, a gondozóban ellátottak száma 6 %-kal növekedett.
Összességében megállapítható, hogy a finanszírozás változása miatt bekövetkező országosan megfigyelhető tendenciák érvényesülnek a betegellátás területén.
A kórházi ellátásban alkalmazott orvosok létszáma 58 fő, 8 alkalmazott és 50 vállalkozási megbízásban. A dolgozók összlétszáma 233 fő, ebből 172 az alkalmazottak száma, 61 a vállalkozás-megbízás keretében foglalkoztatottaké. 1 fővel csökkent a felsőfokú végzettségűek száma, a szakdolgozóké pedig 3 fővel. A gazdasági-műszaki létszám 1 fővel csökkent, az egyéb besorolásúaké 2 fővel. Folyamatosak az orvosok, szakdolgozók, és a gazdasági iroda részére is a továbbképzések. 2006 decemberétől a betegellátás az ISO9001:2000 minőségügyi rendszer szerint folyik, ami hozzájárul a betegellátás minőségének folyamatos javulásához.
A Képviselő-testület januári határozatában 15 mFt-ot biztosított a város tulajdonát képező kórházi ingatlanon történő fejlesztésekhez. A megállapodásnak megfelelően megtörtént a tetemhűtő és hozzá tartozó emelő berendezés beszerzése, ami mintegy 4,4 mFt-ba került. A szülőszoba és a raktár pavilon felújítása szerepelt még a feladatok között, ám időközben a kórház működése szempontjából fontosabb igények merültek fel (külön előterjesztés is készült ezzel kapcsolatban). A Kórház ügyvezető igazgatója, dr. Németh Attila kérelemmel fordult a testülethez, hogy a korábbi megállapodás módosításával - a megállapított keretösszeg erejéig - a fizikoterápia-reumatológia felújítására, és mosodai gépek lecserélésére is sor kerülhessen. A képviselők hozzájárultak a módosításhoz, a feladatok elvégzésére a következő évet határozták meg.
Az aggregátoros áramellátás biztosítása szintén megvalósult, melyhez 3,4 mFt Egészségügyi Minisztériumtól kapott pályázati támogatás, 3,35 mFt Önkormányzati forrás, s közel 300 eFt saját forrást használtak fel.
Dr. Németh Attila ügyvezető igazgató szóban is kiegészítette a beszámolót, s elmondta, hogy legfontosabbnak azt tartja, hogy aktív ágyat nem veszítettek, a szakmai színvonal emelkedő tendenciát mutat. November közepétől egy magasan kvalifikált belgyógyászt vesznek fel, így ezen a területen is javulás várható. Megfelelő létszámmal dolgoznak, elbocsátásra nem került sor, saját elhatározások miatt csökkent a létszám némileg. A beruházások kapcsán kiemelte, hogy olyan aggregátort sikerült üzembe állítani, ami akár 12 órán át is tudja a teljes kórház áramszükségletét biztosítani áramkimaradás esetén (máshol ezt általában csak bizonyos részekre pl. műtők, tudják így fenntartani). Az új tetemhűtő szintén a legkorszerűbb megoldást jelenti. Köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak a kórház működési feltételeinek biztosítása érdekében történő hibátlan együttműködésért. A módosítási kérelem kapcsán kiemelte, hogy nem kérnek további támogatást, csupán a változó körülmények miatt lenne lényeges, hogy a kérelemben megjelölt célok is részét képezhessék a korábban megkötött megállapodásnak
Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság részletesen tárgyalta az anyagot, a minőségi mutatók önmagukért beszélnek. A beszámolót elfogadásra javasolta a testületnek, a Kórháznak pedig kitartást, és további jó munkát kívánt. A képviselők egyhangúlag fogadták el a beszámolót.
Bebes István polgármester hozzáfűzte, hogy a kormány 2010-es költségvetési tervezete tovább fogja nehezíteni a kórházak működtetését is, ezért egyeztetéseket kell folytatni az önkormányzat és a kórház vezetése között ezzel kapcsolatban.
A képviselők mind a beszámolót, mind pedig a megállapodás módosítását egyhangúlag fogadták el.

Intézményi gazdálkodás
Beszámolt a GAMESZ a város intézményeinek ¾ éves gazdálkodásáról. A bevételek teljesítése összességében kissé elmarad a tervezettől, az ütemtervhez képest 93 %-os. Ennek jelentős részét képezi a lakbér és vízdíj bevételek elmaradása, ami év végére az éves tervhez képest 6-8 millió Ft hiányt okozhat, amennyiben a Vagyongazdálkodási Kft nem tudja a hátralékokat hatékonyan beszedni. A lakbérek és vízdíjak összes (többéves) kintlévősége szeptember végére meghaladta a 40 mFt-ot, ami megfontolt és következetes lépéseket tesz szükségessé az önkormányzat részéről. A Városgondnokság bevételeinél is előfordulhat 1-2 mFt elmaradás, amit a kiadási oldalon még takarékosabb gazdálkodással ellensúlyozni tudnak.
A kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékok esetében a tervezettnek megfelelően alakultak a teljesítések, míg a dologi kiadások területén az ütemtervhez képest 90 %-os a felhasználás, vagyis takarékosan gazdálkodnak az intézmények. A Tűzoltóság lépte át csupán a dologi kiadások tervezett keretét, ezt azonban év végére átcsoportosításokkal rendezni tudják. Dologi kiadásokon belül a gázdíjak magasabbak több intézménynél a tervezettnél, ami év végén előirányzat-módosítást is eredményezhet ezen a területen.
A felhalmozási kiadások 4 intézményt érintenek, ebből a Városgondnokság (aggregátor vásárlása) és a Mátyás király utcai Óvoda (Horvátnádaljai tagóvoda tetőszerkezetének és tetőfedésének cseréje) esetén a tervezett kiadások teljesültek, a Könyvtár esetén még nem, míg a tűzoltóság esetén csak kis mértékben használták fel a tervezett keretet. A Pénzbeni ellátások (segélyek) az időarányosnak megfelelően kerültek kifizetésre.


Röviden

"A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. Irányelvből" adódó jogharmonizációs feladatok ügyében is döntenie kellett a Képviselő-testületnek. Az Önkormányzat rendeleteinek felülvizsgálatát a Nyugat-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal koordinálta. Határozatban került elfogadásra mely rendeletek tekinthetők jogharmonizáltnak, melyek nem esnek az Irányelv hatálya alá, és melyeket kell módosítani. Utóbbiak esetében (közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény helyi végrehajtásáról szóló 39/2005 sz. rendelet; a távhőszolgáltatás rendjéről szóló 11/1999 sz. rendelet, a települési folyékony hulladék kezeléséről és elszállításáról szóló 4/2003 sz. rendelet; a szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2001 sz. rendelet; a vásárokról, piacokról szóló 4/1999. sz. rendelet) a lényegei változást nem okozó változtatásokat rendeletmódosítással tették az irányelvnek megfelelővé a képviselők, mely november 1-től válik hatályossá.


Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság részletesen megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény oktató-nevelő munkájáról, működéséről szóló intézményvezetői beszámolót. A bizottság szakmailag megalapozottnak és minden területre kiterjedőnek minősítette a beszámolót, mely híven tükrözi az iskolában folyó minőségi munkát, sokoldalú szerepvállalását. A képviselők egyhangúlag fogadták el a beszámolót.

A Képviselő-testület meghallgatta és elfogadta a városfejlesztésért, üzemeltetésért valamint a kulturális és oktatási területért felelős alpolgármesteri beszámolókat.
Czvitkovics Gyula alpolgármester beszámolója
Szabó Ferenc alpolgármester beszámolója

A Képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat belső ellenőrzési tervét.

Körmend Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága, valamint Egészségügyi és Népjóléti Bizottsága a "Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj" -ra érkezett 8 pályázatból 2009. második félévében a rendeletben meghatározott huszonöt-ezer Ft/hó ösztöndíjat nyújt szociális indokok alapján Szabadi Judit, tanulmányi eredménye alapján Sávoly Zoltán egyetemi hallgatóknak.

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12