Fidesz.hu

Ülésezett az önkormányzat - 2009. november 26.

2009. december 03. 10:39:47  nyomtatási kép

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 26-ai üléséről.


Napirend előtti felszólalással kezdődött a testületi ülés, melyet Szabadi István és Köbli József képviselők fogalmaztak meg a novemberi rendkívüli ülés előterjesztésével ("Egészségügyi közszolgáltatás biztosítása érdekében döntéshozatal") szemben. A Kórház működtetésének visszavételével kapcsolatban kifogásolták, hogy az anyagból nem derült ki, hogy ki kezdeményezte a szerződés felbontását, volt-e ennek írásos formája, és a jogkövetkezményekre sem tért ki. Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke reagálásában kifejtette, hogy az előterjesztés sem jogilag, sem etikailag nem kifogásolható. Felelősségteljes döntést kellett hozni a város és a körzet lakói érdekében. Az egészségügy finanszírozásának változásaiért nem a város a felelős, viszont kötelessége alkalmazkodni hozzá. A működés biztosítása érdekében született határozatot követően kell az átadás átvétel részleteit tisztázni. Köbli József szerint előkészítetlen volt az anyag és politikai vélelmezéseken alapul. Bebes István polgármester szerint a jövőt a döntések határozzák meg, és ha azok nem születnek meg időben, akkor az jelentősen befolyásolhatja egy stratégiai intézmény sorsát. A kormány 2010. évi költségvetése hátrányos helyzetbe hozná a kórházat a jelenlegi működési formában, így egy bizonytalan helyzetet orvosolt a rendkívüli ülésen meghozott felelős döntésével a Képviselő-testület. A cél az, hogy Körmenden továbbra is biztos alapokon és jól működjön a Kórház. A pontos adatok alapján történhet meg a korrekt elszámolás, mely várhatóan a decemberi ülésen kerül részletesen a képviselők elé. Politikai kérdést pedig nem szerencsés a kórház működésének formájából kreálni. A mostani és a korábbi döntések is mindig arra irányultak, hogy a kórház működése biztosítva legyen, a költségvetési folyamatok most erre a lépésre kényszerítették a várost.

Költségvetés módosítása
Harmadik alkalommal került sor a költségvetés módosítására intézményi saját hatáskörben kért előirányzat módosítások, központi költségvetésből kapott támogatások, a gazdálkodási tartalék terhére biztosított előirányzatok, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján történő előirányzat-módosításai miatt.
Ennek alapján a bevételek és kiadások főösszegét 3.434.925 eFt-ban, az önkormányzat általános tartalékát 61.301 eFt-ban, céltartalékát 76.728 eFt-ban hagyták jóvá. Az önkormányzat fejlesztési hitelét változatlanul 56.000 eFt összegben rögzítették.

A 2009. évi költségvetés ¾ éves végrehajtása, a 2010. évi koncepció

A költségvetés ¾ éves teljesítése a működési bevételek oldalán időarányosan alakult. A Polgármesteri Hivatal működési bevételei magasabbak, melyet a fordított Áfa indokol, ami a dologi kiadásoknál is többletteljesítést jelent. Az étkeztetésből származó bevételek alacsonyabbak a tervezettnél kb. 10 mFt-tal. A Városgondnokság és könyvtári szolgáltatások területén várhatóan nem teljesülnek a bevételek a szolgáltatási igény csökkenése miatt. A GAMESZ esetében a lakbérek és vízdíjak terén bevétel elmaradás várható, bár folyamatosan történnek a felszólítások (a beszedést a Vagyongazdálkodási Kft. végzi) A helyi adók éves bevétele is a tervezettnek megfelelően alakul, a működésre átvett pénzeszközök terén van elmaradás (feladatellátáshoz kötődően más önkormányzatoktól), év végére azonban várhatóan teljesül a tervezett összeg. A központi forrásból származó bevételek (átengedett adók, normatív hozzájárulások) teljesítése időarányos.
A működési kiadások esetében a személyi kiadások terén az előirányzatok rendezését követően az látható, hogy az intézmények a kereteknek megfelelően teljesítenek. A munkaadót terhelő járulékok esetén a kiadások csökkentek, mert az év közepétől a minimálbér kétszerese felett 5 %-kal csökkent a fizetési kötelezettség. A dologi kiadások terén párhuzamosan az étkeztetés igénybevételének csökkenésével a kiadások is csökkentek. A közüzemi kiadások a tervezettnek megfelelően alakulnak (víz, csatorna, villamos energia), a keretet a fűtés esetében haladják meg a kiadások. A dologi kiadások összességében megfelelnek az időarányosnak. A működési költségvetés várhatóan hiány nélkül lesz zárható 2009-ben is.
A felhalmozási bevételek és kiadások teljesítése egyaránt elmarad a tervektől, amit a bevételi oldalon a vagyonértékesítések elhúzódása, míg a kiadási oldalon a beruházások teljesítésénél a pályázatok ütemezése indokol.
Bebes István polgármester szerint 2009-ben is jól működött a Pénzügyi Bizottság kontrollja a költségvetés végrehajtása során. A megalapozott döntést - kisebb eltérésekkel - meg is valósítják az intézmények, melynek eredményeként nem lesz működési hiánya a városnak. A felhalmozási bevételek és kiadások alacsonyabb szinten teljesülnek ugyan, de egyensúlyban vannak.
Mint mondta, 2010-ben sem vár könnyű feladat az önkormányzatokra. A normatív támogatások átlagosan 10 %-kal csökkennek egyes feladatoknál (kistérségi finanszírozást is érintve), ami közel 100 mFt bevételkiesést jelent a városnak. Első olvasatban 52 mFt hiányt tartalmaz a koncepció, a cél azonban az, hogy a jövő évi rendeletalkotás idejére ezt nullára csökkentsék. A felhalmozások esetén mértéktartóan kell a célokat megfogalmazni, és áthúzódó beruházásokkal is kell számolni.
Kocsis István képviselő az Alsóberki sportöltöző felújításával, a Városgondnokság bevételcsökkenésével, a koncepcióban szereplő iparűzési adó mértékével, és a Korona tömbbelső pályázatával kapcsolatosan tett fel kérdéseket. Bebes István elmondta, hogy az Alsóberki sportöltöző felújítása elkészült, a Városgondnokság bevétele pedig a külső megrendelések elmaradása, és a piaci helypénzek bevételének csökkenése miatt nem teljesül várhatóan. Az iparűzési adó esetén költségvetési kényszer érvényesül, hiszen 2010-től az APEH szedi be azt, aminek folytán lehetséges, hogy később folynak be a bevételek az önkormányzathoz, és az is elképzelhető, hogy ügyviteli költséget fognak ezután felszámítani. A Korona tömbbelső esetén harmadszor lett kiírva a pályázat, az idei esztendőben a nehéz pénzügyi helyzet miatt nem is volt realitása annak, hogy lesz rá komoly érdeklődő, remélhetőleg ez változni fog. Czvitkovics Gyula alpolgármester szerint a Korona tömbbelső területe a 8-as elkerülő út megépülésével válna igazán vonzóvá.
Faragó Gábor a Pénzügyi Bizottság véleményét ismertette, mely szerint a ¾ éves gazdálkodás területén a bevételek és kiadások egyensúlyban vannak, és várható ennek tartása az év hátralevő részében is. A koncepciót megfelelően részletesnek tartotta a bizottság, a feladatellátással egyetértettek, és a jelenlegi intézményszerkezettel megvalósíthatónak tartják. A költségvetést működési hiány nélkül kell megalkotni, ezért bővíteni kell a bevételi forrásokat, a kiadások területén pedig a likvidhitel visszafizetésével 40 mFt-tal lehet csökkenteni a hiányt. A dologi kiadásokat a feladatellátáshoz kell igazítani, a közüzemi kiadásoknál figyelemmel kell lenni a várható emelésekre. A felhalmozások területén a bevételek és kiadások egyensúlyát meg kell tartani a továbbiakban is, a pályázati támogatások igénybevételével kell ezután is finanszírozni a fejlesztéseket. Csák Tamás a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság nevében a költségvetés hiány nélküli megalkotását, és az ehhez szükséges további lépések megtételét emelte ki hozzászólásában.
Egyed Gyula az Oktatási Kulturális és Sport Bizottság elnöke szerint a korábbi évek intézkedései meghozták eredményüket, a jelenlegi személyi állománnyal, anyagi ráfordítással működőképes a város intézményszerkezete. A költségvetésben eddig juttatott támogatási formák megőrzését szorgalmazta, megemlítette a Pedagógiai Szakszolgálat működésének területére való nagyobb odafigyelést is. A fejlesztések területén az intézmények karbantartására állagmegóvására tért ki. A támogatások területén a kulturális és sport alap növelését tartaná indokoltnak.
Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke szerint a feladatellátás biztosítását a takarékos gazdálkodással kell ezentúl is összehangolni. A pénzügyi ellátások (segélyek) területén a bizottság kellő körültekintéssel járt el, ez így lesz a következő esztendőben is. Képviselői véleményként hozzátette, hogy Körmend azon kevés városok közé tartozik, akik nemcsak tervezni képesek a költségvetést működési hiány nélkül, hanem azt végre is tudták hajtani. A ¾ éves beszámoló, és a 2010-es költségvetési koncepció elfogadását valamennyi bizottság támogatta.
Szabó Ferenc alpolgármester az oktatás és a kultúra szemszögéből elemezte a helyzetet, s megállapította, hogy az állam a költségvetési finanszírozáson keresztül különböző intézmény-fenntartási formákba kényszeríti bele az önkormányzatokat, majd elkezdi csökkenteni a normatívákat, ez csaknem 100 millió Ft-ot jelent Körmend esetében 2010-ben. A csökkenő gyereklétszám is érezteti hatását, ezért a várhatóan 5 első osztály indítását is meg kellene határozni a következő alkalommal. A pedagógusok illetménye gyakorlatilag az alapra redukálódik, csökken a könyvvásárlási támogatásuk is jelentős mértékben. Az étkezési hozzájárulás megőrzésének lehetőségét ezért fontosnak tartotta. Különböző indokokból eredően 138 mFt-tal csökken a bérkiadás, ami a vásárlóerő csökkenését okozza. A gazdasági fejlődés területére ez is visszafogó hatást gyakorol. Ezek mellett a nehéz körülmények mellett is reményét fejezte ki, hogy hiány nélküli költségvetést fog tudni megalkotni a testület.
Czvitkovics Gyula alpolgármester elmondta, hogy a beruházások területén érvényesülnek a megfogalmazott elvárások, hiszen komoly pályázati támogatásokkal megvalósuló fejlesztések vannak tervben. Példaként a Szabadság tér felújítását említette, illetve a Várkert vízutánpótlását és megújítását eredményező rekonstrukciót (ami állami feladatot valósít meg valójában, de szükséges elvégezni az élő Várkert érdekében). Ide sorolható a Batthyányné Coreth Mária Óvoda felújítása, valamint a tervbe vett útfelújítások is. A fejlesztési célú pénzeszközátadások területén is tapasztalható mindez, hiszen a panelfelújításokra átadott forrásokhoz állami pályázati összegek társulnak a lakossági önerőn kívül, és a Rábaparti Fórumnak a Kalandos Rába pályázathoz átadott 3,5 mFt is ezt a célt szolgálta.
Bebes István zárszavában kifejtette, hogy a bizottságok által megfogalmazott kéréseket tiszteletben fogják tartani a további tervezések során. A jelenlegi koncepció egy alap, amelyre felépíthető egy egyensúlyi költségvetés. Az állami költségvetés módosítási adhatnak bizonyos mozgásteret a bevételek bővülésére, de csökkenteni kell a működési kiadásokat is. A kötelezően ellátandó és a Képviselő-testület által meghatározott feladatokat el tudja látni az önkormányzat. A többcélú kistérségi társulással továbbra fenn kell tartani az eredményes együttműködést, különös tekintettel az intézményműködtetés területére. A korábbi évekhez hasonlóan reális talajon kell maradni, ugyanakkor figyelmet fordítanak arra is, hogy azokat a vívmányokat, amiket biztosítani tudott az önkormányzat, azt meg tudja tartani. A képviselőket és a bizottságokat pedig arra kérte a polgármester, hogy a továbbiakban, ha lehet, még szigorúbban őrködjenek a költségvetés betartása felett.
A képviselők a ¾ éves beszámolót 15 igen és 1 tartózkodás, a 2010-es költségvetési koncepciót pedig 11 igen 3 nem és 2 tartózkodás mellett fogadták el.


Hulladékszállítás díja
A lakossági lomtalanítás mértéke a 2009.-ben. évi 166 t volt. A lakosság tájékoztatása több ízben megtörtént arról, hogy az üzletszerűen végzett tevékenységek hulladékai (járműalkatrészek, elektronikai berendezések bontási hulladékai, veszélyes hulladékok) nem szállítják el. Ennek következményeként a 2008. évi 20 %-os emelkedés (209 t) után visszaállt a korábbi szintre. 2010-ben 1,246 mFt + Áfa összeget fordít a város a lomtalanításra. Szeptemberig 2210 t kevert települési hulladék, és 638 t biohulladék került elszállításra. A hulladékszállítás díjai 2009-ben a következőképp alakulnak:

A 240 literes hulladéktárolót használó, de 5 főnél kisebb háztartás az 5 főre megállapított díjat fizeti.
A 9 fős és annál nagyobb létszámú háztartások esetében az igénybe veendő minimális szolgáltatások a 8 fős háztartásokra vonatkozó és még a fenti táblázatban foglaltak, a háztartásban élők száma szerint. A rendelet 2010. január 1-én lép hatályba.Helyi személyszállítás
A városi buszközlekedés feladatát szerződés alapján Vasi Volán ZRt látja el, mely tartalmazza azt is, hogy a szolgáltató jogosult a díjemelés kezdeményezésére. A díjjavaslat kialakításakor figyelembe vették a jövő évi várható költségnövekedéseket (anyag, üzemanyag, bér, egyéb költségek), illetve az infrastruktúra megújításának szükségességét. Ennek alapján minimum10 %-os díjemelést tartanak indokoltnak. A szolgáltató felhívta arra a Képviselő-testület figyelmét, hogy amennyiben a testület olyan díjat állapít meg, amely mellett a közszolgáltató nem tudja a feladatát ellátni, úgy csak akkor kötelezhető a feladat ellátására, ha veszteségeit kiegyenlíti az önkormányzat. A Képviselő-testület elfogadva az érveket jóváhagyta azt a javaslatot, mely szerint január 1-től a vonaljegy ára 170 Ft, az összvonalas havi bérlet 4830 Ft, az összvonalas félhavi bérlet 3190 Ft, míg a tanulók és nyugdíjasok bérlete pedig 1575 Ft lesz.


Víz és csatornadíjak
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Vasivíz ZRt. 2010. évi díjjavaslatát, melyről a Zrt. decemberi közgyűlése fog dönteni. A javaslat a vízdíjak és a csatornadíjak 6 %-os növekedését tartalmazzák. A vízmérő átmérője szerinti alapdíjak nem emelkednének:
13-20 mm 210 Ft/hó 100 mm 10000 Ft/hó
25-30 mm 820 Ft/hó 150 mm 12900 Ft/hó
40-50 mm 3400 Ft/hó 200 mm 15500 Ft/hó
80 mm 7800 Ft/hó Vízmérő nélküli fogyasztóhely 140 Ft/hó

A fogyasztásarányos vízdíj várhatóan 229 Ft/m3 lesz a lakosság részére, a nem lakossági fogyasztók számára pedig 275 Ft/m3. A szennyvízelvezetés és tisztítás lakossági díja 400 Ft/m3, míg a nem lakossági 479 Ft/m3 lesz január 1-től. Az árjavaslatok az Áfá-t nem tartalmazzák.Röviden
- A lakbérek az infláció mértékének megfelelő mértékű (várhatóan 5 %-os) emeléséről döntöttek a képviselők. 2010. január 1-től az összkomfortos lakás esetén 284 Ft/m2, komfortos lakás esetén 200 Ft/m2, félkomfortos lakásnál 84 Ft/m2, komfort nélküli lakás esetén 42 Ft/m2, míg szükséglakásnál 21 Ft/m2 díjat kell fizetni a bérlőknek.

- A közterületek használatának díjai ugyancsak 5 %-kal emelkednek 2010. január 1-től, ugyanez érinti a vásárokon és piacokon alkalmazott helypénz és helyjegy összegét.

- Beszámoló hangzott el a polgármesternek a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulásban, valamint a Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett tevékenységéről.

- Tájékoztatták a testületet a polgármesterre és az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

- Beszámoló hangzott el az egyes önkormányzati feladatok társulásban történő ellátásáról.

- A Körmendi Evangélikus Egyházközség fűtéskorszerűsítéshez és szennyvíz-csatlakozáshoz kért támogatást. A közel 800 eFt-os munkálatokhoz 500 eFt-ot biztosított a testület.

- Elfogadta a Képviselő-testület a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési Tervének felülvizsgálati anyagát.

- Módosításra került - a szakfeladatok rendjéhez kapcsolódóan - Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartásában működő Polgármesteri Hivatal, Gazdasági Ellátó Szervezet (GAMESZ), Tűzoltóság, Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár, valamint a Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények alapító okirata.

- Meghatározásra kerültek a Tűzoltóság állományának teljesítményértékelés alapját képező kiemelt célok.

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12