Fidesz.hu

Ülésezett az önkormányzat - 2010. január 28.

2010. január 30. 07:30:39  nyomtatási kép

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának 2010. január 28-ai üléséről.

Elfogadták Körmend 2010. évi költségvetését
100 mFt-tal csökkent a város normatív finanszírozása

A város 2010. évi költségvetésének tervezésekor az elmúlt esztendőhöz hasonló feladatellátással számoltak, szem előtt tartva a költségvetés működési és felhalmozási területén is a kiadások és bevételek egyensúlyát, törekedve a korábban biztosított juttatások megtartására. Az önkormányzat a kötelező feladatait - szociális és közoktatási területen - teljes mértékben intézményei útján látja el. A közoktatási területen intézményfenntartó társulást tart fenn 11 önkormányzat, amelyben Körmend város látja el a gesztori feladatokat. A városüzemelési feladatokat nagyrészt Körmend Város Gondnoksága által kerülnek ellátásra. A vagyongazdálkodási feladatokat - ingatlanvagyon üzemeltetés, hasznosítás - 100%-os önkormányzati tulajdonú Kft. végzi az intézményi ingatlanok kivételével.
A bölcsődében 4 csoport működik megfelelő kihasználtsággal, az óvodák 9-9 csoporttal fognak működni egész évben, a létszám a Mátyás Király Utcai Óvoda és bölcsőde tagóvodáiban alacsonyabb a szükségesnél. Az általános iskolákban a jelenlegi létszám csökkenése miatt összességében eggyel kevesebb (46 helyett 45) osztály fog működni. A Magyarszecsődön működő alsó tagozat esetén a következő tanévre beirtatkozók alacsony létszáma miatt szükséges lesz az osztályok számának meghatározása. Csökken az előző évhez képest is a központi költségvetésből biztosított finanszírozás, ami évről évre nehezebb feladat elé állítja az önkormányzatokat.

A tervezett bevételi és kiadási főösszeg 2010-ben: 3.049.866 eFt. A működési bevételek területén az előző évinél alacsonyabb összeggel számol a költségvetés (178,8 mFt), ami élelmezési térítési díjakból, bérleti díjakból, ill. az egyes intézményekhez kapcsolódó speciális bevételekből származik. Az önkormányzat működési jellegű bevételeiben átrendeződés következett be az előző évhez képest. A lakások hasznosításából származó bevétel és a hozzá kapcsolódó vízdíj bevétel a Vagyongazdálkodási Kft bevétele lesz 2010. évtől, ami az önkormányzat működési bevételeiben összességében 40 millió Ft körüli bevétel kiesést jelent. Ez kiadás megtakarítással is jár 22-24 millió Ft körüli összegben A helyi adókon belül az iparűzési adóbevétel tervezett összege 635 mFt, ami a 2009-ben befolyt összegnél 22,5 mFt-tal magasabb.. A vállalkozók kommunális adójából 9 mFt, míg idegenforgalmi adóként 2 mFt várható.
A működésre átvett pénzeszköz tervezett összege 166,1 mFt, melyben jelentős összeget képez a többcélú kistérségi társulástól feladatellátásokhoz kapcsolódó (69 mFt), ill. a központi költségvetésből szociális foglalkoztatáshoz, pszichiátriai ellátáshoz, valamint támogató szolgálat működtetéséhez igényelhető összeg (44,4 mFt), az önkormányzatoktól pedig feladatellátás kapcsán 42 mFt várható.
A központi költségvetésből származó átengedett bevételek között az SZJA átengedésből (8%) 175,8 mFt, Tűzoltósági feladatokra 298,9 mFt, míg a gépjárműadóból 95 mFt (előző esztendő alapján kalkulált összeg) származik. A normatív állami hozzájárulás összege 578 mFt.

A működési kiadásoknál az intézmények működtetéséhez kapcsolódó személyi juttatások (1135,2 mFt), annak járulékai (300,9 mFt), és a dologi kiadások (667,9 mFt) a legjelentősebb tételek. A működési pénzeszköz átadás, támogatás 51,6 mFt (tartalmazza a sport, és kulturális támogatásokat is), a pénzbeni ellátások összege 24 mFt míg a tartalékok tekintetében 60 mFt jelenik meg. A költségvetés működési oldala hiány nélkül került megtervezésre. A működési bevételi és kiadási oldala egyaránt 2.241.760 eFt összegget tartalmaz.

A felhalmozási oldalon a bevételek legnagyobb tételei vagyonértékesítésből (180 mFt), kamatbevételből (80 mFt), ill. a kötvénykibocsátás tervezett céljaihoz való felhasználásából (399 mFt, erre az esztendőre) származnak. További bevételeket jelentenek a lakásértékesítések törlesztéseiből (5 mFt), kölcsönök visszatérítéséből (5,5 mFt), egyéb sajátos bevételekből (40 mFt), központi forrásból (55,5 mFt) és lakosságtól ill. vállalkozóktól átvett pénzeszközökből (43,2 mFt) befolyó összegek. A kiadások között a beruházások (519,7 mFt), felújítások 77,6 mFt, hiteltörlesztés (64 mFt), kamatok (31 mFt), felhalmozási pénzeszközátadás (51,8 mFt ebből 43,6 mFt a panelprogramhoz kötődik), valamint pályázatokhoz szükséges önerő biztosításához elkülönített nevesített céltartalék (64 mFt) szerepel. A fejlesztési bevételi és kiadási oldalán is 808,1 mFt jelenik meg. Megkezdődik a Szabadság tér felújítása, a kastélypark vízpótló rendszerének kiépítése, modernizálva lesz a Batthyányné Coreth Mária Óvoda. A 2010-es évben is szerepelnek útfelújítások, a korábban igénybevett pályázati lehetőséget azonban megszüntette a kormány így ezek saját erőből fognak történni. Kerékpárút kerül kiépítésre a Mátyás király és a Nefelejcs utca között, s lesznek járdafelújítások is.

Bebes István polgármester szerint nehéz feladat volt a tervezés, hisz ismét komoly elvonások érték az önkormányzati szférát. A normatív finanszírozás területén mintegy 90 mFt-tal kevesebb összeget kap a város, ehhez jön a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulással közösen ellátott feladatok területén bekövetkezett normatíva csökkenés, ami újabb 10 mFt-tal csökkenti a bevételeket. Összességében tehát a város működésével kapcsolatban 100 mFt-os elvonásra került sor. A bevételkiesések kezelése miatt az intézményekkel intenzív egyeztetések folytak a költségvetési keretekkel kapcsolatban, az érdekegyeztető fórum is megtárgyalta és elfogadta azt. Teljesítéséhez komoly erőfeszítésekre lesz szükség, és arra a hatékony együttműködésre, ami az elmúlt években kialakult az intézmények és a pénzügyi feladatokat végző GAMESZ, a Pénzügyi Iroda és a Pénzügyi Bizottság között. Az együttműködésnek ki kell terjedni a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulásra, feladatellátásban érintett önkormányzatokra, cégekre, vállalkozásokra. A korábbi éveknél jelentősebb tartalék képzésére került sor, egyrészt azért, mert az elmúlt évben történt járulékcsökkentésből származó többletfinanszírozást (kb. 15 mFt) vissza kell fizetni. A Kórház működésével kapcsolatban szintén lesznek az Önkormányzatnak kötelezettségei, erre is szolgál a magas tartalékkeret, egyéb kisebb feladatok mellett. A költségvetés összeállítását követően érkezett két kérés, melyet támogatásra javasolt a polgármester. Egyik esetben a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága kérelmezte, hogy a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum közüzemi költségeinek felét (550 eFt-ot) biztosítsa a város. Másik esetben a Kölcsey F. Gimnázium diákjainak étkeztetésének fenntartásához kért az iskola igazgatója segítséget (a Megyei Önkormányzat megvonta ennek támogatását). Ennek biztosítása 1,7 mFt-ból megvalósítható. Mindkét esetben indokolt a segítség, hiszen a város érdekében működő intézményekről van szó, így beépítését javasolta a költségvetésbe.
A felhalmozási oldalon a projektekkel ill. egyéb feladatokkal kapcsolatos kiadások jelennek meg, biztosítva az ehhez szükséges bevételeket is. Módosításként jelentkezik a tervezethez képest, hogy a felhalmozási kiadások a felújítási alap összegével csökkennek (ez a tétel átkerül a Vagyongazdálkodási Kft-hez), helyette a közfoglalkoztatás eszköz beszerzéséhez szükséges önerőre kerül 2,161 mFt átadásra.
Faragó Gábor a Pénzügyi Bizottság véleményét ismertetve elmondta, hogy a Bizottság 2 alkalommal is megtárgyalta a rendelet-tervezetet. Megállapította, hogy a tervezés a feladatellátással szoros összhangban van, ugyanakkor a központi támogatások közel 100 milliós csökkenése jelentős bevétel kiesést jelentenek az önkormányzatnak. Ellensúlyozására pályázatok segítségével, illetve a kiadások racionális tervezésével kerülhet sor. A korábbi évek takarékos gazdálkodásának eredményeként 80 mFt pénzmaradvánnyal számol a tervezet, ez teszi lehetővé, hogy működési hiány nélkül és megfelelő gazdálkodási tartalékkal lehetett a költségvetést elkészíteni. A tartalék fedezetet nyújt a visszafizetési kötelezettségekre, tartalékba helyezett folyó évi kiadásokra, kórházzal kapcsolatos, valamint az előre nem látható feladatokra. A felhalmozási kiadások esetén a feladatokat megfelelőnek tartotta a bizottság, s a pályázatok optimális kihasználását hangsúlyozták. Folytatni fogja a Bizottság a negyedéves áttekintését az intézmények gazdálkodásának, mely eddig is hozzájárult a problémák időben történő felismeréséhez, kezeléséhez. A Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta a költségvetést.
Szabadi István képviselő arra kérdezett rá, hogy miért nincs külön soron nevesítve a tartalékban a kórházzal kapcsolatos kiadás, ill kivonhatja-e az eszközöket a jelenlegi működtető. Bebes István válaszában kifejtette, hogy nem lehet előre látni, hogy ez mekkora összeget jelent a 11 hónap alatt. A racionális működést segíti, ha nincs nevesítve előre ez az összeg, a gazdálkodási tartalékkeret tartalmazza ezt a részt is. Az eszközökkel kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy a fejlesztések és beruházások korrekt megtérítésére szükség van, ennek technikai kérdését is rendezni kell (ÁFA vonzat miatt nem mindegy hogy kerül kifizetésre). Nagyságrendje sem jósolható, és vizsgálni kell a kifizetés jogosságát is, ezért kellett külön választani a működtetés biztosítását, és az elszámolást, melynek pontosnak és jogszerűnek kell lennie. Folyamatosan tájékoztatva lesznek ezzel kapcsolatban a képviselők.
Kocsis István képviselő a felhalmozási kiadásoknál a vagyonértékesítés (épület,föld) bevételből tervezett 180 mFt realitására, ill. forrására kérdezett rá. A polgármester elmondta, hogy sikerül végre az ÁFÉSZ-szal megegyezni a volt Centrál épületével kapcsolatosan a tulajdonhányadban, így sor kerülhet az ottani lakások hasznosítására. Az ipari területen van még értékesíthető önkormányzati földtulajdon, és éves szinten kisebb elemekből eddig is befolyt 20 mFt. Mindezekből tevődik össze a tervezett összeg.
Ezt követően Csák Tamás, Egyed Gyula és dr. Szabó Barna bizottsági elnökök ismertették a bizottságok véleményét, mely szerint javasolják a költségvetés elfogadását.
Szabó Ferenc alpolgármester hozzászólásában arról beszélt, hogy az oktatás és a kultúra területén a romló körülmények ellenére a tavalyi szintet tudja tartani a város. Megmarad a közalkalmazottak étkezési támogatása, annak ellenére, hogy ez többletkiadással jár, és a pedagógusok munkahelye is biztosított, nem kerül sor elbocsátásra. Az áttanítás rendszere beindult, ez szintén hozzájárul a munkahelyek megőrzéséhez. Pályázatokra és a civil szervezetek munkájára továbbra is szükség van. A nem a város által fenntartott, de a város érdekeit szolgáló intézmények (Múzeum, Gimnázium) támogatására szükség van, és ezt fel is vállalja a város a lehetőségek keretei között.
Czvitkovics Gyula alpolgármester szerint a fejlesztések oldaláról sincs könnyű helyzetben a város. A korábban felvállalt feladatok adottak továbbra is a város számára (útfelújítások, játszóterek rendbetétele, stb.) 808 millió Ft az idei fejlesztési kiadás, viszont csak ebben az évben 100 mFt-ot vontak ki a város költségvetéséből, ami nem itt hasznosul. Ha korábbi évek elvonásait is hozzávesszük ez közelít az éves fejlesztési kiadásunkhoz, így is kell a
A Képviselő-testület a határozati javaslatokat 13 igen 3 nem és 1 tartózkodással fogadta el, míg a költségvetési rendeletet 13 igen és 4 tartózkodással hagyta jóvá.


Pályázatok
Könyvtárfejlesztés

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében került kiírásra a "Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében" - "Tudásdepó-Expressz" TÁMOP-3.2.4-09/01 kódszámú pályázat.
A "Tudásdepó Expressz" átfogó célja, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését. Kiemelt cél a hozzáférés területi különbségeinek a csökkentése.
A program keretében a könyvtárak tanulást segítő szolgáltatásainak és adatbázisainak, dokumentum-és információszolgáltatási rendszerének fejlesztése és összehangolása, az ehhez kapcsolódó humán erőforrás fejlesztése valósulna meg. Emellett a könyvtárak helyi és kistérségi igényeket kielégítő szolgáltatásai minőségének és hatékonyságának javítását szolgálná. Nagy hangsúlyt kap az új lakossági rétegek bevonása, az olvasók egyes csoportjait megcélzó, olvasási és digitális kompetenciákat támogató programok megvalósítása, valamint az otthonról is elérhető web-alapú szolgáltatások fejlesztése.
A célok elérésére pályázói konzorciumi programmal 70-80 millió forint vissza nem térítendő támogatást lehet elnyerni 100%-os pályázati finanszírozással, azaz önrész vállalása nélkül. A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 25. A konstrukció a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű szolgáltatások fejlesztésével erősíti.
A körmendi Faludi Ferenc Könyvtár előkészítette a pályázói konzorciumot Körmend, Kőszeg, Szentgotthárd, Vasvár, Őriszentpéter és Nádasd települések részvételével. A pályázati konzorciumvezető Körmend, a pályázatot a fenntartó önkormányzat nyújthatja be.
A pályázati program megvalósítására a megkezdésétől számítva legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, de a projekt legkésőbbi befejezési dátuma 2011. december 31. A konzorciumi projekt tervezett teljes költségvetése 70-80 millió Ft, amelyből könyvtártípusonként eltérő mértékű támogatásban részesülnek a konzorciumi tagok, Körmenden mintegy 20-30 millió Ft realizálódna.
A testület támogatta az önerő nélküli pályázat benyújtását, és felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére.

Informatikai fejlesztés a Kölcseyben

A pályázat "A pedagóiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztését" szolgálja, s benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP-1.1.1/09/1 kódszám) keretében van lehetőség.
A pályázat szorosan kapcsolódik a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107) keretében jelenleg is folyó - a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben és a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat intézményekben - kompetencia alapú oktatás fejlesztését és elterjesztését szolgáló pályázatunkhoz. A TÁMOP keretében támogatást nyert fenntartók azon feladat-ellátási hely vonatkozásában nyújthatnak be pályázatot, amelyek esetében a tanulói laptop programban való részvétel feltételeit betervezték és teljes körűen igazolták a szakmai feltételek meglétét. Körmend vonatkozásában ez a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 6 tanulócsoport vonatkozásában történt meg.
Az iskolai informatikai szaktantermek még nem alkalmasak a pedagógiai és módszertani reform támogatására, a számítógép állomány korszerűsítése elengedhetetlen a pedagógiai feladatok ellátásához. A tartalmi fejlesztést szolgáló informatikai fejlesztésre van szükség. Az információs és kommunikációs technikával támogatott oktatási környezet lehetővé teszi a korszerű, a gyermekek fejlettségéhez és igényeihez igazodó csoportos tanulási folyamatok megszervezését, az egyéni tanulás képességének és a kooperatív technikáknak a fejlesztését. A konstrukció hozzájárul a digitális oktatási tartalmak integrálásához a kompetencia fejlesztő oktatás alkalmazása során.
A projekt keretében kötelezően beszerzendő a mérés-értékelést, illetve a kompetencia alapú oktatást támogató, elektronikus tartalmak megjelenítésére alkalmas eszközök és a működtetésükhöz kapcsolódó szoftverek.
Az önrész nélküli, vissza nem térítendő támogatást nyújtó pályázat benyújtására 2010. február 20-ig van lehetőség. A projekt megvalósítására a pályázónak maximum 12 hónap áll a rendelkezésére, de legkésőbb 2011. április 1-ig be kell fejezni. A fenntartási kötelezettség 5 év. A Képviselő-testület egyhangúlag támogatta a pályázat benyújtását, s felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.


A drogprevenció feltételeinek javításáért
Az Európai Szociális Alap írta ki "A szenvedélybeteg ellátórendszer tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztése" (KAB-EF-09-A/B). elnevezésű pályázatot. A pályázat keretein belül lehetőség nyílik a Szociális Szolgáltató és Információs Központ Szenvedélybetegek Nappali Intézményében informatikai rendszer fejlesztésére, bővítésére. A pályázat címe: Informatika a drogprevencióban a XXI. század hajnalán. A pályázat segítségével egy komplett számítógéppel, és egy laptoppal bővülhet az intézmény informatikai háttere, melynek értéke összesen 469.250 Ft. Az intézmény-egység informatikai fejlesztésre szorul . A pályázat sikere esetén 10 % önrészt kell biztosítani.
A Képviselő-testület támogatta a pályázat benyújtását, s biztosította a közel 47 eFt önrészt.Kommunizmus áldozatainak emléknapja február 25-én
Minden évben február 25-én emlékezik meg a város a kommunizmus áldozatainak emléknapjáról.. Az ünnepség szervezését és előkészítését a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár a Körmendi Alternatív Színjátszó Társulat bevonásával végzi.
A megemlékezés programja:
Az ünnepség helyszíne: Hősök tere
Az ünnepség időpontja és kezdete: 2010. február 25., csütörtök 11.00 óra

Az ünnepi megemlékezés műsorát - rövid irodalmi összeállítás formájában - a Körmendi Alternatív Színjátszó Társulat adja.
Koszorúzás
Ünnepi köszöntőre megtartására Dr. Nagy Zoltán Úr, a Savaria Múzeum igazgatója kap felkérést.


Röviden
Elfogadta a Képviselő-testület Körmend Város önkormányzatának Közfoglalkoztatási Terv-ét.

Jóváhagyásra került a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, melybe így bekerülhet a gyógy-testneveléssel kapcsolatos feladatellátás, pontosításra kerül a pedagógiai szakszolgálati feladatok meghatározása, ill. a pályaválasztási tanácsadás ellátásának körében lehetővé teszi a kistérségen kívüli bármely önkormányzat számára is, ahol az igény jelentkezik. A polgármestert felhatalmazták a képviselők a Megállapodás aláírására.

Hozzájárult a Képviselő-testület a Közlekedési Koordinációs Központ területrendezési kérelméhez.

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi Vitéz Bejczy József repülő százados postumus repülő alezredessé történő előléptetését. Az előléptetést Körmend Város Önkormányzata a Körmend, Rákóczi u. 50. sz. épületen lévő emléktáblához kapcsolódóan kiegészítő táblán örökíti meg.

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12