Fidesz.hu

Ülésezett az önkormányzat - 2010. március 25.

2010. március 26. 23:03:18  nyomtatási kép

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának 2010. március 25-ei üléséről.

Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata
2004-ben készült el "Körmend város helyi hulladékgazdálkodási terve", amit 6 évenként kell felülvizsgáltatni. A tervfelülvizsgálat egyben a következő 6 évre tartalmaz intézkedési javaslatokat (2010-2015), A tervezés a 2008-as adatokra támaszkodik, tekintettel arra, hogy a 2009.évre vonatkozóan még nincs teljes, rendelkezésre álló használható adatbázis. Alapvetően a legfőbb intézkedéseket a közcsatorna hálózat bővítésére (Alsóberki, Felsőberki, Horvátnádalja, Rábán aluli terület), a volt városi hulladéklerakó rekultivációjára, monitoringozására, hulladékudvar létesítésére, a szelektív hulladékgyűjtés bővítésére, és nem utolsóként a hivatali dolgozók, lakosság, civilszervezetek, vállalkozói szféra képzésére, szemléletének alakítására szükséges tenni. Ezeknek a céloknak a megvalósítására már részben történtek előkészítő lépéseket, és a bővítésekhez, fejlesztésekhez továbbra is kell keresni a pályázati forrásokat, finanszírozási lehetőségeket.
Csák Tamás bizottsági elnök ismertette a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottságnak a terv felülvizsgálatának elfogadását támogató döntését, majd képviselői véleményként elmondta, hogy a Horvátnádaljai és Felsőberkifalui városrész szennyvízhálózatának kiépítését ez az anyag is hangsúlyosan kezeli, amit a város Környezet és Energia Operatív Program pályázati kiírása keretében benyújtott pályázatának segítségével kíván megvalósítani. A pályázat jó úton halad, akár még az idei évben elkezdődhet a megvalósítás. Tóth Gábor képviselő a Rábán aluli városrész csatornahálózatának fontosságát emelte ki, melyre a határon átnyúló együttműködési program pályázatának segítségével épülhet ki. Szabadi István képviselő a hulladékgyűjtő-szigetek bővítésének (jelenleg 15 működik) szükségességére hívta fel a figyelmet. Ebben a nagy bevásárlóközpontok (Tesco, Penny) felelősségét, és környezettudatos gondolkodását hiányolta, ahol nincsenek ilyen hulladékgyűjtő szigetek.
Bebes István polgármester elmondta, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (melynek Körmend is tagja) pályázatának révén lehetőség lesz további szelektív hulladékgyűjtő-szigetek létrehozására, valamint hulladékudvar létesítése is része a tervnek. A nagy bevásárlóközpontoknak is érdeke lenne ezek kialakítása, ezért érdemes megvizsgálni hozzáállásukat - tette hozzá a polgármester megköszönve az értékes felvetést.
A képviselők egyhangúlag fogadták el a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló rendelet módosítását, mely szerint április 1-től lép hatályba a felülvizsgált terv.

Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsőde beszámolója
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2010. március 22-i ülésén részletesen tárgyalta az intézmény írásos beszámolóját. A Bizottság megállapította, hogy a beszámoló részletesen, szakmailag megalapozottan tárgyalja az óvodai és bölcsődei feladatellátás valamennyi területét. Jól tükrözi az intézmény széleskörű szerepvállalását a városi, városkörnyéki óvodai és bölcsődei nevelésben. Tevékenységével hozzájárul az óvoda keresettségéhez, a partnerek elégedettségéhez. Igazolja a fogadókészséget a továbbképzéseken és a pályázatokban való részvételre a jövő követelményeinek való megfelelés érdekében. A több tagintézménnyel és intézményegységgel rendelkező intézményben egy jó szellemiségű közösség munkálkodik együtt a célok elérése érdekében, így a nehezebb helyzetben is eredményes és színvonalas munka valósul meg. A beszámolót elfogadásra javasolta a Bizottság.
Vadász Mária intézményvezető az ülésen szóban is kiegészítette a beszámolót. Elmondta, hogy az intézményben jól működik a Comeinius Minőségbiztosítási Rendszer, melynek keretében évente kérdőívben vizsgálják a szülők elégedettségét. A 4,2-4,7 közötti értékelés visszajelzés a szülők részéről is, hogy elégedettek az intézménnyel, erősségként értékelik a szakmai tevékenységüket. 2007 óta működnek összevont intézményként, melynek része lett az Óvodán (és a Nádaljai úti tagóvodán) kívül a bölcsődei rész, illetve a molnaszecsődi, egyházashollósi és a szarvaskendi tagóvoda (utóbbi 1 év után az alacsony gyereklétszám miatt megszűnt). A Bölcsődei egység szakmailag önálló programmal, szakmai vezetővel működik. Az intézményegységek egységes dokumentumok alapján működnek, egységesítették a szabályzataikat. Intézményvezetői tanácsot hoztak létre az intézmény egészét érintő kérdések egyeztetésére, melynek tagja az intézményvezető, helyettese, tagóvodák vezetői, szakmai vezetők. Tárgyi feltételeikben vannak hiányosságok, ugyanakkor az is elmondható, hogy pályázatok segítségével a Nádaljai tagóvoda és a Bölcsődei rész is megújult a közelmúltban, a központi óvoda megújítására pedig idén nyújtott be pályázatot az Önkormányzat.
A fejlesztő pedagógia bázisóvodájaként funkcionálnak Körmenden és környékén a Szakmai Szolgáltató Központ felkérése alapján. Fejlesztő műhely részeként fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok érkeznek az óvodába konzultációkra, esetmegbeszélésekre. Két munkaközösségük van (hagyományőrző és egészségnevelő), szakmai tanácsadó segíti munkájukat a játék és minőségbiztosítás területén. Kiemelt figyelmet fordítanak a mozgás, anyanyelvi nevelés, és a külső világ tevékeny megismerésének területeire. Színjátszás működik, meséket, énekes darabokat tanulnak be, illetve mesedramatizálásokat, amiket ünnepségeiken adnak elő, színesítve a programokat.
Továbbképzéseik, önképzéseik folyamatosak, ami szintén hozzájárul a szakmai munka eredményességéhez. Főiskolai hallgatókat fogadnak gyakorlati képzésekre az óvodában, melyet ki akarnak terjeszteni a bölcsődei részre is. Fontosnak tartotta elmondani, hogy azt tapasztalják, hogy nő a hátrányos helyzetű gyermekek száma. Az intézményvezető zárásként megköszönte az intézmény dolgozóinak munkáját, a testületet pedig arra kérte, hogy továbbra is segítsék a működési feltételeik javítását.
Dr. Szabó Barna a Szociális és Népjóléti Bizottság véleményét ismertette, amikor elmondta, hogy a bizottság a Bölcsődei egységre figyelemmel vizsgálta elsősorban a beszámolót, hisz az a szociális szférához tartozik. A beszámolót elfogadásra javasolta, s egyben megköszönte az intézmény dolgozóinak munkáját. Csák Tamás a Nádaljai úti Óvoda színvonalas működtetését köszönte meg a dolgozóknak, Szabó Ferenc alpolgármester pedig azt emelte ki, hogy lépésről lépésre halad előre a központi intézményrész felújításában az önkormányzat. Bebes István polgármester szerint a működési feltételeket biztosítja az önkormányzat, ez mindenhol függvénye annak, hogy milyen finanszírozást biztosít erre az állam. A Képviselő-testület azonban komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy pályázatok segítségével tárgyi feltételeit tekintve megújuljon az óvoda. A polgármester megköszönte e tekintetben az intézmény dolgozóinak türelmét, és megköszönte eredményes munkájukat.
A Képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a beszámolót.

A szociális igazgatásról és egyes ellátási formák szabályairól szóló rendelet változása
Törvényi kötelezettség, hogy a szociális ellátások térítési díjait minden évben felül kell vizsgálnia az Önkormányzatnak. A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások (intézményi ellátások) térítési díját valamennyi szolgáltatási kategóriában külön kell meghatározni az integrált intézmények esetében is, mint pl. a Szociális Szolgáltató és Információs Központ. Az ellátottak által fizetendő díjakat (személyi térítési díjak) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, melyről a szolgáltatást igénylők előzetesen írásban kapnak tájékoztatást. A személyi térítési díjak átlagosan 8%-kal nőnek a rendeletmódosítást követően, ami április 1-től lép életbe.

A közbiztonság növeléséért
A Körmendi Rendőrkapitányság - az elmúlt évekhez hasonlóan - kérelmet terjesztett elő, melyben a közbiztonság javítása érdekében végzett többletmunkájuk elismeréséhez 1.000.000 Ft támogatást kért biztosítani a Körmend Közbiztonságáért Közalapítványon keresztül. A vissza nem térítendő támogatást kizárólag a közbiztonság javítása érdekében végzett többletmunka elismerésére (túlóra, személygépkocsi használatból adódó üzemanyag költség stb.) lehet felhasználni szabályozott keretek között. A képviselők támogatták a Rendőrség kérését, ugyanakkor elhangzott az is, hogy nem látni a Rendőrség számára biztosított kerékpárokkal szolgálatot ellátó rendőröket a közterületen.Röviden

Tovább csökken az igény a Fiatal Házasok Otthonára, így újabb lakást vett ki a vonatkozó rendelet hatálya alól a Képviselő-testület.

Elfogadták a képviselők a város környezetvédelmi programjának felülvizsgált változatát, melyet a csaknem 90 jogszabályváltozás indokolt.

Megtárgyalta a Képviselő-testület a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás éves beszámolóját. A társulás pályázatainak segítségével hulladékudvar, szelektív hulladékgyűjtő-szigetek kerülhetnek kialakításra Körmenden is, és megoldódhat a régi szilárdhulladék-lerakó (Shell kút mögötti terület) rekultivációja is.

Közbeszerzési eljárás kiírásáról döntöttek a képviselők a helyi személyszállítási szolgáltatás megrendelése kapcsán, mert a jelenlegi szolgáltató szerződése július 31-én lejár.

A fogyatékosok nappali ellátásának térségi biztosítására köt feladat-ellátási szerződést az Önkormányzat a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulással. Hasonló módon történik a kistérség településein élők számára az ellátás biztosítása a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központon keresztül a támogató szolgáltatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a házi segítségnyújtás, a családsegítő szolgáltatás, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás területén is. A szolgáltatás bővítését a NYDOP kiírásán sikerrel szerepelt pályázat ("A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ Fogyatékosok Nappali Intézményének fejlesztése a felmerülő igények kielégítése és a kistérségi ellátás megvalósítása érdekében") megvalósítása teszi lehetővé.

Módosították a város 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervét, melynek lényege, hogy a közfoglalkoztatás szervezője és bonyolítója Körmend Város Gondnoksága.

A képviselők elvi szinten támogatták a Pro Körmend Városszépítő Egyesület kezdeményezését, amely inkubátorház létrehozását célozta meg az ipari park területén. Egyenlőre mindennemű pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül teszi ezt a képviselő-testület azzal a megállapítással, hogy a végleges döntést a pályázati dokumentáció és kötelezettségvállalások benyújtását követően hozza meg.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság - átruházott hatáskörben - elbírálta a "Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj" pályázatait. 2010. első félévében szociális indokok alapján Ötvös Viktória, Ferencz Gábor és Bazsó Anna, tanulmányi eredmény alapján pedig Hídvégi Réka részesül a rendeletben meghatározott 25 eFt/hó összegű támogatásban.

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12