Fidesz.hu

Ülésezett az önkormányzat - 2010. április 08.

2010. április 09. 11:23:19  nyomtatási kép

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának 2010. április 8-ai rendkívüli üléséről.

Biztonságosabb közlekedés a belvárosban - pályázati forrásból
A Szabadság tér felújításához kapcsolódik az a pályázat, ami a dr. Batthyány-Strattmann László és a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcák közlekedésbiztonsági fejlesztését, körforgalmi csomópont kiépítését célozza meg. A Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program "Belterületi utak fejlesztése" c. kiírás teszi lehetővé a pályázat benyújtását, melynek határideje április 12.
A tervezett beruházás tartalmilag illeszkedik a Szabadság tér fejlesztéséhez, s jelentősen megnöveli a gyalogszerrel, kerékpárral és gépkocsival történő közlekedés biztonságát. Ennek egyik záloga, hogy kerékpáros vonalon összekötésre kerül a már kiépült Rákóczi-Hunyadi utcai átvezetés a Rábán aluli kerékpárút szakaszával. A közlekedésbiztonság növelésének érdekében a Batthyány kastély déli kapuja alatt elhelyezendő körforgalmi csomópont épülne ki, a csatlakozó Batthyány és Bajcsy utcák átépülnének, parkolók, elválasztott gyalogos és kerékpáros utak létesülnének, a meglévő 2 buszöböl áthelyezésre kerülne. A Rákóczi úttól a Mónus Illés utcáig tartó fejlesztés során 124 db parkoló kerülhet kialakításra, ami nagymértékben hozzájárul a belváros parkolási problémáinak megoldásához. A városrehabilitációs program keretén belül kiépítendő 94 db Szabadság téri parkolóval együtt összesen 218 db parkoló állna rendelkezésre a városközpontba látogató turisták, illetve a központban dolgozók, ügyeket intézők részére. A Szabadság tér északi útcsatlakozásánál a gyalogos átkelő két oldala mentén terelő sziget kerülne kiépítésre, amely már a kialakítandó forgalomlassítás része lesz. A fejlesztési szakaszon a későbbiekben nemcsak a sebesség, hanem a súlykorlátozás bevezetését is előtérbe kell helyezni.
A projekt keretén belül fentieken kívül el kell végezni a körforgalmi csomópont létesítéséhez szükséges közműkiváltásokat, és az érintett úthálózat csapadékvíz-elvezetését is meg kell oldani. Az építési költségeken kívül, a megadott százalékos kereteken belül, elszámolható a tervezés, projekt-előkészítés, közbeszerzés, területrendezések, műszaki ellenőr, könyvvizsgálat, és a kötelező nyilvánosság biztosításának feladatai. A pályázaton vissza nem térítendő támogatás nyerhető el, melynek maximális mértéke 75%. Az egy projektben igényelhető támogatás 50 és 250 mFt között lehet. A tervezett beruházás összköltsége maximálisan 328 mFt, az igényelt támogatás 246 mFt.
Az előkészítés során egyeztetések folytak az állami kezelésben lévő utcák kezelőjével, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (KKK), amely szervezet megkapta állami utak vonatkozásában a korábban MNV (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő) Zrt által gyakorolt vagyonkezelői jogokat is. A jelenlegi közútkezelővel, a Magyar Közút Nonprofit Zrt Vas Megyei Igazgatóságával a fejlesztés műszaki megoldási lehetőségeiről, üzemeltetési szempontok figyelembe vétele mellett folytak egyeztetések. A kastély déli kapujához közel, a műemléki épületek környezetében elhelyezendő létesítmények miatt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakembereivel is szükséges volt előzetesen konzultálni. A fejlesztés szükségszerűen két magántulajdonban lévő területet is érint, e területek tulajdonosai előzetesen szándéknyilatkozatban rögzítették a partneri hozzáállásukat.


nagyításhoz klikk a képre

A pályázat benyújtásához szükséges a vagyonkezelő nyilatkozata, amely szerint a pályázatban (konzorciumi, partnerségi, építtetői szempontokból) szükséges eljárni. A KKK részére megküldött anyagok alapján, a KKK a tárgyalások során felajánlotta, hogy a fejlesztés által érintett útszakaszokat is magába foglaló bekötőutat átadná Körmend város Önkormányzatának. Ez azt jelenti, hogy a Rákóczi úttól a Hegyaljai úton át egészen a 86-os út csatlakozásig a továbbiakban, mint önkormányzati tulajdonú útként kerülne nyilvántartásba. Az érintett bekötőút átvételét előzetes megállapodásban rögzítik a vagyonkezelővel. A közlekedési hatóság ezt követően kezdi el az átadás-átvételhez szükséges átminősítési eljárást, amely során az országos (állami) közút helyi (települési önkormányzati) közúttá minősül. A határozatot követően lehet a végleges megállapodásokat megkötni az átadás-átvételre vonatkozóan. Addig a kezelői feladatokat a Magyar Közút látja el.
A tárgyalások során fontos szempont volt - a Rába-híd állapota miatt -, hogy az átadó szándékai szerint a 2010. évi Útpénztári költségvetés terhére vállalja a híd felújítását. A Magyar Közút hídügyi szakembere úgy nyilatkozott, hogy a híd felújítására már rendelkezésre állnak a tervek, tekintettel arra, hogy a jelenlegi kezelőnek is szándékai között szerepelt a felújítása. Erre 100 mFt erejéig vállal garanciát a jelenlegi vagyonkezelő, ami a szakértői vélemények szerint fedezi a munkálatok költségeit, s hosszú távon garantálja a híd biztonságos működését.
Bebes István polgármester elmondta, hogy már a Szabadság tér felújításának tervezésekor figyelembe vették a közlekedési kapcsolatok rendezésének, és a parkolási lehetőségek biztosításának szükségességét. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntése alapján azonban a városközpontok rehabilitációját támogató újabb pályázaton nem vehetnek részt azok a városok, akik már támogatásban részesültek. Ezért szükséges megragadni ezt a lehetőséget, annál inkább, mivel várhatóan ilyen típusú pályázatok nem lesznek a közeljövőben. Emlékeztette arra is a képviselőket, hogy az önkormányzat elkötelezte magát a kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tételére. Ennek érdekében került kiépítésre a Hegyaljai úton, nemrég pedig a Rákóczi úton a Mátyás király utca és a Nefelejcs utca közötti szakaszon a kerékpárút, folytatása pedig tervezés alatt van. A fejlesztés segítségével kiépülő kerékpárút jelentősen növeli a közlekedésbiztonságot az érintett szakaszon. A bekötőút átvételéről szóló megállapodás keretében pedig megoldódhat a régi Rába-híd felújítása.
A Képviselőtestület 12 igen és egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül határozott a pályázat benyújtásáról; a bekötőút átminősítésének, és átvételének kezdeményezéséről. Felhatalmazták egyben a polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére, s a fejlesztés kiviteli tervének elkészítéséhez 2 mFt + Áfa fedezetet biztosítottak.

Háziorvosi ellátás
Dr. Unger Károly halálát követően Körmend II. számú felnőtt háziorvosi körzetben a háziorvosi praxist (működési jogot) az - önálló orvosi tevékenységről szóló törvény alapján - az örökös működtetési (praxis) jog eladására adásvételi előszerződést kötött Dr. Temesi Sándorral. Dr. Temesi Sándor ennek alapján kérelmezte, hogy a tulajdonába került Körmend II. számú felnőtt háziorvosi körzet esetében az egészségügyi alapellátás biztosítására az önkormányzat kössön vele megállapodást 2010. június 1-i feladat-ellátással, melyet a képviselők egyhangúlag támogattak. A megállapodás tartalmai elemei megegyeznek a Körmenden jelenleg területi ellátási kötelezettséggel egészségügyi alapellátást végző háziorvosokkal kötött megállapodásban foglaltakkal.

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12