Fidesz.hu

Kezdődik a Szabadság tér rekonstrukciója

2010. április 23. 08:51:35  nyomtatási kép

Nyugat-dunántúli Operatív Program "Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban" című pályázat (Kódszám: NYDOP-3.1.1/A)

A pályázat keretében megvalósítandó projektek:
A Szabadság tér rekonstrukciója, amely jelenleg parkolóként üzemel, s ez Körmend város főtere. A rekonstrukció célja, hogy a térnek valóban belvárosi funkciót adjon. Az átépítési munkák során a közvilágítási kandeláberek helyett a városképbe illeszkedő, energiatakarékos közvilágítási rendszer kerül kiépítésre. Az esélyegyenlőség érdekében a világítás a gyengén látóknak is segíteni fog a tájékozódásban. A tér átalakításnál szem előtt tartják a mozgáskorlátozottak érdekeit, valamint a kivitelezési munkáknál kiemelt hangsúlyt fordítanak a hátrányos helyzetűek bevonására. A rekonstrukció során, a téren közterületi zöldfelületek és járófelületek, szökőkutak, és a rendezvény tér funkcióját ellátó közterületi teresedés, az utcabútorok, a közvilágítás és a hulladékgyűjtők, valamint a gyalogos közterületkehez kapcsolódóan a közterületi parkolók kerülnek kialakításra. Az új kialakítás lehetővé teszi a közpark, és a díszburkolattal ellátott felület aktív közösségi használatát, rendezvény térként való hasznosítását, és a Mária-szobor méltóbb környezetben való megmutatkozását.
A városháza mögötti térrész rendezése, melynek célja a közterület zöldfelületeinek és közlekedési felületeinek felújítása és szerves összekapcsolása a Szabadság térrel. A Szabadság tér és a Városháza mögötti térrész rendezése révén gyalogoszónák kerülnek kialakításra, melyek kiépítése nem okoz zöldfelület csökkenést. Itt kerül kialakításra a nyilvános illemhely (100% Önkormányzati önerőből - projekten kívüli forrásból), ahol az esélyegyenlőségi elvek figyelembe vételével nem csupán az akadálymentesítés és a kerekes székes használat kerül kialakításra, hanem a női és férfi mosdóban pelenkázót is létesítenek. A térrész 2 irányból is megközelíthető, ez által biztosítva lesz a jó elérhetőség és kapcsolódás bármely irányból.


nagyításhoz klikk a képre

A régi városháza épületének külső felújítása. Az épület része az Óváros építészeti értékeinek, s meghatározó eleme a városképnek. A Szabadság tér 11-12. szám alatt található épület teljes külső felújítása valósul meg, amely magában foglalja a tetőszerkezet és - fedés felújítását beleértve a szükséges bádogos munkát is; a homlokzati nyílászárók és portálok cseréjét a meglévővel azonos osztásokkal és méretben; valamint a homlokzatvakolat és - festés felújítását. Az épület külső homlokzatának, és tetőfedésének megújítása után az építészeti értéket és szimbolikus helyi jelentést hordozó épület illeszkedni fog a megújított városkép arculatába.
A Polgárőrség épületrészének külső felújítása. Körmend Szabadság tér 11-12. szám alatt található épület teljes külső felújítása, amely magában foglalja a tetőszerkezet és - fedés felújítását beleértve a szükséges bádogos munkát is; a homlokzati nyílászárók és portálok cseréjét a meglévővel azonos osztásokkal és méretben; valamint a homlokzatvakolat és - festés felújítását. A Kölcsey Ferenc és Vida utca sarkán található, elhanyagolt állapotú szolgáltatóház külső rekonstrukciója, a bérlemény bérlőinek bevonásával és a Polgárőrség épületrészének felújítása.
A Polgármesteri Hivatal épületének rekonstrukciója, átalakítása. A felújítás célja, hogy a megújított térhez megfelelő épített és városképileg rendezett környezetben működjön a város egyik legnagyobb közforgalmat és látogatószámot elérő közigazgatási egysége. Sor kerül az épület homlokzatának felújítására, új épületszerkezet kialakítására, az energiahatékonyság növelése érdekében a nyílászárók és az üvegkupola cseréjére. Ezen felül a Hivatalba lift kerül beépítésre a függőleges akadálymentesítés biztosításához, új lépcsőház kialakítása történik meg, hogy az épület transzparenssé válhasson, s belső terek is felújításra kerülnek. (Az akadálymentesség és észszerűség érdekében a frekventáltabb hivatali irodák földszintre költöztetése történik meg). Továbbá az ügyfelek jobb tájékoztatása érdekében az előtérben recepció, információs pont, s kényelmes váró kerül kialakításra.


Központi fejlesztési célja az Önkormányzatnak, hogy az általa felismert és a széleskörű partnerség kialakítása folyamán azonosított problémákat megoldja, vagy a problémákat megelőzze. A fejlesztési projektelemek elsősorban hatásukban, közvetett módon képesek előidézni a teljes akcióterület rehabilitációját. A projektek részelemei tartalmaznak megoldásokat a közlekedési - közműfejlesztési, épített és természeti környezetállapot megőrzésére, jelenlegi használat és a meglévő minőségi problémák kezelésére. A gazdasági környezet színvonalának emelése, és a lakosság életszínvonalában, életminőségében bekövetkező változás folyamata a 2007-2013 programozási időszakon túl is érezteti hatását.

A fejlesztés funkciók szerinti leírása
- Városi funkció

Az Óváros és környéke akcióterületi műemléki épületeinek, építészeti és természeti értékeinek megóvása és megőrzése. A közösségi terek és közterületek minőségi javításával aktív társadalmi színtér teremtése a lakosság, a turisták, a teret használók számára, amely városképileg meghatározó és szimbolikus, helyi identitást is erősítő tartalommal bír. A Szabadság tér és környékén megvalósuló projektelemek a közbiztonság erősítését, a közterületek használati lehetőségeinek szélesítését, a gyalogos közlekedési zónák - sétáló felületek növelését valamint a parkolók használatának racionalizált használatát eredményezik. A városi funkciók javítása nemcsak a város, de a kistérség számára is fontos következmény.
- Közterek, parkok, közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, minőségi utcabútorok elhelyezése
- Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése
- Az elektromos hálózat a terepszint alatt kerül kialakításra

Közlekedési fejlesztések:
- gyalogos zónák, sétálóutcák, kialakítása;
- forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása;
- parkolók kialakítása;
- kerékpártározók kialakítása;
- Az útfejlesztésekhez, az utca- és térburkolat valamint a zöldfelületek kialakításához kapcsolódó vonalas infrastruktúra belterületi bel- és csapadékvíz-elvezetés) korszerűsítése és fejlesztése. A közüzemi vízhálózat és szennyvíz csatornahálózat korszerűsítése kikerül a projektből, mert a VasiVíz Zrt. fogja saját beruházásként megvalósítani.

- Térfigyelő rendszerek kiépítése
- Az akcióterületen található a település életében meghatározó jelentőségű, köztulajdonban lévő tárgyi, építészeti, műemléki értékek értékmegőrző felújítása, fejlesztése, (új) funkcióval történő felruházása, a műemlékhez méltó épített környezet kialakítása (közterületek átalakítása).

A városi funkció célja tehát az élhető városrész megteremtése az épített és természeti környezet minőségi fejlesztésével, megóvásával. E cél szem előtt tartásával kerül sor a Szabadság tér rekonstrukciójára illetve a Városháza mögötti térrész kialakítására.

- Gazdasági funkció
A gazdasági funkciók fejlesztésének célja a gazdasági szereplők, helyi KKV-k bevonásával olyan új vagy meglévő kereskedelmi és szolgáltatási egységek létesítése, illetve minőségi fejlesztése, amelynek révén a városhasználók (városlakók, kistérség lakossága stb.) a már meglévő szolgáltatások mellett újabb, és magasabb szintű szolgáltatásokat vehetnek igénybe. A gazdasági funkciók fejlesztésével szemben elvárt cél a fenntarthatóság és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése, amely a mindenki számára elérhető és gazdaságilag fenntartható minőségi szolgáltatások megvalósulását jelenti. Körmend belvárosában az alábbi gazdasági funkciót erősítő tevékenységek valósulnak meg jelen akcióterületi fejlesztés jegyében:
- KKV-k által tulajdonolt és/vagy üzemeltetett kiskereskedelmi egységek és szolgáltatók által használt épület, épületrész külső felújítása, korszerűsítése (a régi Városháza épületének külső felújítása)


- Közszféra funkció
A közszféra ügyfélbarát szolgáltató funkciójának erősítését támogató fejlesztések elvégzése, és önkormányzati intézmények szolgáltatási környezetének fejlesztése, amely a városképi környezetbe illesztik a közszféra működési helyszínéül szolgáló épületeket. A közszolgáltatók célcsoportja a város és a kistérség egyaránt, mivel szolgáltatásaik ügyintézési feladataik a kistérségre is kiterjednek. A megvalósítandó projektelemek a partnerségi együttműködést választó közszféra szereplők bevonásával történik meg.
Polgármesteri Hivatal (egyben Körzetközponti Jegyzőség és Okmányiroda) épületének rekonstrukciója, átalakítása, akadálymentesítése
(A Polgármesteri Hivatalban kap helyet továbbá a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltsége, a Nyugat-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Körmendi Kihelyezett Ügyfélszolgálata, az APEH Nyugat-dunántúli Regionális Irodája, Vas Megyei Igazságügyi Hivatal Területi Irodája.)
Polgárőrség épületrészének külső felújítása (a régi városháza épületében)

- Soft jellegű célok
A városról és annak, társadalmának belső folyamatairól alkotott háttérkép (városimázs), a sugározni és elérni kívánt vízió, valamint a fejlesztési projektekhez kapcsolódó humánerőforrás fejlesztési, társadalomfejlesztési, valamint turisztikai-idegenforgalmi attrakciók megteremtéséhez járulnak hozzá. A soft jellegű beavatkozások körében megvalósítandó projektelemek a városi és kistérségi lakosságra és gazdasági-társadalmi környezetre gyakorolt hatásukkal erősítik a helyi identitást, valamint a Körmendről alkotott képet.
A helyi kötődést és büszkeséget erősítő akciók szervezése, tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra
Városfejlesztéshez kapcsolódó általános képzések tartása
Környezettudatosság népszerűsítése - fenntarthatóság és esélyegyenlőséghez és fenntartható fejlődéshez kapcsolódó képzések és kapcsolódó előadások, akciók
Városmarketing és kommunikációs terv megalkotása, kiadvány és tájékoztatási akciók

A soft jellegű tevékenységek a városfejlesztési projekt kapcsán a lakosság, a civil szféra részére segítséget nyújtanak a közösségformálásban, a környezettudatosság erősödésében és a helyi identitás erősödésében. Az ilyen jellegű közösségi tevékenységek hozzájárulhatnak a városfejlesztés eredményeinek hosszútávon történő társadalmi - környezeti fenntarthatóságához.

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12