Fidesz.hu

Ülésezett az Önkormányzat - 2010. június 24.

2010. július 03. 10:08:28  nyomtatási kép
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának
2010. június 24-ei ülésérõl.


Újabb pályázat a Kölcsey Utcai Általános Iskola fejlesztéséért

A Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, valamint a Batthyányné Correth Mária Óvoda felújításáról a "Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése" elnevezésû pályázat segítségével már 2007-ben határozott a Képviselõ-testület. Utóbbi esetén támogatást is nyert, így a BCM Óvoda esetében már a munkaterület átadása is megtörtént a kivitelezõ részére.
A Kölcsey Utcai Iskola esetében forráshiány miatt elutasított - szakmai mutatóknak viszont kiválóan megfelelõ - pályázatának ismételt benyújtására nyílt lehetõség a "Kis-, és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése" címû pályázat kapcsán, melynek kiírása ugyancsak a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében történt. Az intézmény építési tervdokumentációja és a hozzá kapcsolódó tervezõi költségvetés elkészült, valamint a pályázathoz szükséges egyéb, kötelezõen vállalandó intézményi eszközbeszerzések, illetve szolgáltatások felmérése is megtörtént. A beruházás összköltsége 227,94 mFt, melyhez 27,94 mFt önerõt kellett biztosítani a Képviselõ-testületnek. Ez magába foglalja az elõkészítés költségeit (tervezés, rehabilitációs szakmérnök díja, megvalósíthatósági tanulmány, projekttervezés), építési beruházás költségét ("A", és "B" épület vonatkozásában, a kötelezõ akadálymentesítést és információs és kommunikációs technológiák bevezetését), mozgássérült parkoló kialakítását. Továbbá eszközbeszerzéseket, projektmenedzsment költségeit, és különbözõ szükséges szolgáltatások igénybevételét (nyilvánosság biztosítása hirdetõ-és emlékeztetõ táblák, tájékoztató kiadása, közbeszerzés, hatósági díjak, mûszaki ellenõrzés, könyvvizsgálói díjak).
A beruházás egyik fõ célja az, hogy az intézmény korszerûsítése az energia felhasználásának csökkenését is eredményezze. Az "A" épületben ezért a zárófödém hõszigetelésére, homlokzati nyílászárók külsõ szárnyainak javítására és belsõ a szárnyak cseréjére terjedne ki. A homlokzati szigetelés a falak vastagsága miatt elenyészõ megtakarítást eredményezne, ugyanakkor a mûemlék gazdag homlokzatdíszítése is lehetetlenné teszi. Ezzel szemben sor kerülne - szintén az energiatakarékosság jegyében - a tetõzet felújítására. A nyílászárók esetében az "A" épületnél a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elõírásainak megfelelõen a külsõ szárnyak megmaradnak az eredeti megjelenés megõrzése érdekében. A belsõ szárnyak helyett kerülnek új hõszigetelt elemek beépítésre. A "B" épületben az eredetiekkel megegyezõ, egyedi gyártású hõszigetelt fa nyílászárókra cserélnék a régieket s itt megvalósulna a homlokzati szigetelés is. Mindkét épületrész esetében jelentõs energia megtakarítást eredményezne a felújítás.
A fejlesztések másik fontos részét képezi az akadálymentesítés. Ennek során a Kölcsey utcában akadálymentes parkoló kerül kialakításra, az "A" épületben korlátlift fog segíteni a kerekes székkel érkezõk számára a be- és kijutásban, a földszinten pedig akadálymentes WC is rendelkezésre fog állni. A "B" épületben a belsõ udvarban lenne akadálymentes parkoló, az épületbe való akadály nélküli bejutást szilárd burkolatú rámpa biztosítaná, mely mindkét oldalán két magasságban fogódzó is segítséget nyújtana. Ugyancsak kialakításra kerülne akadálymentes WC. Az épületekben való tájékozódást, közlekedést segítené elõ a burkolatokra ragasztott, vagy festett jelzések, vezetõsávok, piktogramok információs táblák (Braille írással is). A gyengébben hallók részére indukciós hurok kerül beszerzésre. A mobil készülék az épületen belül bárhol alkalmazható, s javítja a hallókészüléket használók hallásélességét.
A pályázat a "XXI. századi tanulási környezet kialakítása egy XIX. századi iskolában" címet viseli, melynek benyújtásával egyetértettek a képviselõk, ennek megfelelõen biztosították a szükséges önerõt, s felhatalmazták a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.Közmûvelõdési pályázat

Az idei évben ismét kiírásra kerültek az "esélyegyenlõséget mérséklõ kulturális vidékfejlesztés elõsegítésére" címû program pályázati kiírásai két témában:
a.) Kistérségi közmûvelõdési referens alkalmazása.
b.) Kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozása, további mûködésének támogatása.

A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009 júliusában tárgyalta az Oktatási és Kulturális Minisztérium ilyen irányú pályázati felhívásait. A Társulási Tanács döntése értelmében került sor a komplex Kistérségi nap program pályázat benyújtására. Továbbá a Társulási Tanács meghatalmazta a Kistérségi közkincs-kerekasztal létrehozása, további mûködésének támogatása program esetében a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár intézményt a program végrehajtásával.
A pályázat a kistérségek kulturális közszolgáltatási funkcióinak kiteljesítése érdekében olyan közmûvelõdési, múzeumi közmûvelõdési, kulturális menedzser szakember alkalmazását, illetve továbbfoglalkoztatását teszi lehetõvé, aki az adott kistérség igényeit, fejlesztési lehetõségeit, kulturális sajátosságait és társadalmi jellemzõit szem elõtt tartva szakmai tanácsadással és közvetlen tevékenységével biztosítja a kulturális szolgáltatások körének bõvítését és színvonalának emelését. A kistérségi közmûvelõdési referens csak fõállásban alkalmazható, a többcélú kistérségi társulás, vagy a feladatellátással megbízott intézmény munkatársaként. Új pályázók esetében 2010. szeptember 1 - 2011. augusztus 31. (maximum 12 hónap) között lehet megvalósítani. A program teljes költségvetésének minimum 20%-a a szükséges önrész, így a pályázható támogatás mértéke minimum 1 m Ft - maximum 2,5 m Ft, formája vissza nem térítendõ támogatás. A referens alkalmazását 2 évi fenntartási kötelezettséggel szükséges vállalni.
A Képviselõ-testület döntése értelmében pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz az "Esélykülönbséget mérséklõ kulturális vidékfejlesztés elõsegítésére kistérségi közmûvelõdési referens alkalmazása és kistérségi közkincs kerekasztal létrehozása, további mûködésének támogatása" témakörben. Pályázati önrészként a pályázati program teljes költségvetésének minimum 20 %-át, azaz 542 560.- Ft-ot biztosíttak a képviselõk Körmend Város Önkormányzata 2010-11. évi költségvetésében, s felhatalmazták a polgármestert a pályázat beadásához szükséges nyilatkozatok megtételére.

Röviden


Beszámoló hangzott el a polgármestertõl a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában végzett I. féléves tevékenységérõl. (A beszámoló)

Elfogadta a Képviselõ-testület a 2010. II. félévi munkatervét.

Beszámoló hangzott el az intézmények 1-5 havi gazdálkodásáról, mely mind a bevételek, mind pedig a kiadások terén idõarányosan a tervezetteknek megfelelõen alakultak.

Elfogadásra került az ifjúsági referens tevékenységérõl szóló beszámoló.

A Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsõde vezetõjének ismételten Vadász Máriát bízta meg a Képviselõ-testület a pályázati eljárás lefolytatását követõen.

A Képviselõ-testület elfogadta a Batthyány-Strattmann L. Kórház elsõ féléves tevékenységérõl szóló beszámolót.

A képviselõk a városi zöldségpiacon pavilonok elhelyezésének tervezési feladataira 490.000.-Ft + 25%ÁFA fedezetet biztosított.

Elfogadta a Képviselõ-Testület a Szociális Szolgáltató és Információs Központ munkájáról szóló beszámolót

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12