Fidesz.hu

Ülésezett az önkormányzat - 2010. augusztus 25.

2010. augusztus 27. 18:00:42  nyomtatási kép
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának
2010. augusztus 25-ei üléséről.


Körmend Város Önkormányzatának 2010. I. féléves gazdálkodása
A Képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat első féléves gazdálkodását. Az önkormányzat 2010. évi költségvetése mind a működés, mind a felhalmozás esetében hiány nélkül került jóváhagyásra, amellett, hogy a működéssel kapcsolatos központi támogatás csökkent az előző évhez viszonyítva. Az önkormányzat a tervezettnek megfelelően látta el az első félévben a feladatokat.

Működési bevételek és kiadások:
A működési bevételek első féléves teljesítése az időarányosnak megfelelő. Jelentős része az élelmezési tevékenységből származik az intézményeknél, melynek teljesítése az óvodák és iskolák esetében meghaladja az 50 %-ot, ami az igénybevétel jellegéből fakad. Az egyéb bevételek - bérbeadás, szolgáltatásnyújtás - csak a kulturális területen marad el a tervezettől, amit a rendezvények és egyéb igénybevétel elmaradása indokol. A Tűzoltóság szolgáltatásokból származó bevétele már meghaladja az éves előirányzatot.
A helyi adókból származó bevételek nagy részét kitevő iparűzési adóból 231.572 eFt (előző év hasonló időszakában 259.828 eFt) bevétele volt az első félévben a városnak. A vállalkozók kommunális adójából (4,54 mFt) származó bevétel megfelel az elvárt összegnek. Az átengedett bevételek teljesítése a jövedelemadó területén nem éri el az 50 %-ot (SZJA 8 %-a 82,1 mFt), jogszabályi változás miatt a teljesítés egy része átcsúszott a második félévre. A gépjárműadónál 52,4 %-os a bevétel (49,8 mFt). Jelentős a működési célra átvett pénzeszközök mértéke 96,1 mFt. Ezen a területen az önkormányzatoktól, kistérségi társulástól, költségvetési fejezettől átvett pénzeszközök szerepelnek.
Normatív támogatásból az első félévben 265,6 mFt folyt be, egyéb normatív és kötött támogatások összege 42 mFt. Tűzoltósági feladatokra 139,6 mFt, míg központosított támogatásként 67,7 mFt érkezett. A működési bevétel teljesítése összességében 50 %-os, 1.187.469 eFt.
Működési kiadások közt a személyi kiadások és járulékok összege 50 %, ami kedvezőnek értékelhető, figyelembe véve, hogy a kereset kiegészítések is kifizetésre kerültek (614.081 eFt, ill. 165.421 eFt. Az egyes intézmények esetében a teljesítés eltérő, zömében azonban időarányosnak mondható. Nem éri el az 50%-os teljesítést a Szociális Szolgáltató és Információs Központ esetében részben a feladat bővülés későbbi indulása miatt, a védőnői szolgálat esetében, ahol a foglalkoztatás, ezáltal a finanszírozás is csökkent. A könyvtári feladatok ellátása területén a teljesítés 44%-os, - alacsony - ami részben a projekt végrehajtásához kapott pótelőirányzatok növekedése eredményez. A Tűzoltóság személyi juttatás teljesítése 48%, ami abból adódik, hogy jelentősebb tételek teljesítése - ruhapénz juttatás 7.245eFt, cafetéria juttatás 5.201eFt - áthúzódik a második félévre. Jelentősebb a túlteljesítés a Körmend Város Gondnoksága esetében, amit az intézményvezető részben megindokolt, de a teljesítés további elemzése szükséges.

Mindezt figyelembe véve az előirányzatok várhatóan elegendő fedezetet nyújtanak, továbbra is fontos azonban a kiadások folyamatos kontrollja, és az intézmények szigorú gazdálkodása.
Dologi kiadások 41 %-on állnak (297.159 eFt), az intézmények nagy részénél időarányos alatti. Ez részben abból következik, hogy a teljesítések áttolódtak a következő félévre, illetve a feladatok ellátás üteme is változott. A dologi kiadások 50%-ot meghaladó teljesítése a Körmend Város Gondnokságánál van, ami a feladatellátás jellegéből adódik nagyobb részt /egynyári virágok vásárlása, gépek felkészítése, stb./. Magasabb a teljesítés a Pénzügyi GAMESZ esetében, mert a vagyongazdálkodási ügyek átadását követően áthúzódó kifizetések az első félévben jelentkeztek, illetve a banki és posta költségek teljesítése is több a vártnál. A költségvetés egyensúlya érdekében fokozott figyelemmel kell követni ezek változásának alakulását az intézményi gazdálkodás során.

Felhalmozási kiadások és bevételek ( fejlesztések ):
A felhalmozási bevételek (419.523 eFt) közül legjelentősebb a vagyonértékesítésből származó bevétel, melynek összege jelentősen elmarad a tervezettől, amit az értékesítéssel kapcsolatos tárgyalások elhúzódása indokol. A szennyvízhálózat használati díjából 22,1 mFt bevétel keletkezett, a kiadott kölcsönök visszatérüléséből 1.531 eFt, az eladott önkormányzati lakások törlesztéséből 2.508 eFt folyt be.
A felhalmozási célú kamatbevétel 25.000 eFt míg a felhalmozásra átvett központi pénzeszközök mértéke 156.845 eFt az első félévben.. A szennyvízelvezetési feladatokra a lakosságtól és vállalkozásoktól átvett pénzeszközök értéke 16.585 eFt. A felhalmozási bevételek teljesítése többségében a második félévre várható.
A fejlesztési kiadások (337.540 eFt) esetében a jelentősebb beruházások, felújítások pénzügyi teljesítésére a második félévben kerül sor. Beruházásokra 262,8 mFt-ot (többek között az előző évi szennyvízcsatorna kiépítések pénzügyi teljesítésére; a Rábán aluli városrész szennyvízhálózat engedélyes terveire, pályázati előkészítésére; Mátyás király utca Nefelejcs utca közötti kerékpárútszakasz kiépítésére; Szociális Szolgáltató Központ bővítésére; Szabadság tér, Vasútállomás felújítása; tervezési feladatokra) költött a város. Felújításokra 1.656 eFt-ot fordított az év első felében a város (Központi temető vizesblokkjának felújítása; épületfelújítás). Felhalmozási céllal 26.331 eFt-ot adott át a város, melynek jelentős része (14,8 mFt) az iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítását szolgálta, 6,1 mFt volt a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás beruházási önrésze, Otthonteremtési támogatásként pedig 4 mFt került átadásra. Portfolió-értékesítésre a likviditás biztosítása függvényében került sor, amely az első félévben 175.000 eFt összegben realizálódott, az időarányos teljesítést nem éri el.
A felhalmozási költségvetés mind a bevételek, mind a kiadások esetében elmarad az időarányostól. A finanszírozás kedvező teljesítése érdekében a bevételek tervezettnek megfelelő realizálására kell törekedni.
.Bebes István polgármester szerint a működési bevételek és kiadások is megfelelően alakulnak, az éves költségvetési tervben megfogalmazott célok teljesíthetők. A felhalmozások terén mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldal elmarad a tervezettől, egyik oldalon a tárgyalások, egyeztetések elhúzódása miatt, a másikon pedig a beruházásokhoz kapcsolódó második félévre történő áthúzódása miatt. Kocsis István képviselő az értékesítések elmaradásának okára kérdezett rá. Válaszában Bebes István elmondta, hogy ez döntően a volt Centrál Üzletház épülethez kapcsolódik, ahol az ÁFÉSZ-szel kell a megosztás kérdésében egyezségre jutni. Faragó Gábor a Pénzügyi Bizottság elnöke megerősítette a polgármester hozzászólását, valamint ismertette azt is, hogy a Városgondnokság működésére kiemelt figyelmet fog fordítani a bizottság. Mind a Pénzügyi, mind pedig a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót.
A Képviselő-testület 13 igen, 1 nem és 4 tartózkodás mellett fogadta el a féléves beszámolót.

Költségvetés módosítása
Harmadik alkalommal került sor a 2010. évi költségvetés módosítására, melynek indokai között szerepelt a központi költségvetésből egyes feladatok ellátásához kapott pénzeszközök előirányzat módosításai (Többek között óvodáztatási támogatáshoz, pénzbeni ellátásokhoz kapcsolódóan, közcélú foglalkoztatásra, alapfokú művészetoktatási feladatokhoz, nyári gyermekétkeztetéshez, szennyvíz beruházásokhoz kötődően nőttek az előirányzatok. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség miatt viszont csökkent.). A központi költségvetésből működésre átvett összegek (pedagógus szakvizsgákra, gyógypedagógiai pótlékokra, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra, mozgáskorlátozottak támogatására, otthonteremtési támogatásra, választási feladatok lebonyolítására, stb.), valamint az intézmények saját hatáskörben kért előirányzat módosításai tették még szükségessé a változtatást. Ennek alapján a bevételek és kiadások főösszegét 3.983.855 eFt-ban, az önkormányzat általános tartalékát 8.555 eFt-ban, nevesített és szabad céltartalékát 65.335 eFt-ban hagyták jóvá 13 igen és 5 tartózkodás mellett.Tájékoztató a 2010/2011. tanév rendjéről és a tanévkezdéssel járó feladatokról
A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai
A szorgalmi idő
első tanítási napja: 2010. szeptember 1. (szerda),
utolsó tanítási napja: 2011. június 15. (szerda).
A tanítási napok száma száznyolcvanhárom nap.
A szorgalmi idő első féléve 2010. január 14-ig tart. Az iskolák 2011. január 21-ig értesítik a
tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az első és második félév (a szorgalmi idő utolsó napja) lezárását követő 13 napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezni a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni - tájékoztatás céljából - az iskolaszéknek és a fenntartónak!

Tanítási szünetek
- őszi szünet: 2010. november 2-5.
A szünet előtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap
november 8. (hétfő).
- téli szünet: 2010. december 22.- 2011. január 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2010. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási
nap 2011. január 3. (hétfő).
- tavaszi szünet: 2011. április 21-26.
A szünet előtti utolsó tanítási nap április 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 27. (szerda).
A felvételi eljárás és beiratkozás
A tanköteles tanulók általános iskolába történő beíratását a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletnek megfelelően, a fenntartó önkormányzat által meghirdetett és az adott intézményben nyilvánosságra hozott időpontban, 2011. március 1-je és április 30-a között teheti meg a szülő.
Röviden

- Egyhangúlag fogadta el a Képviselő-testület a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. évi I. féléves működéséről szóló beszámolót.

- A képviselők támogatták a Kölcsey F. Gimnázium fűtéskorszerűsítésének a "Szemünk Fénye" program keretében történő megvalósítását. A város 11 intézményében valósult meg a program korábban, a gimnázium a Vas Megyei Önkormányzat által benyújtott másik pályázat miatt maradt ki. A megye pályázata nem nyert, a fűtési rendszer állapota azonban sürgeti a felújítást, melyet a többi intézményre is vonatkozó konstrukció feltételei szerint valósít meg az Önkormányzat.

- Tájékoztató hangzott el a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat, a Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsőde helyi óvodai programjának, valamint a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény valamint művészetoktatási intézményegységei módosított pedagógiai programjának az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság által átruházott hatáskörben történt elfogadásáról.

- Jóváhagyta a Képviselő-testület Körmend Város Tűzoltóságának módosított Szervezeti és Működési szabályzatát.

- Módosították a képviselők a térítési díj és a tandíj összegének megállapításáról szóló rendeletet.

Az ülésen tárgyalt napirendek előterjesztései a Polgármesteri Hivatal honlapján olvashatók

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12