Fidesz.hu

Ülésezett az önkormányzat - 2010. szeptember 23.

2010. szeptember 25. 07:47:14  nyomtatási kép
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-ai ülésérõl.


Újabb közös pályázat Muraszombattal
Körmend sokrétű és tartalmas kapcsolatot ápol nemcsak a testvérvárosaival, hanem a régióban levő több településsel is. Ez nemcsak a kulturális területre terjed ki, hanem közös projektek is kidolgozásra és megvalósításra kerülnek. Különösen igaz ez a Muraszombattal történő együttműködésre, hiszen jelenleg is megvalósítás alatt van a Szlovén-Magyar Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében a 3 Park című közös pályázat (Körmend, Muraszombat, és Gornja Radgona részvételével). Ebben a Várkert vízháztartásának pótlása, kertépítészeti tervezés és megvalósítás feladatai nyertek támogatást 138 MFt értékben Körmenden.
Az újabb együttmûködés szintén az említett program keretében történik, melynek résztvevõje Körmenden és Muraszombaton kívül Ormosd is. A projekt célja a geotermikus energia hasznosításának elõkészítése. Ennek érdekében a három önkormányzat együttmûködésben végeztetne el kutatási és tervezési tevékenységeket, amelyek eredményeképpen a késõbbi, geotermikus energián alapuló beruházások megvalósulhatnak. Ezek a beruházások a jelenlegi piaci áraknál jelentõsen olcsóbb, és a mindenkori gázáraktól független energiaforrást jelentenek a távfûtés, illetve a magas hõigényû ipari és mezõgazdasági tevékenységek számára. Az Önkormányzat még 2008-ban kötött együttmûködést a geotermikus hõenergia kutatásáról és hasznosításának lehetõségérõl egy erre szakosodott céggel (PannErgy Geotermikus Erõmûvek Zrt), melynek felmérései alapján városunk területén jelentõs földhõ áll rendelkezésre alternatív energia biztosítására. A megújuló energiaforrások lehetséges hasznosítását (mint pl a geotermikus energia) mind a hazai, mind az európai uniós energiapolitika is támogatja. A tervezett projekt a fejlesztések elõkészítési feladatait támogatja, jelentõs, max. 95%-os mértékben. A rendelkezésre álló forrás több mint 6,5 millió Euro, a pályázat beadási határideje 2010. szeptember 30. A Körmendre esõ projektrész összes költsége 270.000 Euro, melybõl 229.500 Euro lenne az Uniós támogatás, 22.950 Euro a hazai támogatás. Az Önkormányzatnak önrészként 17.550 Eurót kell biztosítani a pályázat sikere esetén. Bebes István arról is tájékoztatta a testületet, hogy a PannErgy az önerõ biztosítása tekintetében is együttmûködik az Önkormányzattal.

A pályázat az alábbi tevékenységek elvégzését biztosítja a Körmenden:
1.Geotechnikai kutatás
a.Historikus kutatási, geológiai adatok feldolgozása, elemzése
b.A felszíni kutatási helyszínek kijelölése
c.Felszíni geotechnikai és geokémiai kutatások, mérések magnetotellurikus és gravitációs kutatási eszközökkel
d.Hidrogeológiai modellezés
e.A geológiai modellek és a felszíni topológia alapján az optimális fúrási pontok kijelölése
f.Energetikai modellezés
g.Energiaszükségletek és ellátási lehetõségek felmérése
h.Pénzügyi modellezés, költség-haszon elemzés
i.Megvalósíthatósági tanulmány

2.Kutak mûszaki tervdokumentációjának elkészítése
a.Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
b.Egyéb engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
c.A tervhez kapcsolódó környezeti hatásvizsgálati elvégzése

3.Projektnyitó rendezvény
a.Konferencia és sajtótájékoztató szervezése
b.Helyszín, ellátás, technikai feltételek biztosítása
c.Elõadók biztosítása

4.Projektmenedzsment
a.Projektkoordináció, kapcsolattartás a szlovén partnerekkel
b.Pénzügyi elszámolások elkészítése
c.Idõszaki beszámolók elkészítése

5.Közbeszerzési tanácsadás
a.Kutatási feladat közbeszerzési eljárásának lebonyolítása
b.Tervezési feladat közbeszerzési eljárásának lebonyolítása
6.Tájékoztatás-nyilvánosság
a.Projekthonlap létrehozása
b.Kiadványok, szóróanyagok, ajándéktárgyak készítése
c.Sajtóközlemények kiadása

7.Tolmácsolás

8.Projektmegbeszélések dologi költségei

9.Utazási költségek

10.Banki költségek: elkülönített euró bankszámla fenntartása

Ferencz Gyula képviselõ arra kérdezett rá, hogy készült a hasznosítási tanulmány, milyen felhasználási területei lehetnek a beruházásnak, mennyi lesz a megvalósítás idõtartama, és milyen eséllyel indul a város a pályázaton.
Bebes István polgármester válaszában elmondta, hogy a PannErgy Zrt kereste a lehetõségeket a megállapodás megkötése óta, hogy a költséges elõkészítési munkákhoz forrást lehessen bevonni. Erre a Szlovén - Magyar Határon Átnyúló együttmûködési Program keretében a "Fenntartható fejlõdés" prioritás alatt megjelölt "Hatékony energiafelhasználás" tevékenység keretében lehetett lehetõséget találni, melyre Körmend és Muraszombat meglevõ kapcsolatrendszere is remek alapot ad. Magyarországon ilyen beruházás még nem történt, a tanulmányok pedig e pályázaton belül fognak elkészülni. A fejlesztés az egész város energiaellátásához hozzá fog járulni, elõnyeibõl a cégek és a magánszemélyek is részesülhetnek. A folyamat megvalósításához a cég szakemberei szerint 6-7 év kell, amíg a mostani pályázattól a hasznosításáig el lehet jutni. Projektszemléletben gondolkozva, a mostani döntés, az azt követõ elbírálás, majd az elõkészítõ szakasz feladatainak elvégzése, lezárása 2-2,5 év. A megvalósítás egy hosszabb idõszakot igényel, így a 6-7 év reális idõnek tekinthetõ. A projekt esélyeirõl szólva annyit mondott a polgármester, hogy ez egy újszerû kezdeményezés, ugyanakkor a megújuló energiaforrások alkalmazását elõtérbe helyezi az Unió. Ezzel együtt lehet sikeres a pályázat, de hozhatnak olyan döntést is, hogy ebben a formában nem támogatják.
Czvitkovics Gyula alpolgármester arról tájékoztatta a testületet, hogy Pécsen kutatófúrásokat követõen 1700 m-en találtak magas hõfokú vizet, míg Miskolcon 2200 m-en közel 100 Cº -os vizet tártak fel. Nagy esélyeink van arra, hogy Körmenden is szerencsésen alakul a kutatófúrás, azt követõen pedig gyorsabbá lehet tenni a megvalósítást.
A Képviselõ-testület egyhangúlag támogatta Muraszombat és Ormosd városokkal történõ együttmûködési megállapodás aláírását, és a pályázat partnerekkel közös történõ benyújtását a szlovén-magyar határmenti együttmûködési program keretében. Felhatalmazták a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az együttmûködési megállapodás aláírására, és a pályázat benyújtására. Ugyanakkor biztosították a 17.750 euró önrészt, melyet a 2011-es költségvetés beruházási-felhalmozási oldalán kell megtervezni


Helyi személyszállítás
Eredményesen zárult a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása céljából kiírt pályázat, melynek nyertese a Vasi Volán Zrt lett. Bár két cég váltotta ki a pályázati dokumentációt, beadásra csak a Vasi Volán Zrt pályázata került, melyben a cég igazolta, hogy az elõírt alkalmassági feltételeknek megfelel, s kizáró okok nem áll fenn vele szemben. A fizetendõ díjat 395 Ft/km-ben határozták meg, ami az idei esztendeinél 3%-kal magasabb. A közszolgáltatási szerzõdés október 29-én kerül megkötésre, s 2011. január 1-tõl 2015. december 31-ig szól. Ezen idõtartam alatt a megajánlott díj évente maximum a KSH által a tárgyévet megelõzõ év novemberében közzétett infláció mértékkel emelkedhet.


Bursa Hungarica
A testület döntése értelmében ismételten csatlakozik Körmend Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjrendszerhez, melynek pénzügyi alapjaként közel 1,1 mFt-ot különítettek el, ami tartalmazza az elõzõ években "B" típúsú pályázat alapján támogatott hallgatók ösztöndíját is.

Kattintson a képere !A pályázati kiírás 2010. október 1-tõl hozzáférhetõ a http://www.kormend.hu/ honlapon, ill. a Polgármesteri Hivatalban.


Októberi ünnepeink
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2010. szeptember 13-i ülésén foglalkozott az októberi városi ünnepek elõkészítésével. A Képviselõ-testület a következõ tervezetet fogadta el a bizottság javaslata alapján az október 6. az Aradi vértanúk napja, október 23. Nemzeti ünnep, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója, október 28. városi ünnep, Körmend város alapításának 766. évfordulója, valamint Dr. Batthyány-Strattmann László születésének 140. évfordulója megünneplésével kapcsolatban:


1. Az aradi vértanúk napja
A rendezvény idõpontja: 2010. október 6. szerda
18.00 óra
Körmend, Aradi vértanúk emléktáblája (Körmend, Rákóczi u. 2. Rázsó Imre Szakközépiskola elõtti tér)
Program:
Himnusz (Városi Fúvószenekar)
Ünnepi beszéd - H. Vörös Márta a Csaba József Honismereti Egyesület elnöke
Mûsor: Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola
Aradi vértanúk emléktáblájának koszorúzása (Városi Fúvószenekar)
Közremûködik: Városi Vegyeskar, Cserkészcsapat, Batthyány Bandérium

A Városi Fúvószenekar menetzenéjével fáklyás vonulás a Szabadság térre.
Koszorúzás a Kossuth szobornál

2. 2010. október 23. szombat - Nemzeti ünnep - Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója

11.00 óra Hõsök tere, Szabadságharcosok kopjafája
Nemzeti ünnep - Városi ünnepség

Ünnepi beszéd - Körmend város polgármestere
Mûsor: Kölcsey Ferenc Gimnázium

Közremûködik: Városi Fúvószenekar, Városi Vegyeskar

3. Körmend Város ünnepnapja - IV. Béla király városi kiváltságlevele 766. és
Dr. Batthyány-Strattmann László születésének 140. évfordulóján

A rendezvény(ek) idõpontja(i):
2010. október 28. csütörtök
14.00 óra Megemlékezés és koszorúzás Dr. Batthyány-Strattmann László
emléktáblájánál a Kórház udvarán (szervezõje az intézmény)
Beszédet mond: ?????.. az intézmény által felkért személy
Közremûködnek: Somogyi Béla Általános Iskola diákjai
Koszorúzás

16.30 óra Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban Batthyány-Strattmann László születésének 140. évfordulóján

kb. 17.30 óra Koszorúzás a Batthyány kastély udvarán, Dr. Batthyány-Strattmann László
születésének 140. évfordulója tiszteletére a hercegorvos szobránál

18.00 óra Ünnepi képviselõ-testületi ülés - megemlékezés Dr. Batthyány-Strattmann László születésének és Körmend várossá avatásának évfordulójáról
Városi kitüntetések átadása
Batthyány kastély, Színház
Beszédet mond és az ünnepi képviselõ-testületi ülést vezeti: Körmend város polgármestere
A városi kitüntetések átadása
Mûsor: Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola diákjai

Az ünnepek rendezõje: Körmendi Kulturális Központ
Közremûködõ partnerek: Körmend Város Önkormányzata, közép- és általános iskolák,
Városi Fúvószenekar, Városi Vegyeskar, Béri Balogh Ádám Táncegyüttes, KASZT, Batthyány Bandérium, Cserkészcsapat, a város civil szervezetei, egyesületei


Bebes István polgármester köszöntötte a Képviselõ-testület ülésén megjelenõ Jusi Hoskonent, Heinävesi korábbi polgármesterét és feleségét, s megköszönte azt az együttmûködést, melyet hivatali idõszakában kifejtett a testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésében. Ugyancsak köszöntötte Martti Issakainent, a Heinävesi Finn-Magyar Baráti Kör elnökét, s feleségét. Kisebb ajándékkal fejezte ki a Képviselõ-testület nagyrabecsülését a Körmendre magánlátogatásra érkezõ vendégeknek.Röviden

Az önkormányzat tulajdonában lévõ termõföldek és zártkerti ingatlanok haszonbére a 2010/2011-es gazdasági évre 725,Ft/AK értékben határozta meg a Képviselõ-testület, ami mintegy 5 %-os emelést jelent. Az önkormányzat tulajdonában lévõ beépítetlen területek bérleti díja - amennyiben mûvelési céllal veszik bérbe - változatlanul 6 Ft/négyzetméterben került megállapításra.

A Fiatal Házasok Otthonáról szóló rendeletet módosították a képviselõk, mert a Katona J. utcában levõ ingatlanban megüresedett lakásra hosszabb ideje nem érkezett kérelem. Hasznosítására azonban csak azután kerülhet sor, ha a testület már kivette a lakást a rendelet hatálya alól.

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12