Fidesz.hu

Ülésezett az önkormányzat - 2010. november 25.

2010. december 02. 11:40:59  nyomtatási kép

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-ei üléséről.

Költségvetés módosítása
Negyedik alkalommal került sor a költségvetés módosítására többek között intézményi saját hatáskörben kért előirányzat módosítások, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata, központi költségvetésből kapott támogatások, a költségvetésen belüli átcsoportosítások előirányzat-módosításai miatt.
Ennek alapján a bevételek és kiadások főösszegét 4.077.448 eFt-ban, az önkormányzat általános tartalékát 1.578 eFt-ban, nevesített és szabad céltartalékát 55.948 eFt-ban hagyták jóvá a képviselők.

A 2010. évi költségvetés 3/4 éves végrehajtása, a 2011. évi koncepció

A költségvetés 3/4 éves teljesítése a működési bevételek oldalán időarányosan alakult. Az intézményi bevételek teljesítése várhatóan magasabb lesz a módosított előirányzatnál, elsősorban a Polgármesteri Hivatal működési bevételei magasabbak, nem tervezett rendkívüli bevételek okán. Az étkeztetésből származó bevételek csak harmadát teszik ki a költségeknek, ami a rezsiköltségek, és a kedvezményes étkeztetések miatt alakul így. A helyi adók közül az iparűzési adó elmarad az időarányostól (63,5 %), a gazdasági válság hatása most érződik. A vállalkozók kommunális adója viszont 80 %-os teljesítést mutat (7,2 mFt). A működésre átvett pénzeszközök 71 %-os teljesítést mutatnak, egyrészt mert az önkormányzatoktól szeptember 30-ig csak 50 %-os teljesítés történt, másrészt pedig voltak olyan bevételek, amik központosított támogatásként érkeztek, így teljesítésük is ezen a soron történt. A központi forrásból származó bevételek (átengedett adók, normatív hozzájárulások) teljesítése a jogszabályoknak megfelelően történik. A korábban említettnek megfelelően a központosított támogatások során a teljesítés már meghaladta a módosított előirányzatot. 
A működési kiadások esetében a személyi kiadások terén az előirányzatok rendezésére van szükség a prémiumévek program, illetve közcélú foglalkoztatás okán, ezt követően az intézmények a kereteknek megfelelően teljesítenek. A dologi kiadások terén összességében a terveknek megfelelően alakultak a teljesítések. A közüzemi kiadások esetén várható a tervezettnél némileg magasabb költség. Jelentősebb eltérés csak a Somogyi B. Általános Iskola (sportcsarnok működése), illetve a Batthyányné Coreth Mária Óvodánál (előző évi gázdíj számla miatt) várható A működési költségvetés várhatóan hiány nélkül lesz zárható 2010-ben is.
A felhalmozási bevételek közül a vagyonértékesítések maradnak el a tervezettől (Vida J. utcai volt Fiatal Házasok Otthona épülettel kapcsolatos tárgyalások elhúzódása miatt), egyéb bevételek a tervezettnek megfelelően alakultak. A fejlesztési kiadások eredményeként jelentős fejlesztések történtek. Összességében a gazdálkodás szűkebb keretek között folyik az előző évhez képest, s továbbra is jelentős figyelmet kell fordítani a takarékos gazdálkodásra.

Bebes István polgármester szerint a működési hiány nélkül tervezett költségvetés a jelenlegi adatok alapján teljesíthetőnek látszik. Az iparűzési adóbevételek alakulása azonban hatással lesz a költségvetés egyensúlyára. Jelentős fejlesztések történtek az év folyamán (Szabadság tér, BCM Óvoda, Fogyatékosok Nappali Intézményénél 30 fős foglalkoztató építése, stb.) A 2011. évi koncepció a fő irányokat mutatja be, a városnak még másfél hónapja van a tervezésre. Fő célként a hiány nélküli költségvetést fogalmazta meg, amit lehetőség szerint jelentősebb áldozatok nélkül kell elérni. (Csökkennek ugyanis a város bevételei: megszűnik a vállalkozások kommunális adója, a normatívákból is bevételcsökkenésre lehet számítani abszolút mértékben.). Faragó Gábor a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság részletes véleményétismertette.

Czafit Csaba képviselő a gimnázium és a szakközépiskola működtetésének elképzelése, valamint az iránt érdeklődött, hogy a bevételkiesések nem járnak-e létszámcsökkentésekkel.
A polgármester szerint az oktatás finanszírozása jelenleg nem teszi lehetővé, hogy az említett két intézményt a város visszavegye (nem kötelező feladatellátás), a megkötött megállapodást kellene folytatni. A bizonytalan helyzetet érzékeltetve úgy fogalmazott "Olyan utcába ne menjünk be, ahol nincs világítás". A bevételkiesések kapcsán elmondta, hogy az előző év hasonló időszakában -60 mFt volt a koncepcióban, amit a költségvetés elfogadásakor sikerült lefaragni (leépítések nélkül), és várhatóan az év végére hiány nélkül teljesül a költségvetés. Most -100 mFt van a koncepcióban, a tervezések pontosítása, egyeztetések után most is a hiány nélküli költségvetéshez kell eljutni. A gazdaság működőképességét nem lehet azonnal helyreállítani, véleménye szerint 2012-2013-ra jobb lesz a helyzet. Leépítésekre nem lesz szükség, ugyanakkor lesznek nyugdíjazások, illetve a belső erők feltárása elengedhetetlen.
Ezt követően dr. Szabó Barna, a Társadalmi Ügyek Bizottságának elnöke ismertette a bizottságnak a beszámolóval, és a koncepcióval kapcsolatos támogató véleményét. Czafit Csaba képviselő a polgármesteri keretről és a kötvénykibocsátásból származó bevétel felhasználásáról kért részletes beszámolót. Véleménye szerint az önkormányzat túlságosan a beruházásokra koncentrál, amiben nem látja a célt. Szerinte a gazdaság fejlesztésére, munkahelyteremtésekre kellene koncentrálni, a fejlesztési bevételeknél pedig reálisabban kellene tervezni a vagyonértékesítést. Faragó Gábor szerint a munkahelyteremtések ösztönzése mindig is fontos volt a testület számára, s most is az. Bebes István arról adott tájékoztatást a képviselő számára, hogy szeptemberben kapott a testület beszámolót a polgármesteri keret felhasználásáról, mely elsősorban azoknak a civil szervezeteknek a támogatására került felhasználásra, akik kérést fogalmaztak meg valamely program megvalósítása érdekében, és a bizottsági keret nem tette lehetővé a segítséget. A másik beszámoló januárra lesz esedékes. A foglalkoztatás bővítéséről szólva elmondta, hogy ez állami feladat, az önkormányzatnak eszközrendszert kell biztosítani (infrastruktúra), aminek fejlesztése érdekében mindent el is követett a város. A gazdasági élet mélyrepülése mindenhol gondot okozott, 8 év elvonást követően a szinten tartás időszaka van. A saját tulajdonba történő fejlesztésnek pedig most van realitása. A cégek érdeklődése az elmúlt 3 évben minimális volt, ugyanakkor az önkormányzat együttműködési készsége töretlenül fennáll a munkahelyteremtések érdekében. Az EU-s források viszont most állnak rendelkezésre, az infrastrukturális fejlesztéseket most kell megvalósítani, 2017-től várhatóan lényegesen leszűkülnek ezek a lehetőségek. A vagyonértékesítési bevételeket pedig a Vida J. utcai volt FHO épülettel kapcsolatos tárgyalások befolyásolják (reális volt, hogy megegyezés szülessen ebben az évben az ÁFÉSZ-szel, azonban még mindig van néhány tisztázatlan kérdés). Szabó Ferenc alpolgármester szerint folytatni kell a megkezdett utat, a főtérre büszkék lehetünk, a Várkert és a kastély megújulásával egy európai jelentőségű turisztikai látványosság alakul ki. 
Bebes István zárszavában elmondta, hogy felelős gondolkodásra van szükség a fejlesztések területén, források most állnak rendelkezésre, állami szerepvállalás mellett 4-8 év alatt el lehet érni a megfogalmazott célokat. A munkahelyteremtéshez korlátozott mértékben tud az önkormányzat segítséget, támogatást nyújtani. Minden képviselő együttműködését kérte a polgármester a források megteremtéséhez, és a hiány nélküli költségvetés megalkotásához.
A Képviselőtestület 11 igen és 1 nem szavazat mellett fogadta el a beszámolót és a 2011. évi költségvetési koncepciót.


Hulladékszállítás díja
A lakossági lomtalanítás mértéke a 2010.-ben 93 t volt. Elektronikai hulladék gyűjtésére 2010. évben két alkalommal került sor. 
A közszolgáltató 3,8 %-os mértékű áremelés jóváhagyását kérte a Képviselő-testülettől, amely megegyezik a 2009. szeptember és 2010. szeptember közti időszakban mért fogyasztói árindexváltozással. A közszolgáltatási szerződés 10.) pontja szerinti lomtalanítás éves díja 1.246.139 Ft + ÁFA összegről 2011. január 1-től 1.293.492,-Ft + ÁFA összegre módosul. A közszolgáltatási szerződés 11.) pontja szerinti 30 m3-es konténerben végzett hulladékszállítás és elhelyezés díja 82.743,-Ft + ÁFA összegről 85.887,-Ft + ÁFA összegre módosul.

A díjtételek a következõképpen alakulnak 2011. évben:

Kattintson a képere !A díjakra felszámítandó a mindenkori ÁFA összege.

A 240 literes hulladéktárolót használó, de 5 főnél kisebb háztartás az 5 főre megállapított díját fizeti.

A 9 fős és annak nagyobb létszámú háztartások esetében az igénybe veendő minimális szolgáltatások a 8 fős háztartásokra vonatkozó és meg a fenti táblázatban foglaltak, a háztartásban élők száma szerint.Helyi személyszállítás
A városi buszközlekedés feladatát szerződés alapján Vasi Volán ZRt látja el, mely tartalmazza azt is, hogy a szolgáltató jogosult a díjemelés kezdeményezésére. A gazdasági válság miatti bizonytalansági tényezőkkel, továbbá az infrastruktúra megújításához szükséges forrás előteremtésével is számolva - legalább a Szolgáltató 5,3 %-os tarifaszint emelést tart indokoltnak, amely mellett - a fix összegű és várhatóan befagyasztásra kerülő fogyasztói árkiegészítés végett - változatlan forgalom esetén a nettó bevétel mindösszesen 5,0 %-al emelkedik. A szolgáltató felhívta arra a Képviselő-testület figyelmét, hogy amennyiben a testület olyan díjat állapít meg, amely mellett a közszolgáltató nem tudja a feladatát ellátni, úgy csak akkor kötelezhető a feladat ellátására, ha veszteségeit kiegyenlíti az önkormányzat. A Képviselő-testület elfogadva az érveket jóváhagyta azt a javaslatot, mely szerint január 1-től a vonaljegy ára 180 Ft, az összvonalas havi bérlet 5.070 Ft, az összvonalas félhavi bérlet 3.350 Ft, míg a tanulók és nyugdíjasok bérlete pedig 1.655 Ft lesz.


Víz és csatornadíjak
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Vasivíz ZRt. 2010. évi díjjavaslatát, melyről a Zrt. november 30-ai közgyűlése fog dönteni. A javaslat a vízdíjak és a csatornadíjak 6 %-os növekedését tartalmazzák. 

A vízmérő átmérője szerinti alapdíjak nem emelkednének:


13-20 mm       220 Ft/hó              100 mm  10000 Ft/hó
25-30 mm       840 Ft/hó              150 mm  12900 Ft/hó
40-50 mm       3400 Ft/hó     200 mm  15500 Ft/hó
80 mm          7800 Ft/hó    
Vízmérő nélküli fogyasztóhely    140 Ft/hóA fogyasztásarányos vízdíj várhatóan 235 Ft/m3 lesz a lakosság részére, a nem lakossági fogyasztók számára pedig 294 Ft/m3. A csatornaszolgáltatás esetén új elemként szerepel az alapdíj, ami a szolgáltatás biztonságát hivatott biztosítani. 

Alapdíj:

Vízmérő átmérője (mm) Csatorna szolgáltatás alapdíja Ft/hó


13-20, és a vízmérő nélküli fogy.hely 200
25-30                          800
40-50                          3000
80                             4000
100                            5000
150                            6000(A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)


A szennyvízelvezetés és tisztítás fogyasztásarányos lakossági díja változatlanul 400 Ft/m3, míg a nem lakossági 500 Ft/m3 lesz január 1-től. Az árjavaslatok az Áfá-t nem tartalmazzák.

Röviden
- A lakbérek 3,5 %-os emeléséről döntöttek a képviselők, ami a kompenzációs lehetőségeket is figyelembe véve nem okoz nagy megterhelést. 2011. január 1-től az összkomfortos lakás esetén 295 Ft/m2, komfortos lakás esetén 215 Ft/m2, félkomfortos lakásnál 90 Ft/m2, komfort nélküli lakás esetén 45 Ft/m2, míg szükséglakásnál 25 Ft/m2 díjat kell fizetni a bérlőknek.

- A közterületek használatának díjai az infláció várható mértékével, némely esetben attól 1-2 százalékkal magasabban emelkednek 2010. január 1-től, ugyancsak az inflációnak megfelelő emelkedés lesz a vásárokon és piacokon alkalmazott helypénz és helyjegy összegénél január 1-től..

- Törvényi rendelkezés (2010. évi XC. Törvény 24. §) miatt törölni kellett a Képviselő-testületnek a helyi adókról szóló rendeletben a vállalkozások kommunális adójáról szóló paragrafusokat, ami 2011. január 1-től hatályos. 

- Pénzügyi döntések: A képviselők a kastélypark revitalizációs projektjének (szlovén-magyar közös fejlesztési program) megvalósításához szükséges forrásokat biztosították (6,75 mFt-tal megemelve a kivitelezési munkák előirányzatát, illetve a céltartalékban biztosítva a tartalékkeret összegét.). A Polgármesteri Hivatal ("Körmend belvárosának komplex felújítása" beruházásban nem elvégezhető) festési-karbantartási feladataira 7,8 mFt-ot irányzott elő a Képviselő-testület 2011-re. 

- A Dr. Batthyány Strattmann László és Bajcsy-Zs. utcák közlekedésbiztonsági fejlesztése, körforgalmi csomópont kiépítése elnevezésű sikeres pályázat megvalósítása érdekében a testület jóváhagyta a Közlekedési Koordinációs Központtal kötendő megállapodást a 74168. jelű Körmend II. bekötőút önkormányzati tulajdonba/kezelésbe vételéről. 

- Beszámoló hangzott el a polgármesternek a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulásban, valamint a Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett tevékenységéről.

- A polgármester helyettesítéséről is határoztak a képviselők, mely szerint a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás tanácsülésén, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ülésén Czvitkovics Gyula alpolgármester, míg a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Fejlesztési Tanács ülésén Pass Imre Daraboshegy polgármestere lesz jogosult a képviseletre. 

- A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratának és társulási megállapodásának módosítását is elfogadták a képviselők, melyre az önkormányzati választások miatti változások (képviseleti jog) miatt volt szükség. A Társulási Megállapodásban foglaltak alapján a beruházási önrész és működési hozzájárulás összege 2011. évben 600 Ft/fő/év, melynek összege megegyezik a 2010. évi összeggel.

- Tájékoztatták a testületet a polgármesterre és az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

- Beszámoló hangzott el az egyes önkormányzati feladatok társulásban történő ellátásáról.

- Felhatalmazta a Képviselő-testület a polgármestert a pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos megállapodás feltételeinek kialakítására, és a megállapodás aláírására.

- Módosításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartásában működő Polgármesteri Hivatal, Gazdasági Ellátó Szervezet (GAMESZ), Tűzoltóság, Körmend Város Gondnoksága, Szociális Szolgáltató és Információs Központ, Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár, valamint a Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények alapító okirata. 


A Képviselő-testületi ülések előterjesztései megtalálhatók a Polgármesteri Hivatal honlapján (http://ekormanyzat.kormend.hu/index.php?ugras=katalogus&katszama=1325).

 

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12