Fidesz.hu

Ülésezett az önkormányzat - 2011. június 29.

2011. július 05. 09:28:31  nyomtatási kép

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-i üléséről.

Költségvetés módosítása
Második alkalommal került sor a 2011. évi költségvetés módosítására, melynek indokai között szerepelt az intézmények saját hatáskörben kért előirányzat módosításai, a gazdálkodási tartalék terhére javasolt előirányzat módosítások; a megvalósuló projektekhez felhalmozási célra érkező pénzügyi teljesítések illetve szállítói finanszírozások, valamint központi támogatásból a szociális pénzbeni ellátások előirányzatának módosulása miatt. Ennek alapján a bevételek és kiadások főösszegét 3.160.330 eFt-ban, az önkormányzat általános tartalékát 61.408 eFt-ban, nevesített céltartalékát 81.103 eFt-ban hagyta jóvá a Képviselő-testület.

Az út és közműfejlesztési hozzájárulások kedvezményei
A korábbi rendeleti szabályozás helyett az önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és közműfejlesztések esetében a Képviselő-testület normatív határozatban állapította meg az adható kedvezményeket az alábbiak szerint:

1. A Jegyző által jogerős határozatban megállapított, út- és közműfejlesztési hozzájárulás részletekben történő megfizetésére irányuló kérelmet, a jegyző által hozott határozat jogerőre emelkedéstől számított 30 napon belül a Polgármesterhez kell benyújtani.

2. A Jegyző jogerős határozatában megállapított út- és közműfejlesztési hozzájárulás 30 %-ának egy összegben történő befizetése esetén a fennmaradó részre 6 havi részletfizetés engedélyezhető az út - és közműfejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonos kérelme alapján.

3. A Jegyző jogerős határozatában megállapított út- és közműfejlesztési hozzájárulás 10 %-ának egy összegben történő befizetése esetén a fennmaradó részre 12 havi részletfizetés engedélyezhető a út- és közműfejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonos kérelme alapján.

4. A hozzájárulás megfizetése során a részletfizetési kedvezmény állapítható meg abban az esetben, ha az út- illetőleg a közműépítéssel érintett ingatlan tulajdonosa természetes személy, és e személy, illetve a vele együtt élő személyek egy főre vetített havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetében 250 %-át. Jövedelem alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmező rendelkezéseiben jövedelemként meghatározott fogalmat kell érteni.

5. Amennyiben az ingatlanon kereskedelmi-, szolgáltató, illetve gazdasági célú ipari építmény van, vagy ilyen építmény létesül, a hozzájárulás megfizetésére részletfizetési kedvezmény nem adható.

6. Ha a hozzájárulás megfizetése az út- és közműépítéssel érintett ingatlan tulajdonosa és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését - e személyek vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeire, vagy egyéb méltányosságot érdemlő rendkívüli élethelyzetére tekintettel - veszélyeztetné, abban az esetben a 2. és 3. pontban leírtakhoz képest kedvezőbb részletfizetési lehetőség biztosítható, amely a Jegyző jogerős határozatában megállapított út- és közműfejlesztési hozzájárulás 10 %-ának egy összegben történő befizetése esetén a fennmaradó részre 18 havi részletfizetés engedélyezhető.

A kedvezmények elbírálását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházta át, aki a szakmai előkészítés alapján dönt a kedvezmények ügyében.


Testvérvárosi kapcsolat a svájci Rotkreuz városával
Bebes István polgármester arról tájékoztatta a képviselőket, hogy testvérvárosi kapcsolat kiépítése történik Rotkreuz városával (Svájc, Zug kanton). A testvérvárosi kapcsolatokat tudatosan építi ki a város, melyben a kulturális kapcsolatokon kívül egyre nagyobb hangsúlyt kap a gazdasági együttműködés, konkrét projektek kidolgozása. A svájci település a megújuló energiák központja is, ebben, és a gazdasági élet más területein is jelentős lehetőségeket tartogat az összefogás. Az első konkrét közös program a Svájci-Magyar Együttműködési Program által társfinanszírozott Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap (TPPA) keretében valósulhat meg.
A TPPA átfogó célja a svájci és magyar testületek, és szervezetek között meglévő vagy új együttműködések kölcsönös fejlesztése, és ezáltal Magyarország és a kibővült Európai Unió közötti gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Támogatást olyan kisprojektek nyerhetnek, melyek célja a Magyarország és Svájc közötti együttműködés erősítése, információ- és tapasztalatcsere, know-how és legjobb gyakorlat átadása.
A TPPA 3 különböző területen tűzte ki partnerségek létrehozását: klasszikus testvértelepülési kapcsolatok; partnerség svájci és magyar non-profit vagy a nyereségtermelést nem elsődleges célként megjelölő szervezetek és intézmények között; szociális párbeszéd svájci és magyar országosan elismert és reprezentatív szociális partnerek, szakmai kamarák és szervezetek, ágazati egyesületek között.
A klasszikus testvérvárosi kapcsolat kiépítése mellett egy Egészségmegőrző pilot projekt megvalósítása kezdődött, amely különböző korosztályok számára kínál folyamatos kontrollt, személyi tréninghez/edzéshez, szívteljesítmény nyomon követésével, kiértékelésével, amely a szívterhelés indexén kívül, egészségmegelőző jelentőséggel is bír a szívinfarktusok megelőzésére. A pályázatot a magyar partnernek (pályázó), tehát az Önkormányzatnak kell benyújtania a VÁTI Nonprofit Kft. budapesti irodájához magyar és angol nyelven. A pályázatot az első értékelési körre, tehát 2011. július 31-ig tervezi a város benyújtani.
A tervezett projekt költségvetése: bruttó 20 millió Ft. Ebből 12 millió Ft Körmend város költségvetése, 8 millió Ft Rotkreuz költségvetése. A támogatás a projekt teljes elszámolható költségeinek 90 %-a, 10 % önerőt szükséges biztosítani ez az Önkormányzat esetében 1,2 millió Ft önerő igényt jelent. A program egyéves időtartamot ölel fel.

Tervezett tevékenységek:
Svájci vagy magyar sportszakértők, edzők, személyi trénerek, valamint kb 100 különböző korú, aktívan sportoló személy stb. közreműködése a partnerek közötti tapasztalatátadás- és csere során Magyarországon (workshopok, szemináriumok)
Tanulmányutak
Az ?Egészségmegőrző program, személyi trénerekkel - valamennyi korosztály számára, különleges figyelemmel a cukorbetegekre és a fogyatékkal előkre, új edzőteremben" megismertetése a helyi intézményekkel, iskolákkal, vállalatokkal és pilot projekt megvalósítása kb.500 fő bevonásával Körmend városból.
Kisösszegű beszerzésként a dr Volker és Johannes Tank által fejlesztett Cardiac Power Monitoring (CPM) - Szívteljesítmény mérő eszköz beszerzése illetve a szükséges szerver és komputer biztosítása. Az eszköz meghatározza és nyomon követi az edzést végző személy szívének teljesítményét és fizikai állóképességét, valamint kiszámolja a terhelt szív indexét, valamint ennek alapján segít meghatározni a fizikai testmozgás erősségét és módját (aktív edzés, kocogás, séta, bicikli stb.) .A megelőző és gyógyító testedzést GNSS-alapú irányítási rendszerrel (mobil eszköz + speciális karóra ) mérjük , amely nagy pontosságú mérést és edző-térképet tesz lehetővé, hiszen nyomon követi és PC-n rögzíti a plurális tréningek és típusok különböző időszakaiban (naponta, hetente, havonta) mért adatokat.
A széles körű egészségmegőrző program megvalósulására egy edzőterem is kialakításra kerül.

A Képviselő-testület támogatta a Körmend-Rotkreuz közötti testvérvárosi kapcsolat kiépítését és felhatalmazta a polgármestert a partnerségi megállapodás és testvérvárosi együttműködés aláírására. Ugyancsak támogatták az "Egészségmegőrző program" című pályázat benyújtását, s biztosították a szükséges önerőt.

Finanszírozhatatlan a helyi ápolási díj
A korábbiakkal ellentétben az önkormányzat által nyújtott helyi ápolási díjat - ami nem kötelezően biztosítandó ellátási forma - lényegesen többen vették igénybe, mint az valójában indokolt lenne. Az Önkormányzat gazdasági ellátó szervezetének (GAMESZ) kimutatása szerint az igénybevétel üteme alapján az év végére 10 millió Ft pótelőirányzatra lenne szükség. Mindez pedig annak ellenére következett be, hogy 2011. év első negyedévében a Bizottság felülvizsgálta a már ilyen ellátásban részesülők jogosultságát, és megtette a hatályos jogszabályok szerinti szükséges intézkedéseket. Annak ellenére, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény előírásai szerinti igazolásokat (orvosi igazolás, jövedelemigazolás, nyilatkozat) a kérelmezők benyújtják a hivatalhoz, mégis több esetben visszaigazolást nyert, hogy a helyi ápolási díj megállapításának kérése elsődlegesen a kérelmezőnek munkajogi szempontból fontos. Ezáltal ez az ellátási forma nem tölti be már a törvényben meghatározott szerepét, ráadásul komoly problémát okozna a város költségvetésében. Egyetértettek a képviselők abban, hogy az ellátási forma megszüntetésével sajnálatosan lesznek olyanok, akik valóban jogosan vették igénybe az ellátást, és most elesnek ettől. Az igazolások bemutatását követően azonban nem lehet megkülönböztetni az igénylőket, így mindenki számára biztosítani kell (kellene) az ellátást A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló helyi rendeletből a 7. §. alapján nyújtott ápolási díj július 1-ével hatályát veszti. A rendeletmódosítás hatályba lépését megelőzően indult eljárásokra a rendelet korábbi szabályait kell alkalmazni, ugyanakkor a megállapított ápolási díjak folyósítását - felülvizsgálatot követően - 2011. október 30-ával meg kell szüntetni.
Az 1993. évi III. törvény 43/A. §-ában meghatározott ápolási díj folyósítása - a jogosultsági feltételek fennállása esetén - továbbra is kötelező ellátási forma az önkormányzatnak (nem azonos a helyi rendeletben szabályozott ápolási díjjal).

Röviden

* Egyhangúlag fogadta el a Képviselő-testület a Szociális Szolgáltató és Információs Központ éves beszámolóját.

* Beszámoló hangzott el az intézmények 1-5 havi gazdálkodásáról, mely összességében mind a bevételek, mind pedig a kiadások terén időarányosan a tervezetteknek megfelelően alakult.

* Beszámoló hangzott el a polgármestertől a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában végzett I. féléves tevékenységéről.

* A nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, és a szakmai bizottság támogatása mellett a képviselők egyhangúlag határoztak Mészáros Árpád további öt éves megbízatásáról a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói posztján.

* A Vas Megyei Önkormányzat és Körmend Város Önkormányzata közötti közoktatási megállapodás alapján továbbra is a megye fenntartásában működik a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium, és a Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola.

* Elfogadásra került a Képviselő-testület a 2010. II. félévi munkaterve.

* Módosította a Képviselőtestület a Körmend-Bérlakás Ingatlanfejlesztési és Beruházási Kft-vel kötött megállapodást, melynek alapján a körmendi Vagyongazdálkodási Kft a Körmend, Bástya u. 29. szám alatti lakások vonatkozásában gyakorolhatja a bérbeadói jogok teljes körét, így a bérleti szerződés megkötésének, módosításának, megszüntetésének jogát. E jog gyakorlása során jogosult lesz a Vagyongazdálkodási Kft. a bérlőt felszólítani kötelezettségeinek teljesítésére, illetve jogosult lesz a bérleti jogviszonyt felmondani, és ezzel kapcsolatos igények érvényesítésekor a közjegyző, illetve a bíróság előtt eljárni. Az ingatlannal kapcsolatos garanciális problémák megoldása ügyében a június 30-ai határidő lejárta után az önkormányzat továbbra is segítséget fog nyújtani, hangzott el a testületi ülésen.


A Képviselő-testületi ülések előterjesztései megtalálhatók az önkormányzat honlapján ( http://ekormanyzat.kormend.hu/ ).

Magunkról

A Polgári Összefogás Körmendért Egyesület hivatalos oldala

Kapcsolat

  • Telefon: +36-94/410-515

 

 

  • Levélcím: Fidesz iroda 9900 Körmend
    Szabadság tér 12